İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

davacının Emekli Sandığınca düzeltilen intibakına göre eksik kalan süreyi tamamlamak için yaptığı yeniden atanma talebinin açıktan atamadan farklı olduğu

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Onikinci Daire
Esas No : 2002/4202
Karar No : 2004/3440
 
Özeti : Davalı idarece belirlenen derece ve kademesini esas alarak emekli statüsüne giren davacının Emekli Sandığınca düzeltilen intibakına göre eksik kalan süreyi tamamlamak için yaptığı yeniden atanma talebinin açıktan atamadan farklı olduğunun kabulü gerektiği hakkında .
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı):
            Karşı Taraf                  : Sağlık Bakanlığı
            İsteğin Özeti               : Ankara 4.İdare Mahkemesince verilen 25.4.2002 günlü, E:2001/1265, K:2002/473 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
            Savunmanın Özeti       : Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi           :
            Düşüncesi                   : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı         :
            Düşüncesi                   : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
            Dava, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapmakta iken, emekli olan davacının, yeniden göreve alınma talebinin reddine ilişkin 12.6.2001 günlü işlemin iptali ile 4 ay 10 günlük çalışma süresinin tamamlanmasına karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
            Ankara 4.İdare Mahkemesinin 25.4.2002 günlü, E:2001/1265, K:2002/473 sayılı kararıyla; dava dosyasının incelenmesinden, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapmakta iken 15.3.2001 tarihinde emekli olan davacıya, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 9.4.2001 günlü yazısı ile intibakının emsallerine göre 4 ay 10 gün eksik hesaplandığı ve bu nedenle 4.derecenin 3.kademesine göre emeklilik işlemlerinin yapıldığının bildirilmesi üzerine, davacının yeniden göreve başlatılması yönündeki atanma talebini atama koşulları içinde kadro, ihtiyaç durumu ve hizmet gerekleri açısından inceleyerek durumuna uygun boş kadro bulunmadığından reddeden idarenin takdir yetkisi içerisinde bu tür işlemleri sonuçlandırmak konusunda zorlanamayacağı açık olduğundan, dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
            Davacı, atanabilmesi için gerekli olan kadroların halen boş olarak bulunduğunu, işlemin keyfi olarak tesis edildiğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
            T.C. Anayasasının 60.maddesinde; herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu, 5.maddesinde ise, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için Devletin gerekli şartları hazırlamaya çalışacağı vurgulanmaktadır.
            657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93.maddesinde de; Emekli Sandığı Kanunun hükümlerine göre emekli olanlardan sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta olanların yeniden memuriyete atanabilmeleri öngörülmüştür.
            Olayda, davacının 3.dereceye gelmesi nedeniyle emekliliğini isteyerek 20.2.2001 tarihinde emekliye sevk edildiği, Emekli Sandığınca 4.derecenin 3. kademesinden emekli edilebileceğinin belirtilmesi üzerine, bu derece ve kademeden emekli olduğunu öğrenmesi üzerine davalı idareye başvurarak 4 ay 10 gün eksik süreyi tamamlayarak 3. derecenin 1. kademesine gelebilmesi için tekrar göreve dönme isteminde bulunduğu, bu istemin reddi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
            Yukarıda anılan Yasa maddelerinin birlikte değerlendirilmesinden, kamu görevlisinin kendi iradesiyle ayrılacağı emekliliğin maddi ve manevi varlığa zarar vermeyen bir konumda gerçeleşecek sosyal bir hak olduğu ortaya çıkmaktadır.
            Bu durumda, davalı idarece hatalı olarak belirtilen intibakına göre emeklilik statüsüne girip emekliye sevk edilen davacının, düzeltilen intibaka göre eksik olan süreyi tamamlayabilmesi için yaptığı yeniden atanma talebi olağan, açıktan atamalardan farklı olduğundan ve sınırlı bir hizmet amaçladığı açık olduğundan, davacının bu konudaki isteminin reddi yönündeki işlemde hukuka uyarlık görülmemektedir.
            Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz talebinin kabulü ile Ankara 4.İdare Mahkemesince verilen 25.4.2002 günlü, E:2001/1265, K:2002/473 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine 3.11.2004 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.