İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Zabıta memurluğuna atamada, belediye başkanının onayının yeterli

T.C.

D A N I Ş T A Y

Beşinci Daire

Esas  No   : 2005/1958

Karar No   : 2007/6719

 

Özeti : Zabıta memurluğuna atamada, belediye başkanının onayının yeterli olduğu, belediye meclisi kararına gerek bulunmadığı hakkında.

 

            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Bafra Belediye Başkanlığı

            Vekili                : Av.  ...

            Karşı Taraf        :

            İsteğin Özeti    : Samsun İdare Mahkemesi'nin 31.12.2004 günlü, E:2004/639, K:2004/2115 sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

            Cevabın Özeti   : Cevap verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi :

            Düşüncesi         : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

            Danıştay Savcısı :

            Düşüncesi         : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

            Bafra Belediyesi Su ve Otobüs İşletmesi Muhasebe Müdürü olan davacı 5. dereceli zabıta komiseri kadrosuna atanmasına ilişkin 7.4.2004 tarih ve 32 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

            Samsun İdare Mahkemesi'nce verilen, 31.12.2004 günlü, E:2004/639, K:2004/2115 sayılı kararla; belediye başkanı tarafından kurulan işlemde belediye meclisinin onayına sunulmamış olması nedeniyle, 1580 sayılı Kanuna uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

            Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

            İşlem tarihinde yürürlükte bulunan Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği'nin "Adaylık" başlıklı 24. maddesinde; "Süresi içerisinde belgelerini tamamlayanlar belediye başkanının veya belediye başkanının tayin hususunda yetkili kıldığı başkan yardımcısının onayı ile tayin edilirler." hükmü, "Asıl  Memurluğa Alınış" başlıklı  26. maddesinde  de "Adaylık süresi içinde görevinin ehli olduğu amirlerince kabul edilenler, 24. maddesinin 1 inci fıkrasında yazılı yetkililerin onayı ile asıl memurluğa alınırlar." hükmü getirilmiş olup, "Başka Memurluklardan Naklen Geçiş" başlıklı 27. maddesinde ise "Herhangi bir resmi kuruluşta veya belediyenin bir diğer  hizmet kolunda asıl memur iken belediye zabıtasında görev almak isteyen olursa bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yazılı şartları taşımak, son üç yıllık tezkiye devresine ait sicili olumlu olmak ve 23 üncü maddesinde yazılı belgelerden sicil dosyasında eksik olanlarını tamamlamak kaydı ile asıl olarak belediye zabıta memurluğuna alınabilir." düzenlemesine yer verilmiştir.

            Dosyasının incelenmesinden, davacının, davalı Belediyede genel idare hizmetleri sınıfında 3. dereceli Su ve Otobüs İşletmesi Muhasebe Müdürü olarak görev yapmakta iken 5. dereceli zabıta komiseri kadrosuna atandığı anlaşılmıştır.

            Bu durumda, dava konusu uyuşmazlıkta konuya ilişkin özel düzenleme getiren 15.7.1969 günlü, 13249 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve işlem tarihinde geçerlilik taşıyan Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği'nin yukarıda anılan 24. 26. ve 27. maddeleri birlikte yorumlanmak suretiyle zabıta  memurluğuna atamada belediye başkanının onayının yeterli görülmesi gerekirken, İdare Mahkemesince 1580 Belediye Kanunu'nun 96/B. maddesinden bahisle işlemin şekil yönünden hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesinde hukuki isabet bulunmamakta ise de, davacının isteği dışında kazanılmış hak aylık derecesinin altında bir kadroya atanmasında hukuka uyarlık görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle Samsun İdare Mahkemesi'nce verilen ve sonucu itibariyle hukuka uygun bulunan 31.12.2004 günlü, E:2004/639, K:2004/2115 sayılı kararın yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına, 10.12.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.