İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

emeklilik işleminin onayından sonra bu isteğinden vazgeçtiğini bildiren davacının, vazgeçme talebi kabul edilerek emeklilik onayının geri alınması gerekir

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Onbirinci Daire
Esas No : 2001/3220
Karar No : 2004/3925
 
Özeti : Kendi isteği ile belli bir tarih göstererek emekli olmak üzere başvuran; ancak belirtilen tarihten önce, emeklilik işleminin onayından sonra bu isteğinden vazgeçtiğini bildiren davacının, vazgeçme talebi kabul edilerek emeklilik onayının geri alınması gerekirken reddi yönündeki işlemde hukuka uyarlık görülmediği hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı):
            Karşı Taraf (Davalı)    : Bağ-Kur Genel Müdürlüğü
            Vekili                           : Av. ...
            İsteğin Özeti               : Davalı idarede görev yapmakta iken isteği üzerine emekliye sevk edilen davacı tarafından, emeklilikten vazgeçme talebinin reddine ilişkin işlem ile emekliye sevk edilmesi yolundaki işlemin iptali ve yoksun kaldığı özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılan davada; dosya içeriğinden, davalı idarede Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak görev yapmakta iken 1.4.2000 tarihli dilekçe ile 17.5.2000 tarihinden itibaren emekliye ayrılmak için başvuruda bulunan davacının bu isteminin, makamın 3.4.2000 tarihli onayı ile uygun görüldüğü, davacının 21.4.2000 tarihli dilekçe ile emeklilikten vazgeçtiğini bildirerek önceden emekli olmak için verdiği dilekçenin işlemden kaldırılmasını talep ettiği ancak, davalı idarece davacının bu istemi reddedilerek 17.5.2000 tarihi itibariyle emekliye sevk edildiğinin anlaşıldığı, 5434 sayılı Yasanın Ek 26. maddesine göre davacının isteği üzerine emeklilik işleminin onay tarihinden sonra emeklilik isteminden vazgeçmesine olanak bulunmadığı, olayda makam onayı alınmakla emeklilik işlemi tekemmül ettiğinden davacının vazgeçme isteminin reddi yolunda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden Ankara 5. İdare Mahkemesinin 21.12.2000 gün ve E:2000/700, K:2000/1196 sayılı kararının; emeklilikten vazgeçme istemini, emeklilik işleminin yürürlüğe girmesi için belirttiği 17.5.2000 tarihinden önce idareye bildirildiği için kabul edilmesi gerektiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti       : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi           :
            Düşüncesi                   : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı         :
            Düşüncesi                   : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
            Dava, davalı idarede görev yapmakta iken isteği üzerine emekliye sevk edilen davacı tarafından, emeklilikten vazgeçme isteminin reddine ilişkin işlemle, emekliye sevk işleminin iptali ve bu nedenle yoksun kalınan özlük haklarının işlem tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılmıştır.
            5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanununun olay tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 39/b maddesinde, fiili hizmet süreleri 25 yıl olan erkek iştirakçilerin istekleri üzerine emekliye ayrılabilecekleri, Ek 26. maddesinde ise, Sandıkla ilgilendirilenlerin emeklilik işlemlerinin; iştirakçinin mensup olduğu kurumun en yüksek amirinin onayı ile tekemmül edeceği hükme bağlanmıştır.
            Buna göre, 5434 sayılı Yasanın Ek 26. maddesi hükmü uyarınca, emeklilik onayından sonra emeklilik isteğinden vazgeçmek mümkün değilse de, aynı Yasanın yukarıda aktarılan 39/b maddesi hükmü ile iştirakçilere, istek üzerine emekliye ayrılabilme bir hak olarak tanındığından, makul bir tarih belirtilmek suretiyle yapılan isteğe bağlı emeklilik talepleri yönünden, ilgililerin emekli olmak istedikleri tarihten önce bu taleplerinden vazgeçebileceklerinin kabulü gerekir.
            Dosyanın incelenmesinden, davalı idarede Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak görev yapmakta olan davacının 1.4.2000 tarihli dilekçe ile 17.5.2000 tarihinden itibaren emekli olmak istediğini bildirdiği halde 3.4.2000 tarihli makam onayı ile emekliliğinin uygun görüldüğü, 21.4.2000 tarihli dilekçe ile emeklilik isteminden vazgeçtiğinden daha önce emekli olmak için verdiği dilekçenin işlemden kaldırılmasını isteyen davacının, bu isteminin 4.5.2000 tarihli işlemle reddedildiği ve davacıya 15.6.2000 tarihi itibariyle emekli aylığı bağlandığı anlaşılmaktadır.
            Bu durumda emekli olmak istediği tarihten önce emeklilik isteminden vazgeçtiğini davalı idareye bildiren davacının, vazgeçme talebinin kabul edilerek emeklilik onayının geri alınması gerekirken, aksi yönünde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüne Ankara 5. İdare Mahkemesinin 21.12.2000 gün ve E:2000/700, K:2000/1196 sayılı kararının bozulmasına yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine 6.10.2004 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.
 
KARŞI OY
            Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, temyize konu idare mahkemesi kararının, dayandığı gerekçe karşısında yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmediğinden temyiz isteminin reddi gerekeceği oyu ile karar karşıyız.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.