İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Yargı kararının gereğine göre işlem tesis etmek zorunda olan idarenin; bu yargı kararının gereğini süresi içinde yerine getirmesi gerekirken, yargı kararını uygulamama yoluna gidilemeyeceği

T.C.
D A N I Ş T A Y
Birinci Daire
Esas  No   : 2007/674
Karar No   : 2007/862
 
Özeti : Yargı kararının gereğine göre işlem tesis etmek zorunda olan idarenin; bu yargı kararının gereğini süresi içinde yerine getirmesi gerekirken, yargı kararını uygulamama yoluna gidilemeyeceği hakkında.
 
KARAR
            Hakkında Soruşturma
            İzni İstenenler                :  
            1- …, …, … Belediyesi Başkanı
            2- ..., ..., ...            ''          İktisat ve Küşat Müdürü
            3- ..., ..., ...            ''          Hukuk İşleri Müdür Vekili
            İtiraz Edilen Karar         : Hakkında soruşturma izni istenenler için soruşturma izni verilmemesine ilişkin  İçişleri Bakanının 27.2.2007 günlü, 2007/35 sayılı kararı
            Karara İtiraz Eden        : Şikayetçi ... Tur.San. İnş. Taah. ve Tic.Ltd. Şti.vekili Av. ...
            Soruşturulacak Eylem   : Bursa 2 nci İdare Mahkemesinin 20.4.2006 günlü, E:2005/1522, K:2006/683 sayılı kararını yerine getirmemek.
            Eylem Tarihi      : 2006 yılı
            İçişleri Bakanlığının 11.6.2007 günlü, 6910 sayılı yazı ile gönderilen dosya İçişleri Bakanı tarafından verilen 27.2.2007 günlü, 2007/35  sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin  kararı ile bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Halime Hacıoğlu'nun açıklamaları dinlendikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;
            Gereği Görüşülüp Düşünüldü :
            Anayasanın 138 inci maddesinin son fıkrası, "Yasama ve Yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez."şeklinde olup bu hükme paralel olarak düzenlenen 2577 sayılı İdari Yargılama Usulu Kanunu'nun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında, idareyi mahkeme kararlarını uygulama noktasında gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur tutarak bu sürenin hiçbir şekilde otuz günü geçemeyeceği ifade edilmektedir.
            Dosyanın incelenmesinden, Bursa ... İlçesi, ... Mahallesi, ... Bulvarı No:33 adresinde bulunan işyerine ilişkin ''işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmesi'' yönündeki şikayetçi talebinin, Belediye Başkanlığınca reddedilmesi üzerine açılan davada Bursa 2 nci İdare Mahkemesinin 20.4.2006 günlü, E:2005/1522, K:2006/683 sayılı kararıyla ruhsat vermeme işleminin iptal edildiği, şikayetçinin Belediye Başkanlığına hitaben yazdığı 3.5.2006 günlü dilekçeyle iptal kararı doğrultusunda kendisine işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının verilmesinin istendiği, şüphelinin imzasını taşıyan cevabi yazıda ise, iptal kararının tebliğinden sonra söz konusu binada yapılan inceleme sonucunda, binaya ruhsat ve ekine aykırı inşaat yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle İmar Kanununun 32 nci maddesi gereğince 18.5.2006 günlü, 04/0161 sayılı yapı tatil zaptı düzenlendiği, tanınan süre içinde ruhsata uygun hale getirilmeyen bina hakkında 25.5.2006 günlü, 1796 sayılı Belediye Encümeni kararıyla 3194 sayılı kanunun 42 nci maddesi uyarınca para cezası verilmesine ve yıkımına karar verildiği belirtilerek, yıkımına karar verilen binaya işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı veremeyeceğinden bahisle istemin reddedilmesi üzerine şikayetçinin savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.
            İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmesi yönündeki şikayetçi talebinin reddine ilişkin işlem, mahkeme kararı ile iptal edildiğine göre, yargı kararının gereğine göre işlem tesis etmek zorunda olan idarenin; bu yargı kararının gereğini süresi içinde yerine getirmesi gerekirken, mahkeme kararından sonra ruhsat istemine konu olan bina hakkında aldığı yıkım ve para cezası kararlarından bahisle yargı kararını uygulamama yoluna gitmesi hukuken tasvip edilemez. Zira, idarenin uygulamama gerekçesi olarak değerlendirdiği ve sonradan tesis ettiği yıkım ve para cezaları, idarenin tek taraflı ve yürütülmesi zorunlu nitelikte işlemleri ise de, henüz yargısal denetimden geçmemiş bu idari işlemlerin yargı kararlarının hukuki sonuçlarını ve uygulamasını engelleyecek nitelikte ve güçte kabul edilmesi söz konusu olamaz. Aksi takdirde, işlemi yargı yerlerince iptal edilen idarelere, yeni hukuki sebeplerle yeni işlemler tesis etmek suretiyle yargı kararlarını sonuçsuz bırakma keyfiyeti tanınmış olur ki, yargı kararlarına ve hukuka duyulması gereken güveni sarsan bu davranışın açık ve emredici Anayasa ve Yasa kurallarıyla bağdaştırılması mümkün değildir.
            Açıklanan nedenlerle ilgililere isnat edilen eylemin haklarında hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu  anlaşıldığından, itirazın kabulü ile İçişleri  Bakanının soruşturma izni verilmemesine ilişkin 27.2.2007 günlü, 2007/35 sayılı kararının kaldırılmasına, dosyanın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın bir örneğinin İçişleri Bakanlığı ile  itiraz edene gönderilmesine 3.7.2007  tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
 
KARŞI OY
            Dosyanın incelenmesinden,  Bursa Osmangazi İlçesi, Santral Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:33 adresinde bulunan işyeri ile ilgili ''işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmesi'' yönündeki şikayetçi talebinin Belediye Başkanlığınca reddedilmesi üzerine Bursa 2 nci İdare Mahkemesinin E:2005/1522, K:2006/683 sayılı kararıyla ruhsat vermeme işleminin iptal edildiği, ancak söz konusu bina ile ilgili olarak Belediye Başkanlığınca yapılan incelemede ruhsata aykırılıklar tespit edilerek yıkımına karar verilmesi nedeniyle yıkılacak binaya işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının verilmemesi eyleminde  mahkeme kararınının uygulamamasından  bahsedilemeyeceği anlaşıldığından, İçişleri Bakanının soruşturma izni verilmemesine ilişkin 27.2.2007 günlü, 2007/35 sayılı kararına yapılan itirazın reddedilmesi gerektiği düşüncesiyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.