İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Yargı kararı gereği eski görevine iade edilen davacının, anılan kararın bozulması ve sonuçta davanın reddedilmesi halinde bulunduğu görevde fiilen çalışmadığı döneme ait ödemeler geri alınabilir

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Beşinci Daire
Esas No   : 2002/3464
Karar No   : 2005/3739
 
Özeti : Yargı kararı gereği eski görevine iade edilen davacının, anılan kararın bozulması ve sonuçta davanın reddedilmesi halinde bulunduğu görevde fiilen çalışmadığı döneme ait ödemelerin geri alınabileceği hakkında.
 
            Temyiz Eden (Davalı)    : MEDAŞ Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
            Vekilleri                        : Av. …, Av. …
            Karşı Taraf                    : …
            Vekili                            : Av. …
            İsteğin Özeti                : Konya İdare Mahkemesinin 28.2.2002 günlü, E:2001/1222, K:2002/320 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
            Cevabın Özeti               : Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerektiği yolundadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi :
            Düşüncesi                    : Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı           :
            Düşüncesi                    : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
            Davacı, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı görevinden alınarak aynı Genel Müdürlükte Tahsilat Servis Şefliğine memur olarak atanmasına ilişkin 1.10.1997 tarihli işlemin iptali istemiyle açtığı davada verilen iptal kararı uyarınca eski görevine iade edildikten ve aylık farklarının ödenmesinden sonra İdare Mahkemesince verilen iptal kararının Danıştay Beşinci Dairesinin 16.2.1999 günlü, E:1998/2926, K:1999/339 sayılı kararıyla bozulması üzerine, kendisine ödenen aylık farklarının geri alınması yolunda kurulan 29.6.2001 günlü, … sayılı işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.
            Konya İdare Mahkemesinin 28.2.2002 günlü, E:2001/1222, K:2002/320 sayılı kararıyla; iptal kararlarının dava konusu işlemi tesis edildikleri günden itibaren ortadan kaldıran ve işlemin tesisinden önceki hukuki durumun geri gelmesini sağlayan nitelikte kararlar olduğu; idarelerin bu kararların gereklerine göre gecikmeksizin işlem tesis etmeye mecbur bulunduğu; uyuşmazlık konusu olayda, davacı lehine verilen yargı kararının, gerek davacının eski görevine iadesini, gerekse bu görevin gerektirdiği parasal hakların ilgiliye işlem tarihinden itibaren ödenmesini zorunlu kılacağı, iptal kararının daha sonra Danıştay'ca bozulmuş olmasının, yapılan bu ödemelerin davacı yönünden haksız zenginleşme olarak kabulüne neden oluşturmayacağı, yapılan ödemelerin yasal dayanağının iptal kararı olduğu, bu itibarla, davacıya iptal kararı üzerine ödenen aylık farklarının geri istenilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
            Davalı idare; davacının memurluğa atanmasına ilişkin işlemin hukuka uygunluğunun Danıştay kararıyla saptandığını, ilgilinin eski ve yeni görevleri arasındaki maaş farklarının sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri alınmasında hukuka aykırılık bulunmadığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
            İptal kararı uyarınca kamu görevlisine yapılan ödemeler, dava konusu işlemin kurulduğu tarihle karar gereği göreve döndürülme tarihi arasındaki dönemi ve göreve döndürülme tarihinden sonra o görevde fiilen çalışan dönemi kapsayabilmektedir. Kamu görevlisine, kadrosunda fiilen çalıştığı dönemde hizmetin karşılığı olarak yapılan ödemelerin geri istenmesi için haklı bir neden bulunmamaktadır. Buna karşılık, temyiz incelemesi sonucunda Mahkemece verilen iptal kararının yürütülmesinin durdurulmasına veya bozulmasına ya da ilk derece mahkemesince bozma kararına uyularak davanın reddine karar verilmesi halinde, iptal kararının yarattığı hukuksal sonuç sona ereceğinden, fiilen o kadroda çalışılmayan döneme ilişkin olarak iptal kararı gereği yapılmış bir ödeme varsa, bu kısma ait ödemenin hukuksal dayanağı ortadan kalkmış olmakla idarece geri istenebilmesi olanaklı hale gelmektedir.
            Bu durumda, Mahkemece, davacıya görevden alma işleminin tebliğ tarihinden yargı kararının uygulandığı tarihe kadar olan dönem için idarece yapılan aylık farkı ödemelerinin toplam tutarının ara kararı ile araştırılarak bu kısım yönünden davanın reddine hükmedilmesi gerekirken, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararda hukuksal isabet bulunmamaktadır.
            Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Konya İdare Mahkemesince verilen 28.2.2002 günlü, E:2001/1222, K:2002/320 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 21.9.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.