İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Vekalet edilen kadroda geçen sürenin müdürlükte geçirilmiş gibi değerlendirilmemesi

          T.C.
D A N I Ş T A Y
İkinci Daire
Esas  No   : 2006/558
Karar No   : 2007/782
 
Özeti : Vekaleten atanan personel asilde aranan nitelikleri taşımış olsa dahi vekalet edilen kadro/pozisyon unvanının kazanılmış hak olarak görülmeyeceği ve vekalet edilen kadroda geçen sürenin müdürlükte geçirilmiş gibi değerlendirilmemesi gerektiği hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Milli Eğitim Bakanlığı
            Karşı Taraf        :
            Vekili                : Av. …
            İsteğin  Özeti   : Erzurum 2. İdare Mahkemesi'nin 15.11.2005 günlü, E:2005/489, K:2005/1617 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
            Cevabın Özeti   : Cevap  verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi :
            Düşüncesi         : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı :
            Düşüncesi : ... İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacının bu görevden alınarak, ... Merkez İmam-Hatip Lisesi Öğretmen ve Müdürlüğüne atanmasına ilişkin işlemin iptali yolundaki idare mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.
            11.06.2003 günlü 25135 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren MEB.lığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 6.maddesinde yöneticilik görevleri kademelendirilmiş 8/c maddesinde ise; (A) tipi eğitim kurumlarında müdür olarak en az 3 yıl hizmeti bulunanların 3.kademe (İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı,İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) yöneticilik görevlerine atanabilecekleri" hükmü yer almıştır.
            Bilindiği gibi,idarede vekalet hizmet gereklerinden kaynaklanan geçici bir uygulama olup,o göreve asaleten atama yapılıncaya kadar,asilde aranan şartları taşıyan personele verilen geçici görev niteliğindedir.Bunun sonucu olarak gerekli nitelikleri taşımış da olsa,vekalet edilen kadro unvanı kazanılmış hak olarak görülemeyeceğinden,vekalet edilen süreninde müdürlükte geçmiş gibi değerlendirilemeyeceği açıktır.
            Dosyanın incelenmesinden, davacının ... Merkez İmam-Hatip Lisesi öğretmen olarak, lisenin müdürlüğü görevini 22.8.2000-30.9.2003 tarihleri arasında vekaleten 30.9.2003 tarihinden sonra 24.5.2004 tarihine kadar doküz ay süreyle asaleten yürüttüğü anlaşıldığından,vekalet edilen kadroda geçen süre kazanılmış hak sayılamayacağından davacının,ilgili Yönetmeliğin 8/c maddesinde belirtilen enaz 3 yıl (A) tipi eğitim kurumunda müdürlük yapmış olma koşulunu sağlamadığı görüldüğünden,dava konusu işlemde hukuka aykırılık,dava konusu işlemin iptali yolundaki idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.
            Açıklanan sebeplerle,davalı idare temyiz isteminin kabulü ile,idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
            Dava, ... Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacının bu görevden alınarak ... Merkez İmam-Hatip Lisesine müdür olarak atanmasına ilişkin 18.2.2005 gün ve 227/9798 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
            Erzurum 2. İdare Mahkemesinin 15.11.2005 günlü, E:2005/489, K:2005/1617 sayılı kararıyla; davacının, ... İli Merkez İmam-Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni iken 9.9.1993-11.10.1994 tarihleri arasında müdür yardımcılığı görevini, 11.10.1994-22.8.2000 tarihleri arasında müdür başyardımcılığı görevini, 22.8.2000-30.9.2003 tarihleri arasında müdürlük görevini vekaleten, 30.5.2003-24.5.2004 tarihleri arasında da aynı okulun müdürlüğünü asaleten yürüttüğü, 13.5.2004 gün ve 621/38834 sayılı işlemle ... Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına atandığı, 18.2.2005 gün ve 227/9798 sayılı işlemle eski görevine atanması üzerine bakılan davada, davacının (A) tipi eğitim kurumunda 30.9.2003-24.5.2004 tarihleri arasında müdür olarak görev yaptığı, aynı okulda 3 yılı aşkın bir süre okul müdürlüğü görevini vekaleten yürüttüğü dikkate alındığında müdür vekilliğinde geçen hizmet süresinin yönetim kademesinde geçen hizmet süresi şeklinde kabul edilip değerlendirmeye alınarak bir karar verilmesi gerekirken, bu husus gözardı edilerek yeterli süre idarecilik yapmadığından bahisle tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle iptal kararı verilmiştir.
            Davalı İdare, davacının İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına atanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 8/c maddesinde belirtilen (A) tipi eğitim kurumunda müdür olarak en az 3 yıl çalışmış olmak koşulunu taşımadığı için tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
            11.6.2003 günlü, 25135 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Yönetici Olarak Atanacaklarda Aranacak Özel Şartlar başlıklı 8. maddesinin (c) bendinde, "ikinci kademe yöneticilik görevlerinde en az iki yıl hizmeti bulunanlar ile (A) tipi eğitim kurumlarında müdür olarak en az üç yıl hizmeti bulunanlar üçüncü kademe yöneticilik görevlerine atanabilirler." kuralına yer verilmiştir.
            Vekaleten görevlendirme hizmet gereği yapılan geçici bir uygulama olup, söz konusu kadrolara yasal koşulları taşıyanların atanması suretiyle sona erdirilmesi esastır. Buna göre vekaleten atanan personel, gerekli nitelikleri taşımış olsa dahi vekalet edilen kadro/pozisyon unvanının kazanılmış hak olarak görülmemesi, vekalet edilen sürenin de müdürlükte geçirilmiş gibi değerlendirilmemesi gerektiği tartışmasızdır.
            Dosyanın incelenmesinden; davacının ... İli Merkez İmam-Hatip Lisesi ve Anadolu İmam-Hatip Lisesi Öğretmeni iken anılan okulun 9.9.1993-11.10.1994 tarihleri arasında müdür yardımcılığı, 11.10.1994-22.8.2000 tarihleri arasında müdür başyardımcılığını yürüttüğü, 22.8.2000-30.9.2003 tarihleri arasında aynı okulun müdürlüğüne vekaleten baktığı, 30.9.2003-24.5.2004 tarihleri arasında da anılan okulun müdürlüğünü asaleten yürüttüğü, 13.5.2004 gün ve 621/38834 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı işlemi ile ... Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına atandığı, davacıya ait bilgilerin tekrar incelenmesinden asaleten müdürlük görevine başlama tarihi olan 30.5.2003 tarihi yerine sehven 31.7.1992 olarak yazıldığının anlaşılması üzerine 18.2.2005 gün ve 227/9798 sayılı dava konusu işlemle eski görevine atanması sonucu bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
            Olayda, davacının ... Merkez İmam-Hatip Lisesi ve Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğretmeni ve müdürlüğü görevini 22.8.2000-30.9.2003 tarihleri arasında vekaleten yürüttüğü, 30.9.2003 tarihinden sonra aynı okulun müdürlük görevini ... Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı kadrosuna atandığı 24.5.2004 tarihine kadar 7 ay süreyle asaleten yürüttüğü, dolayısıyla yukarıda anılan Yönetmelikte öngörülen süre kadar (A) tipi okul müdürlüğü görevi yapmadığı anlaşıldığından tesis edilen işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Erzurum 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 15.11.2005 günlü, E:2005/489, K:2005/1617 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin  3622 sayılı  Kanun'la  değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 28.2.2007  tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.