İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Yargı kararının uygulanması, Danıştay bozma kararı, Uygulanması zorunlu karar

İdarece, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararının bozulmasına yönelik Danıştay 12. Dairesi kararı üzerine mahkemece yeniden verilecek karara göre idarece işlem kurulması gerektiğinden, bozma kararı üzerine davacının bu kararın uygulanarak işlem tesis edilmesi amacıyla yapmış olduğu başvurunun reddedilmesine dair dava konusu işlemde hukuka aykırı bir husus bulunmadığından işlemi iptal eden Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

 

 

   T.C.

D A N I Ş T A Y

ONALTINCI DAİRE

Esas  No : 2015/12563

Karar No : 2015/637

 

Kararın Düzeltilmesini İsteyen (Davalı): Emniyet Genel Müdürlüğü

Vekili : Hukuk Müşaviri

Karşı Taraf (Davacı)      : 

İstemin Özeti       : Sivas İdare Mahkemesince verilen 04.12.2013  günlü ve E:2013/1347, K:2013/1230 sayılı kararın onanmasına dair Danıştay Onikinci Dairesi'nin 30.05.2014 günlü ve E:2014/416, K:2014/4543 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi  :

Düşüncesi   : Davacının karar düzeltme isteminin kabul edilerek, işlemi iptal eden idare mahkemesi kararının  bozulması gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onaltıncı Dairesince gereği görüşüldü:       

Dava; … İl Emniyet Müdürlüğünde emniyet amiri olarak görev yapan davacının, 4 yıllık yükseköğrenimi bitirdiği 02.06.2003 tarihi itibarıyla (A) grubu polis amiri statüsünde değerlendirilerek kıdem ve terfi geçerlilik tarihlerinin buna göre düzenlenmesi talebiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada Sivas İdare Mahkemesince verilen ret kararının Danıştay 12. Dairesi tarafından bozulması üzerine, bu bozma kararı uygulanmak suretiyle yeniden işlem tesis edilmesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin 22.07.2013 tarih ve 129712 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Sivas İdare Mahkemesinin 04.12.2013 günlü ve E:2013/1347, K:2013/1230 sayılı kararıyla; uyuşmazlığın, mahkeme kararlarının Danıştay tarafından bozulması üzerine idarelerin Danıştay'ın bozma kararı doğrultusunda işlem tesis edip edemeyeceklerine ilişkin olduğu, mahkemece verilen ret kararının temyizi sonrasında Danıştay tarafından işin esasına girilerek bir bozma kararı verilmesi durumunda 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanunu'nun 28. ve 52. maddesinin 4. fıkrası uyarınca idarelerin Danıştay'ın bozma kararı doğrultusunda işlem tesis etmelerinin zorunlu olduğu gerekçesiyle  işlemin iptaline karar verilmiş olup, bu karara yönelik davalı idarenin temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onikinci Dairesi'nin 30.05.2014 günlü ve E:2014/416, K:2014/4543 sayılı kararıyla İdare Mahkemesi kararı onanmıştır.

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürerek, Danıştay Onikinci Dairesince verilen onama kararının kaldırılarak İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Onikinci Dairesi'nin 30.05.2014 günlü ve E:2014/416, K:2014/4543 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlığın esasına geçildi:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Kararların sonuçları" başlıklı 28.maddesinin 1.bendinde "Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre, idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez", "Kararın bozulması" başlıklı 49 maddesinin 3. bendinde "Kararın bozulması halinde dosya, Danıştayca kararı veren mahkemeye gönderilir. Mahkeme, dosyayı diğer öncelikli işlere nazaran daha öncelikle inceler ve varsa gerekli tahkik işlemlerini tamamlayarak yeniden karar verir." ve "Temyiz veya itiraz istemlerinde yürütmenin durdurulması başlıklı" 52 maddesinin 4. bendinde "Kararın bozulması, kararın yürütülmesini kendiliğinden durdurur." hükümleri yer almıştır.

Yukarıda yazılı yasal düzenlemeler uyarınca idare mahkemelerince davanın reddi yönünde verilen nihai kararların temyizen incelenmesi sonucu Danıştayca verilen bozma kararındaki hüküm fıkrası, Mahkeme kararının bozulmasına yönelik olup, dava konusu işlemin iptali veya davanın reddi sonucunu doğurmadığından, 2577 sayılı Yasanın 28. Maddesinde sözü edilen ve ilgili idarelerce uygulanması zorunlu bir karar niteliğinde de değildir.

Dosyasının incelenmesinden; … İl Emniyet Müdürlüğünde emniyet amiri olarak görev yapan davacının, 4 yıllık yükseköğrenimi bitirdiği 02.06.2003 tarihi itibarıyla (A) grubu polis amiri sayılması talebiyle yapmış olduğu başvurunun reddedilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın, Sivas İdare Mahkemesi'nin 31.12.2012 günlü ve E:2012/1019, K:2012/1574 sayılı kararıyla reddedildiği, anılan kararın temyizen incelenmesi üzerine Danıştay 12. Dairesi'nin 27.05.2013 günlü ve E:2013/1326, K:2013/4441 sayılı kararıyla esastan bozulduğu; bahse konu bozma kararının uygulanması amacıyla davacının idareye yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 2577 sayılı Kanun'un yukarıda yazılı hükümleri uyarınca, İdarece, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararının bozulmasına yönelik Danıştay 12. Dairesi kararı üzerine mahkemece yeniden verilecek karara göre idarece işlem kurulması gerektiğinden, bozma kararı üzerine davacının bu kararın uygulanarak işlem tesis edilmesi amacıyla yapmış olduğu başvurunun reddedilmesine dair dava konusu işlemde hukuka aykırı bir husus bulunmadığından işlemi iptal eden Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Sivas İdare Mahkemesince verilen 04.12.2013 günlü ve E:2013/1347, K:2013/1230 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 10/03/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.