İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

yüksekokul mezunlarına Maliye Kursunu bitirmeleri nedeniyle bir derece verilemez

 T.C.
D A N I Ş T A Y
Beşinci Daire
Esas  No   : 2004/3909
Karar No   : 2007/1678
 
Özeti : 657 sayılı Yasa’nın 36/A/12-a bendinin lise ve dengi öğrenim üzerine meslek kursunu bitirenlerle ilgili olduğu, yüksekokul mezunlarına Maliye Kursunu bitirmeleri nedeniyle bir derece verilemeyeceği hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :
            Karşı Taraf        : Afyon Valiliği
            İsteğin Özeti    : … Malmüdürlüğü'nde Milli Emlak Memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Yasanın 36. maddesinin A/12-a bendi uyarınca 1 derece yükseltilmesi  isteminin reddine ilişkin 15.11.2002 günlü işlemin iptali istemiyle açtığı davanın; lise mezunu olarak memuriyete başlayan davacının 4.6.2001 tarihinde yüksekokulu bitirmesi nedeniyle 12.12.2001 günlü işlemle intibakının yapıldığı, davacının 26.6.2002 tarihinde Eskişehir Maliye Kursunu bitirmesi dolayısıyla 657 sayılı Yasanın 36. maddesinin A/12-a bendinin uygulanması suretiyle 1 derece yükseltilmesi istemiyle idareye başvurduğu, oysa anılan Yasa kuralının lise ve dengi öğrenim üzerine meslek kursunu bitirenlerle ilgili olduğu, davacının ise Maliye Kursunu bitirdiği tarih itibariyle lise ve dengi okul mezunu olmayıp, yüksekokul mezunu olduğu, bu nedenle 1 derece yükseltilmeme işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddi yolunda Denizli İdare Mahkemesince verilen 18.12.2003 günlü, E:2003/99, K:2003/1214 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca bozulması isteminden ibarettir.
            Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi : Vecdi Karanfil
            Düşüncesi  : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı : İsa Yeğenoğlu
            Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
            İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Denizli İdare Mahkemesince verilen 18.12.2003 günlü, E:2003/99, K:2003/1214 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,  10.4.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.