İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Usulüne uygun olarak, süresinde verilmeyen ve karşı tarafa tebliğ edilmeyen savunma dilekçesini düzenleyen kurum avukatının, avukatlık ücretini alamayacağı

T.C.
D A N I Ş T A Y
İdari Dava Daireleri
Kurulu
Esas No : 2005/53
Karar No : 2005/45
 
Özeti : Usulüne uygun olarak, süresinde verilmeyen ve karşı tarafa tebliğ edilmeyen savunma dilekçesini düzenleyen kurum avukatının, dosyaya ve davaya katkısının bulunmadığı, dolayısıyla, hukuki yardımın karşılığı olan avukatlık ücretini alamayacağı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Çankaya Belediye Başkanlığı
            Vekili                           : Av. …
            Karşı Taraf (Davacı)   :
            İstemin Özeti   : Mülkiyeti davacı şirkete ait bulunan Çankaya, … Sokak, … adresindeki hediyelik eşya satış yerinin ruhsat alınıncaya kadar faaliyetten men edilmesine ilişkin 28.8.2001 günlü, 4718.14 sayılı Çankaya Belediye Encümeni kararının iptali istemi ile açılan davada; Ankara 6. İdare Mahkemesince verilen ve Danıştay Sekizinci Dairesinin 12.3.2004 günlü, E:2003/4533, K:2004/1267 sayılı "avukatlık ücreti yönünden bozma" kararına uyulmayarak, daha önce verilen ilk kararda ısrar edilmesine ilişkin bulunan 30.9.2004 günlü, E:2004/2883, K:2004/1772 sayılı kararı, davalı idare temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.
            Savunmanın Özeti       : Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi .....'nın Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesinin ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı ...'nin Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme ısrar kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü:
            Mülkiyeti davacı şirkete ait bulunan Çankaya, … Sokak, … adresindeki hediyelik eşya satış yerinin ruhsat alınıncaya kadar faaliyetten men edilmesine ilişkin 28.8.2001 günlü, 4718.14 sayılı Çankaya Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılan davada; Ankara 6. İdare Mahkemesinin 31.12.2002 günlü, E:2001/1786, K:2002/1925 sayılı kararıyla; "işyeri açma izin belgesi verilmeksizin faaliyete geçen davacı şirkete ait işyerinin, 1580 sayılı Yasanın 113. maddesi uyarınca, izin belgesi alınıncaya kadar faaliyetten men edilmesine ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı" gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
            İdare Mahkemesinin davanın reddine ilişkin kararı; kararda davalı idare lehine avukatlık ücretine hükmedilmediği gerekçesiyle davalı idare tarafından temyiz edilmiş ve Danıştay Sekizinci Dairesinin 12.3.2004 günlü, E:2003/4533, K.2004/1267 sayılı kararıyla; "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 5. maddesi uyarınca, davalı Çankaya Belediye Başkanlığınca avukata vekalet verilerek, vekaletnamenin Mahkeme Başkanlığına sunulduğu, davalı idare vekilinin süresinden sonra verdiği savunma dilekçesinde belirtilen hususlar karşısında, davalı vekilinin dosyaya katkısının açık olduğu, buna göre, savunmanın süresinde verilmediği gerekçesiyle davada haklı çıkan taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmemesinde yasal isabet bulunmadığı" gerekçesi ile bozulmuş ise de, İdare Mahkemesi bozma kararına uymayarak; "Mahkemece usulüne uygun olarak (süresinde) verilmediği kabul edilen ve karşı tarafa tebliğ edilmeyen savunma dilekçesini düzenleyen kurum avukatının, dosyaya ve davaya katkısının bulunmadığı, dolayısıyla, hukuki yardımın karşılığı olan avukatlık ücretini alamayacağı" gerekçesi ile ilk kararında ısrar etmiştir.
            Davalı idare, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 30.9.2004 günlü, E:2004/2883, K.2004/1772 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
            Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, bozulması istenen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddine, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 30.9.2004 günlü, E:2004/2883, K:2004/1772 sayılı ısrar kararının onanmasına, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, 24.2.2005 günü oyçokluğu ile karar verildi.
 
KARŞI OY
            Danıştay Sekizinci Dairesinin 12.3.2004 günlü, E:2003/4533, K:2004/1267 sayılı bozma kararında yer alan gerekçeler doğrultusunda davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Ankara 6. İdare Mahkemesinin 30.9.2004 günlü, E:2004/2883, K:2004/1772 sayılı ısrar kararının bozulması oyuyla karara karşıyız.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.