İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Usule uygun yapılmayan soruşturma sonucu davacıya verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Onikinci Daire
Esas No   : 2002/4822
Karar No   : 2005/2793
 
Özeti : Usule uygun yapılmayan soruşturma sonucu davacıya verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): İstanbul Valiliği
            Karşı Taraf                  : …
            İsteğin Özeti               : Davacının, … Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yapmakta iken işlediği iddia edilen disiplin suçu nedeniyle 657 sayılı Yasanın 125/D-n maddesi uyarınca 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 1.5.2001 günlü işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.
            İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 29.3.2002 günlü, E:2001/982, K:2002/444 sayılı kararıyla; dosyanın incelenmesinden; davacının, … Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yapmakta iken 8.6.2000 tarihinde yapılan öğretmenler toplantısında usta öğretici …'ya soruşturma sırasında hakkında aleyhte ifade verdiği için kötü davrandığı, kuaförlük kursunda ücretli usta öğretici …'in … ile birlikte derse girmesini sağladığı, usta öğreticileri ve öğrencileri oyuncağı gibi gördüğü ve bir kursiyerle birlikte olduğu iddialarının incelenmesine yönelik olarak hakkında 10.10.2000 günlü soruşturma raporunun düzenlendiği, anılan raporda, davacının kuaförlük kursunda aynı sınıfta iki usta öğreticinin birlikte görev almasına neden olduğundan bahisle 657 sayılı Yasanın 125/A-c maddesi uyarınca uyarma cezasıyla cezalandırılmasının teklif edildiği, bu raporun bazı eksiklikleri bulunduğu belirtilerek ilköğretim Müfettişleri Başkanının 26.10.2000 günlü yazısıyla müfettişlere iade edildiği, aynı müfettişlerce 13.11.2000 günlü ikinci bir rapor düzenlendiği, bu raporun da aynı gerekçelerle ikinci kez iade edilmesi üzerine müfettişlerce yazılan 5.1.2001 günlü yazıda, raporda herhangi bir eksiklik bulunmadığının bildirildiği, ancak soruşturma dosyasının müfettişlere tekrar iade edilmesi üzerine 9.2.2001 günlü rapor tanzim edilerek davacının kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasının önerildiği, olayda, iki müfettiş tarafından konuyla ilgili olarak alınan ifadeler ve toplanan bilgi ve belgeler değerlendirilip soruşturma yapılarak 10.10.2000 günlü raporun düzenlendiği, bu raporun İlköğretim Müfettişleri Başkanlığınca iade edilmesiyle başlayan süreçte aynı müfettişlerce dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu aynı disiplin cezasının verilmesi önerisiyle düzenlenen soruşturma raporunun iki kez daha Başkanlığa sunulduğu, ancak Başkanlığın dördüncü kez konunun tekrar incelenmesi talebi doğrultusunda yine aynı müfettişlerce ve aynı dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda önerilen disiplin cezasının uyarma cezasından çok daha ağır olan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına çevrildiği, bu haliyle hakkında yapılan soruşturmanın usule uygun olduğundan söz etmeye olanak bulunmadığından davacıya disiplin cezası verilmesinde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
            Davalı idare, dava konusu işlemde usule ve mevzuata uyarlık bulunmadığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
            Savunmanın Özeti       : Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi           :
            Düşüncesi                   : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı         :
            Düşüncesi                   : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
            İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İstanbul 2. İdare Mahkemesince verilen 29.3.2002 günlü, E:2001/982, K:2002/444 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına, 4.7.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.