İdare Hukuku  İçtihat
"Özel Proje Alanı" kullanım türü, emsal yükseltme
Uyuşmazlığın işlem tarihinde yürürlükte bulunan yasa maddesi uyarınca değerlendirilmesi gerekir.
Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, imar planının sonradan iptali, inşaatın ruhsat ve eklerine aykırı olmadığı, inşaat açısından kazanılmış hakkın varlığı
Yapı ruhsatı, imar planının iptal edilmesi, kazanılmış hak, tek parselde yüksekliğin serbestliği
10 m. İmar yolu, nazım imar planına uyma zorunluluğu, planların kademeleri
İmar para cezası, temel para cezası, arttırım sebepleri, yapı tatil tutanağı.
İmar para cezası hesabı, yapı inşaat alanı, yapı maliyet birim fiyatı, c bendinde ise artırım nedenleri
Yapı denetim şirketi, imar para cezası, yapı denetim şirketinden hizmet alınmaksızın inşai faaliyete devam edilmesi.
İmar para cezasında temel para cezası, artırım oranları, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı
idari para cezası, cezaların şahsiliği ilkesi, dava dilekçesinin iptali, davanın mirasçıları ilgilendirmemesi
Çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar planı, planlama kademeleri, hiyerarşik planlama ilişkisi.
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, duruşmalı işlerde vekalet ücreti
İmar para cezası, tekerrür, etkileme alanı, yıkım kararı, diğer maliklerin muvafakatı alınmaması
Sağlık Hizmeti, Ağır Hizmet Kusuru, Tazminat, Dilekçenin Verileceği Yerler
Memur, Yüz Kızartıcı Suç, Memnu Hakların İadesi, Adli Sicil Kaydı