İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

görevi ile ilgili çıkar sağlamak fiili subut bulduğundan kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Onikinci Daire
Esas No   : 2002/4325
Karar No   : 2005/2510
 
Özeti : Davacıya isnad edilen görevi ile ilgili çıkar sağlamak fiili subut bulduğundan kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Antalya Valiliği - ANTALYA
            Karşı Taraf                  : …
            İsteğin Özeti               : Antalya 2. İdare Mahkemesinin 20.2.2002 günlü, E:2001/426, K.2002/212 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
            Savunmanın Özeti       : Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi           :
            Düşüncesi                   : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olmadığından bozulması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı         :
            Düşüncesi                   : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin D/c bendinde görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak fiilinin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirdiği kurala bağlanmıştır.
            Temyizen incelenen dava dosyasında ilköğretim okulu müdürü olan davacı hakkında öğrencilerden diploma parası toplattırdığı ve para için makbuz vermeyerek menfaat sağladığı iddiasıyla verilen bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının; davacının özel çıkar sağladığının yeterli delillerle kanıtlanmadığı bu haliyle fiilin 125.maddenin C/a bendi kapsamındaki fiillerden olduğu gerekçesiyle iptal edildiği anlaşılmaktadır.
            Okul müdürü sıfatıyla davacıya teslim eden paralar için gelir makbuzu ve harcandığını gösteren gider makbuzu düzenlenmemesi ve davacının paranın hizmetlilere verildiği savunmasının dayanaksız olması karşısında davacının çıkar sağlamak fiilini işlediği sonucuna varılmaktadır.
            Açıklanan nedenle, temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
            Davacı, 657 sayılı Yasanın 125/D-c maddesi uyarınca 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.
            Antalya 2. İdare Mahkemesinin 20.2.2002 günlü, E:2001/426, K.2002/212 sayılı kararıyla; dosyanın incelenmesinden; 1999-2000 öğretim yılı sonunda mezun olan öğrencilerin bir kısmından davacının talimatıyla belgesiz olarak diploma parası toplandığı fiilinin subuta ermiş olduğunun anlaşılmış olmasına karşın belgesiz olarak toplattırdığı paralarla özel çıkar sağladığının yeterli delillerle kanıtlanamamış olması karşısında, davacının fiilinin, cezaya dayanak alınan 657 sayılı Yasanın 125/D-c maddesi değil, 657 sayılı Yasanın 125/C-a maddesinde yazılı görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek fiili kapsamına girmesi nedeniyle fiilin aylıktan kesme cezasını gerektirdiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
            Davalı idare, davacının ifadesinden de para topladığı halde buna karşılık belge verilmediğinin anlaşıldığı, bu nedenle, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasının yerinde olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
            657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-c maddesinde; "Görevi ile ilgili her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak" fiilinin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirdiği kurala bağlanmıştır.
            Dosyanın incelenmesinden; davacının Antalya Merkez … İlköğretim Okulu Müdürü olarak görev yaparken okul müdür yardımcılarına emir vermek suretiyle, 1999-2000 öğretim yılında mezun olan öğrencilerin diplomalarını verirken her öğrenciden beş milyon lira olmak üzere altmışdokuz öğrenciden toplam 345.000.000. TL para toplattırdığı, Milli Eğitimle ilgili Yasa ve yönetmeliğe aykırı olarak okul müdürlerinin parasal işlemleri yürütme gibi görevi olmadığı, bu çalışmaları Okul Koruma Derneği ve Milli Eğitim Vakfının yürütmesi gerektiği halde mevzuata aykırı olarak toplattırdığı paraları teslim aldığı, bu paraları Milli Eğitim Vakfı makbuzu ya da Okul Koruma Derneği makbuzu kesilmeden kendisine mal ettiği, böylelikle menfaat sağladığı kesinlik kazandığından bahisle 657 sayılı Yasanın 125/D-c maddesi gereğince 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılması yönünde soruşturma sonucu teklif getirildiği, dava konusu disiplin kurulu kararıyla ise; daha önce de görevi kasten yapmamak ve menfaat sağlamak fiilinden dolayı 657 sayılı Yasa'nın 125-D-c maddesi uyarınca 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırıldığı hususu da gözönüne alınarak raporda getirilen öneri doğrultusunda 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırıldığı anlaşılmıştır.
            Olayda; soruşturma raporundaki bilgi, belgeler ve tanık ifadelerinin incelenmesinden; davacının 76 diplomanın öğrencilere verilmesi sırasında karşılığında 5'er milyon lira alınması için müdür yardımcılarına talimat verdiğinin, sözü edilen kişilerin ifadesiyle doğrulandığı, toplanan para karşılığı ise makbuz verilmediği, davacının, okula yardım olsun diye para aldığını, zorlama olmadığını, bazı öğrencilerden para alındığını, müdür yardımcılarına zorlama yapmadan para alın dediğini, toplanan paraların kendisine getirildiğini, ancak miktarını hatırlamadığını, bu paraların okulda çalışan hizmetlileri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, PTT ve diğer resmi kurumlara gönderirken yol parası vermek suretiyle harcadığını, karşılığında belge konulmadığı gibi derneğe makbuz karşılığı gelir aktarmadığını kendi ifadesiyle kabul ettiği anlaşılmış olup, bu durumda dava konusu disiplin cezasının dayanağından fiili subut bulan davacının, toplanan paraları okuldaki görevlilerin yol giderlerine harcadığını ifadesinde belirtmiş ise de; bir kişinin harcayacağı yol giderinin çok düşük olması nedeniyle bu açıklamaların gerçeğe uygun bulunmaması karşısında, eyleminin karşılığı olarak verilen disiplin cezasında hukuka aykırılık görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz talebinin kabulü ile Antalya 2. İdare Mahkemesinin 20.2.2002 günlü, E:2001/426, K.2002/212 sayılı kararı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine 15.5.2005 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.
 
K A R Ş I   O Y
            Temyize konu İdare Mahkemesi kararın hukuk ve usule uygun olduğundan onanması gerektiği görüşüyle aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyoruz.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.