İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

idari yaptırım olarak bir yıl süreyle bilimsel araştırma ve çalışmalarda üniversitenin fon ve imkanlarından yararlandırılmamasına ilişkin işlemde, mevzuat hükmüne dayanmadığı ve yönetimin genel takdir yetkisine dayanarak yaptırım uygulamasının olanaklı olmadığı

T.C.
D A N I Ş T A Y
Sekizinci Daire
Esas  No   : 2007/1207
Karar No   : 2008/1829
Özeti : Davacının, idari yaptırım olarak bir yıl süreyle bilimsel araştırma ve çalışmalarda üniversitenin fon ve imkanlarından yararlandırılmamasına ilişkin işlemde, mevzuat hükmüne dayanmadığı ve yönetimin genel takdir yetkisine dayanarak yaptırım uygulamasının olanaklı olmadığı gerekçesiyle, hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan  :  Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü
            Vekilleri            : Av. … , Av. …
            Karşı Taraf        :
            Vekili                : Av. …
            İstemin Özeti    :  Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi öğretim üyesi olan davacının, bir yıl süreyle bilimsel araştırma ve çalışmalarında üniversitenin fon ve imkanlarından yararlanmamasına ilişkin Üniversite Yönetim Kurulunun 06.02.2006 gün ve 2006/14 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; davacı ve diğer öğretim üyelerinin yayımlanmak üzere dergiye gönderdikleri çalışma hakkında dergi editörünün iddialarının araştırılması amacıyla yapılan soruşturma sonucu düzenlenen raporda, hatalı oldukları ancak bu hatanın disiplin soruşturması yönünden cezayı gerektirmediği, bilimsel etiğe uymayan bir duruma sebebiyet verildiği, kusurlu bulunduğu nedeniyle idari yaptırım olarak tesis edilen dava konusu işlemin herhangi bir mevzuat hükmüne dayanmadığı, yönetimin genel takdir yetkisine dayanarak yönetilenlere yaptırım uygulamasının hukuken olanaklı bulunmadığı, işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal eden Konya 1. İdare Mahkemesinin 08.11.2006 gün ve E:2006/1940, K:2006/2762 sayılı kararının; soruşturma raporunca tesis edilen işlemin idarenin takdir yetkisi kapsamında olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
            Savunmanın Özeti :  Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi …'in Düşüncesi : İstemin reddi  gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı …'nun Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
            İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.
            İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına 11.03.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.