İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

tel örgünün yukarıda içeriği yer alan yapı olarak nitelendirilemeyeceği, dolayısıyla ruhsata tabi olduğundan söz edilemeyeceği buna göre dava konusu işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı

Dava, Ankara, Çiğdem Mahallesi, ? ada, ? parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binaya bitişik olan kamuya açık park alanının 1250 m2'ik kısmının tel örgü ile çevrilerek kullanıma katıldığından bahisle eski haline getirilmesi ve İmar Kanununun 42.maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin 11.10.2001 günlü, C/2001/5406.15 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporla dosyanın birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
3194 sayılı İmar Kanununun 5. maddesinde Yapı: karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi veya hususi yer altı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler olarak tanımlanmış; 32. maddesinde; "Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tesbiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.
Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır.
Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün kaldırılmasını ister.
Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu inceleme sonucunda anlaşılırsa, mühür belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir."; 21 maddesinin 3. fıkrasında ise "Ancak, derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhı tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir." hükmü yer almıştır.
Ankara İmar Yönetmeliğinin 17 maddesinin 33. fıkrasında Basit Tamir ve Tadil: yapılarda, bağımsız bölüm içerisinde kalan ve binanın taşıyıcı sistemini etkilemeyen, fen ve sağlık kurallarına uygun olan, diğer bağımsız bölümlere zararı dokunmayan ve kullanım amacını değiştirmeyen o bağımsız bölüm içerisinde yapılan değişikliklerle derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhı tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması işlemleri olarak tanımlanmış; Ruhsata Tabi Olmayan İnşaat İşleri başlıklı 86. maddesinde ise: "Basit tamir ve tadiller ile bahçe tanzimleri, derinliği bir metreyi geçmeyen havuzlar, korkuluk, paratoner, pergole, kameriye ve benzerlerinin yapılması, bu yönetmelikteki ve 634 sayılı Kanunundaki hükümlere aykırı olmamak, aynı bağımsız bölüm içinde kalmak, kullanım amacını ve taşıyıcı unsurları değiştirmemek şartı ile bölge duvarlarının mesul fen elemanları nezaretinde kaldırılması, gerek bunların gerekse bahçe duvarı, duvar kaplaması baca, saçak ve benzeri elemanların tamirleri ruhsata tabi değildir.
Ancak, bunlardan iskele kurmayı icap ettirenlerin ilgili ilçe belediyesine yazı ile bildirilmesi zorunludur. Ruhsat almayı gerektirmeden yapılabilecek veya değiştirilebilecek nitelikteki inşaat aksamının, onaylı mimari projelerinde gösterilmiş haliyle yapılmamış veya farklı tatbik olunmuş bulunması projede değişikliği gerektirmez.
Ancak, bölme duvarlarının kaldırılması halinde bu durum onaylı projesine işlenmek üzere ilgili İlçe Belediyesine bildirilecektir" kuralına yer verilmiştir.
Uyuşmazlık konusu olayda, park alanının 1250 m2'lik kısmının tel örgü ile çevrilmesi nedeniyle 3194 sayılı Yasanın 32. ve 42.maddesi uyarınca işlem tesis edilmiş ise de, tel örgünün yukarıda içeriği yer alan yasa ve Yönetmelik kurallarına göre yapı olarak nitelendirilemeyeceği, dolayısıyla ruhsata tabi olduğundan söz edilemeyeceği buna göre dava konusu işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından aksi yöndeki mahkeme kararında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle Ankara 4.İdare Mahkemesinin 17.2.2004 günlü E:20011801, K:2004/196 sayılı kararının BOZULMASINA, 20.600.000-lira karar harcı ile fazla yatırılan 15.300.000 lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 21.12.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.