İdare Hukuku  Haberler
">
Bozma kararı sonrasında ıslah yapılamayacağı ve İçtihadı Birleştirme Kararının değiştirilmesinin gerekmediği
Owned ByLeon
"Özel Proje Alanı" kullanım türünün, imar mevzuatına ve planlama esaslarına aykırı olduğu
Uyuşmazlığın işlem tarihinde yürürlükte bulunan yasa maddesi uyarınca değerlendirilmesi