İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Yasal süresi içinde konutu boşaltmayan davacıdan, yedi kat kira tahsil edilmesine ilişkin işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Beşinci Daire
Esas No : 2002/978
Karar No : 2005/2289
 
Özeti : Yasal süresi içinde konutu boşaltmayan davacıdan, yedi kat kira tahsil edilmesine ilişkin işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel
                                                                    Müdürlüğü
            Vekili                           : Av. …
            Karşı Taraf                  :
            İsteğin Özeti               : Davacının, oturduğu konutu tahliye etmemesi nedeniyle 7 kat artırımlı lojman kira bedelinin maaşından kesilmesine ilişkin işlemin; 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'nun 7. maddesinde öngörülen süre içerisinde kamu konutunu tahliye etmeyen davacının, aynı Kanunun 8. maddesinde belirlenen yöntem ile tahliyesinin sağlanması gerekirken, yasaya aykırı şekilde 7 kat kira tahsil edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali ve bu işlemden dolayı kesilen lojman kira farklarının yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmesi yolunda Ankara 9. İdare Mahkemesi'nce verilen 20.9.2001 günlü, E:2000/1709, K:2001/945 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
            Cevabın Özeti              : Cevap verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi           :
            Düşüncesi                   : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı         :
            Düşüncesi                   : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
            İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Ankara 9. İdare Mahkemesi'nce verilen 20.9.2001 günlü, E:2000/1709, K:2001/945 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 29.4.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.