İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Kamu Görevlileri (Memur) Hukuku > Kamu Görevlilerinin Yargılanmaları > Soruşturma izni > İçtihat

Yükseköğretim Kurulu Başkanlılğına verdiği dilekçesine cevap verilmemesi karşısında zımni men-i muhakeme kararı oluştuğunu belirtilerek bu kararın kaldırılması isteminin incelenmeksizin reddi hakkında

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Birinci Daire
Esas No : 2004/535
Karar No : 2005/149
 
Özeti : Şikayetçi vekilinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlılğına verdiği dilekçesine cevap verilmemesi karşısında zımni men-i muhakeme kararı oluştuğunu belirtilerek bu kararın kaldırılması isteminin incelenmeksizin reddi hakkında.
 
KARAR
 
            Hakkındaki yargı kararını uygulamadığı iddiasıyla … Vekili Av. … tarafından … Üniversitesi Rektörü … hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen şikayet dilekçesinin anılan Cumhuriyet Başsavcılığınca 1.3.2004 günlü, Hz.No:6624, K:2004/8 sayılı görevsizlik kararı verilerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine rağmen bir sonuç alınmaması üzerine şikayetçi vekilinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına verdiği 13.7.2004 günlü dilekçesine de cevap verilmemesi karşısında zımni men-i muhakeme kararı oluştuğunu belirtilerek bu kararın kaldırılması istemini içeren dilekçesi ve ekleri, Tetkik Hakimi Hamza Eyidemir'in açıklamaları dinlendikten sonra incelenerek;
            Gereği Görüşülüp Düşünüldü:
            2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (c) bendinde, görevlendirilecek soruşturmacı tarafından ilk soruşturma yapıldıktan sonra, üniversite rektörleri hakkında, Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek üç kişilik kurul tarafından son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verileceği, lüzum-u muhakeme kararlarına ilgililerce yapılacak itiraz ile men-i muhakeme kararlarının kendiliğinden Danıştay'da incelenerek karara bağlanacağı düzenlenmiştir.
            Şikayetçi vekilinin … Üniversitesi Rektörü … hakkında verdiği dilekçesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca görevsizlik kararıyla gönderilmesi üzerine Yükseköğretim Kurulu üyelerinden oluşturulacak üç kişilik yetkili kurulca ilgilinin lüzum-u muhakemesi veya men-i muhakemesi yönünde henüz bir karar verilmediği anlaşıldığından, şikayeti hakkında ne gibi bir işlem gerçekleştirildiğini öğrenmek amacıyla yaptığı başvurusuna da cevap verilmemesi üzerine, bu durumu zımni men-i muhakeme kararı olarak nitelendirerek bu kararın kaldırılmasını isteyen şikayetçi vekilinin isteminin yukarıda belirtilen yasa hükmü uyarınca incelenmeksizin reddine, dilekçe ve eklerinin gereği yapılmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, kararın bir örneğinin şikayetçi vekiline gönderilmesine 10.2.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
İstihdam fazlası personel belirlenirken, hizmet gerekleri dışında bir amacın güdülmemesi; sicil, liyakat, hizmet süresi gibi nesnel ölçütlerin esas alınması gerekir.
Disiplin suçu nedeniyle, geçici görevlendirme yoluna gidilmesinde; geçici görevlendirmenin amacına uygunluk bulunmamaktadır.
Sendika şubelerinin, sendika üyelerini temsil yetkisinin bulunmadığı hakkında.
Muayyen tarifeli taşıtların bulunduğu bir yerin denetimiyle görevlendirilen müfettişlere gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan taşıtlara ait ücretin ve diğer giderlerine karşılık olacak gerçek masrafın karşılanmasının esas olduğu ve ödeme için bu hususu açıklayan belgelerin idareye sunulması gerektiği halde, Sivas esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinden alınan ve yol masrafına ilişkin rayiç bedeli içeren bölgeye dayanılarak ödeme yapılmasına hükmeden mahkeme kararının kanun yararına bozulması gerektiği hk.

Soruşturma izni

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.