İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

görevinden alınan ancak herhangi bir kadroya atanmayan memurlara kadro tasarrufunda aylık ve özlük haklarının ödenmesinin mümkün olmadığı

Dairesi İDARİ DAVA DAİRELERİ
Karar Yılı 2007
Karar No 2322
Esas Yılı 2006
Karar Tarihi 3006
Esas No 22/11/2007
 
 
Kadrosuz memur çalıştırılamayacağı, belirsiz nitelikteki kadroya zaman kavramı olmaksızın atama yapılamayacağı görevinden alınan ancak herhangi bir kadroya atanmayan memurlara kadro tasarrufunda aylık ve özlük haklarının ödenmesinin mümkün olmadığı ancak davacının atamasının derhal ve gecikmesinin yapıldığından işlemde bu yönden hukuka aykırılık bulunmadığı hk.
İstemin Özeti : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacının,başka bir göreve atanmak üzere görevden alınmasına ilişkin 31.5.2002 günlü,2002/2876 sayılı müşterek kararnamenin iptali istemiyle açtığı dava sonucunda; Ankara 10. İdare Mahkemesince, Danıştay Beşinci Dairesinin 30.12.2005 günlü, E:2003/3190, K:2005/6547 sayılı bozma kararına uyulmayarak davanın reddi yolundaki ilk kararında ısrar edilmesine ilişkin bulunan 9.5.2006 günlü, E:2006/1237, K:2006/1338 sayılı kararı, davacı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.
Savunmanın Özeti : Davacının temyiz isteminin reddi ile temyize konu idare mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik …in Düşüncesi : Temyize konu ısrar kararının onanması, davanın esası hakkında ise, bir karar verilmek üzere dosyanın Danıştay Beşinci Dairesine gönderilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı …'ın Düşüncesi : İdare Mahkemesince Danıştay Beşinci Dairesinin bozma kararına uyulmayarak verilen ısrar kararında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından onanması gerektiği düşünülmüştür.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi incelenmeksizin dosya incelendi, gereği görüşüldü:
Dava; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacının,başka bir göreve atanmak üzere görevden alınmasına ilişkin 31.5.2002 günlü,2002/2876 sayılı müşterek kararnamenin iptali istemiyle açılmıştır.
Ankara 10. İdare Mahkemesinin 20.2.2003 günlü, E:2002/1390, K:2003/157 sayılı kararıyla; davacının genel müdür yardımcılığı görevinden alınması işleminin 657 sayılı Yasa'nın 76. maddesinin verdiği takdir yetkisi çerçevesinde hizmet gerekleri ve kamu yararı gözetilerek tesis edildiği sonucuna varıldığından işlemde neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Anılan karar, temyiz incelemesi sonucunda, Danıştay Beşinci Dairesinin .12.2005 günlü, E:2003/3190, K:2005/6547 sayılı kararıyla; başka bir göreve atanmak üzere görevinden alınan bir memurun,aynı işlemle ya da aynı tarihli ikinci bir işlemle derhal, ara verilmeksizin bir diğer kadroya atanması veya ikinci işlemin aynı gün gerçekleşmemesi durumunda, görevden alma ve atamaya ilişkin işlemlerin birlikte bildirilmesi gerektiği,memurun, meslek yaşamındaki yatay ve dikey deviniminin ancak bir kadrodan diğerine kesintisiz-aralıksız geçişle olanaklı olduğu,çünkü; memurluk sıfat ve statüsünü terk etmemiş memurun, bir yandan memur sıfatını taşırken, öte yandan hem memur statüsü dışında kalması, hem de kadrosuz kalmasının olanaksız olduğu,görevden alındıktan sonra başka bir göreve henüz atanmayan memurun,görevden alınmasıyla bulunduğu statüden çıkarılmış olduğu durumlarda, "başka bir göreve atanmak üzere" biçiminde getirilen bir kaydın kamu yönetimlerine,memurları istediği zaman tekrar memur sıfatını ve kapsamını belirleme yetkis verme sonucunu doğuracağından,yasayı aşan ve yasal yönetim ilkesine aykırı olan bu durumun kabul olunamayacağı,olayda, davacının başka bir göreve atanmak üzere Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevinden alındığı,atama işleminin daha sonraki bir tarihte kurulduğu ve her iki işlemin davacıya aynı tarihte bildirilmediği anlaşıldığından, vurgulanan hukuki durum ve değerlendirmeler karşısında,dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuştur.
Ankara 10. İdare Mahkemesi, bozma kararına uymayarak, Mahkemelerinin 17.10.2002 günlü ara kararı ile davacı ile birlikte görev yapan diğer Genel Müdür Yardımcılarının hizmet cetvelleri ile son (5) yıllık sicil raporlarının ve varsa işleme dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin getirtilip incelenmesinden, yasalarla verilen görevleri sürekli ve etkili bir biçimde yerine getirmekle yükümlü olan idarece, Genel Müdür Yardımcılığı görevinden alınması işleminin, 657 sayılı Yasanın 76. maddesinin verdiği yetki çerçevesinde hizmet gerekleri kamu yararı gözetilerek tesis edildiği, idarenin dava konusu işlemi kurarken hizmet dışı öznel nedenlerin etkili olduğu yolunda geçerli bir bilgi ve belgenin de bulunmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.
Davalı idare, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 9.5.2006 günlü, E:2006/1237, K:2006/1338 sayılı bu kararının bozulmasını istemektedir.
Daire kararında belirtilen kadrosuz memur çalıştırılamayacağı, belirsiz nitelikte kadroya zaman kavramı olmaksızın atama yapılamayacağı, görevinden alınan ancak herhangi bir kadroya atanmayan memurlara kadro tasarrufunda aylık ve özlük haklarının ödenmesinin mümkün olmadığı yolundaki değerlendirmelere Kurulumuzca da katılınmakla beraber konunun özellikle bu uyuşmazlıkta "kamu iktisadi teşebbüsleri" yönünden ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Kamu iktisadi teşebbüslerindeki üst düzey yöneticilerin müşterek kararname ile görevden alınmalarına karşın yeni görev yerlerinin Yönetim kurulu kararıyla belirlenmesi durumunda görevden alma ve atama işlemlerinin farklı tarihlerde olması kaçınılmazdır. Bununla birlikte gerek genel idarede gerekse kamu iktisadi teşebbüslerinde müşterek kararname ile görevden alınan kişilerin "statü hukuku" uyarınca,"derhal ve gecikmeksizin" başka bir göreve atanmaları zorunlu olup,bunun gerçekleşmiş olması durumunda da işlemin diğer unsurlar yönünden hukuka uygunluğunun yargısal denetiminin idari yargı yerlerince yapılarak bir karar verilmesi gerekmektedir.
Dava konusu uyuşmazlıkta da, davacı 31.5.2002 tarih ve 2002/2876 sayılı müşterek kararname ile görevinden alınmasını takiben 3.6.2002 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Müdürlük Müşavirliği, müşavir kadrosuna Yönetim Kurulunun 5.6.2002 tarihli ve 23/164 sayılı kararıyla "derhal" ve "gecikmesizin" atanması yapıldığından dava konusu işlemde bu yönden hukuka aykırılık bulunmamıştır.
Açıklanan nedenlerle, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 9.5.2006 günlü, E:2006/1237, K:2006/1338 sayılı ısrar kararının görevden alma ve atama işlemlerinin aynı tarihte yapılmamış olmasının dava konusu işlemi sakatlamayacağına ilişkin kısmının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına, Dairesince işin esasına yönelik temyiz incelemesi yapılmamış olması nedeniyle uyuşmazlığın esasına ilişkin temyiz incelenmesi yapılarak bu konuda karar verilmek üzere dosyanın Danıştay Beşinci Dairesine gönderilmesine, 22.11.2007 günü oyçokluğuyla karar verildi.
K A R Ş I O Y
X- Danıştay Beşinci Dairesinin 30.12.2005 günlü, E:2003/3190, K:2005/6547 sayılı, İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ilişkin bulunan kararında yer alan gerekçeler doğrultusunda davacının temyiz isteminin kabulü ile Ankara 10. İdare Mahkemesinin 9.5.2006 günlü, E:2006/1237, K:2006/1338 sayılı ısrar kararının bozulması oyuyla karara karşıyız.
 
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.