İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Üniversite personeli olan ve 2547 sayılı Yasa’nın 53 üncü maddesine göre, dekanlarla iştirak halinde suç işledikleri anlaşılanlar hakkında, vali tarafından 4483 sayılı Yasa hükümlerine göre ön inceleme yaptırılarak karar verilmesine hukuken olanak bulunmadığı

T.C.
D A N I Ş T A Y
Birinci Daire
Esas  No   : 2007/493
Karar No   : 2007/662
 
Özeti : 1- Üniversite personeli olan ve 2547 sayılı Yasa’nın 53 üncü maddesine  göre, dekanlarla iştirak halinde suç işledikleri anlaşılanlar hakkında, vali tarafından 4483 sayılı Yasa hükümlerine göre ön inceleme yaptırılarak karar verilmesine hukuken olanak bulunmadığı hakkında.
2- Değişik statüdeki kişilerin birlikte suç işlemeleri halinde, soruşturma usulü ve yetkili yargılama merciinin, görev itibariyle üst dereceliye göre tayin edileceği hakkında.
 
KARAR
            Şüpheliler :
            1-…-   …  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi   Dekanı
            2-…-      "                       "           "           "
            3-…-                  "                      "           "     Döner Sermaye İşletme Md.
            4-….-                 "                      "           "           "           "           "
            5-…-      "                       "           "           "           "           "
            6-....-                "                      "           "           "           "           "
            7-...-     "                       "           "           "           "           "
            8-...-                 "                      "           "           "           "           "
            9-...-     "                       "           "           Satın Alma Müdürü
            10-...-   "                       "           "                      "
            11-...    "                       "           "                      "
            Suçlar  : ..., ..., ..., ..., ... ve ...'in
            3.1.-Bazı firmalara ödemelerde öncelik tanımak
            ..., ..., ..., ..., ... ve ...'in
            3.2.-2003 yılında yapılan satınalma ve harcamalarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun doğrudan alım ve pazarlık usulü ile yapılan harcamaların yıllık toplamının, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10'unu geçemeyeceği yolundaki 62 nci maddesine aykırı davranmak
            ... ve ...'nin
            3.3.-15.10.2003 tarihinde pazarlık usulüyle yapılan 5000 kg. sıvı el sabunu alımı ihalesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırı davranmak
            3.4.-Doğrudan temin usulüyle yapılan elektrik malzemesi alımlarında yeterli fiyat araştırması yapmamak suretiyle piyasa fiyatının üzerinde malzeme alımına sebebiyet vermek
            ...'in
            3.5.-Doğrudan temin usulüyle 17.3.2003 ve 23.10.2003 tarihlerinde yapılan tansiyon aleti alımlarında muayene komisyonu üyesi sıfatıyla düzenlediği raporlarla pahalı alet alımına sebebiyet vermek suretiyle kurumu zarara uğratmak
            ..., ... ve ...'nin
            3.6.-Doğrudan temin usulüyle 14.3.2003-23.5.2003 tarihlerinde yapılan heparin lak alımlarında yeterli fiyat araştırması yapmamak suretiyle fahiş alımlara sebebiyet vermek
            ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ...'in
            3.7.-Bakteri virüs filtresi, dezenfektan ve battaniye alımlarında usulsüzlük yapmak
            ...'in
            4.1.-Hastanenin 2002 yılı ilk beş aylık temizlik işini ihalesiz olarak ... Sosyal Hizmetler İnşaat, Yatırım, Taşıma, Dağıtım San.ve Tic.Ltd.Şirketine vermek
            4.2.-Hastanenin 2001 yılı temizlik ihalesini alan ... Sosyal Hizmetler İnşaat, Yatırım, Taşıma, Dağıtım San. ve Tic.Ltd. şirketinin yöneticisi ...'a sözleşmeye aykırı olarak ayrıca işçi ücreti ödemek suretiyle kurumu zarara uğratmak
            4.3.-Hastanenin 2002 yılı son yedi aylık temizlik ihalesine yapılan itirazlara cevap vermemek
            ...'ın
            5-Hastaneye fahiş fiyatlarla malzeme satınalmak suretiyle kurumu zarara uğratmak, satınalmalarda ve temizlik ihalelerinde usulsüzlük yapmak, ödemelerde firmalar arasında ayrım yapmak
            Suç Tarihi : 2001-2004 Yılları
            İncelenen Karar :
            1- ... Üniversitesi Rektörlüğünce Rektör başkanlığında rektör yardımcılarından oluşturulan Kurulun 6.12.2006 günlü, 1764 sayılı 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 ve 4.3 maddelerdeki suçlardan ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında men-i muhakeme kararı verilmesine ilişkin kararı
            2-... Üniversitesi Rektörlüğünce Üniversite yönetim kurulu üyelerinden oluşturulan Kurulun 26.1.2007 günlü, sayısız, 3.3 ve 3.4 üncü maddelerdeki suçlardan ... ve ..., 3.6 maddedeki suçtan ..., ... ve ... hakkında lüzum-u muhakeme, 3.7 nci maddedeki suçtan ..., ..., ..., ..., ..., ...ve ... hakkında men-i muhakeme kararı verilmesine ilişkin kararı
            3-Sivas Valisinin, 4483 sayılı Kanun uyarınca 3.5 maddedeki suçtan ... hakkında soruşturma izni verilmesine, 5. maddeyle ilgili olarak da ... hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin 25.12.2006 günlü, 2006/38 sayılı kararı
            Karara İtiraz Edenler : Rektörlükçe oluşturulan Yetkili Kurulun 26.1.2007 günlü, sayısız kararıyla haklarında lüzum-u muhakeme kararı verilen ..., ..., ... ve ...
            İncelenme Nedeni : İtirazlar üzerine ve yasa gereği kendiliğinden
            ... Üniversitesi Rektörlüğünün 24.4.2007 günlü, 558-1534 sayılı yazısı ile gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen iki yetkili kurul kararı ile Sivas Valisinin kararı ile Dairemizin 26.1.2006 günlü, E: 2006/1368, K: 2006/110 sayılı kararı, Tetkik Hakimi Tanju Kızılkuş'un açıklamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Kanun uyarınca incelendi,
            Gereği Görüşülüp Düşünüldü :
            2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (c) fıkrasının (2) numaralı bendinin (c) alt bendinde, fakülte dekanları hakkında rektörün başkanlığında rektörce görevlendirilen rektör yardımcılarından oluşacak üç kişilik kurul tarafından, (e) alt bendinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında, mahal itibarıyla yetkili il idare kurulunca son soruşturmanın açılıp açılmayacağına karar verileceği, aynı fıkranın (5) numaralı bendinde de, değişik statüdeki kişilerin birlikte suç işlemeleri halinde soruşturma usulünün ve yetkili yargılama merciinin görev itibariyle üst dereceliye göre tayin olunacağı hükümlerine yer verilmiştir.
            Dosyanın incelenmesinden, ... Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye İşletmesine fahiş fiyatla malzeme alınarak kurumun zarara uğratıldığı, satınalmalarda usulsüzlük yapıldığı, temizlik hizmetlerinin ihalesiz yaptırıldığı, ihale ile yapılan temizlik hizmetlerinin ihalesinde ise usulsüzlük yapıldığı, ödemelerde firmalar arasında ayrım yapıldığı ve bu konuların araştırılması için verilen şikayet dilekçesiyle ilgili olarak işlem yapılmadığı iddialarının Dairemizin 26.1.2006 günlü ve E:2006/1368, K:2006/110 sayılı kararı üzerine yeniden soruşturulması sonucu hazırlanan fezlekede, ..., ..., ..., ... ile ...'ın şüpheliler arasında gösterilmesine rağmen şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmadığı, 2002 ve 2003 yıllarına ait suç konusu eylemlerin döner sermaye işletmesindeki ihalelere ve satın almalara ilişkin olması sebebiyle bu eylemlerin tamamından görev tarihleri itibariyle ita amiri sıfatıyla fakülte dekanlarının da sorumlu olduğu, bu nedenle tüm eylemlerin, diğer şüphelilerle dekanların birlikte gerçekleştirdiği eylemler olduğu hususu gözardı edilerek 3.3. 3.4, 3.5, 3.6 ve 3.7 maddelerdeki suçlar için dekanlarla illiyet bağı kurulmadan sadece diğer şüpheliler hakkında soruşturma yapıldığı, fezlekenin 5 inci maddesinde ise ...'ın herhangi bir eylemle ilişkisi kurulamadığı belirtilerek bu kişi için men-i muhakeme kararı verilmesinin önerildiği, bu fezleke üzerine Rektörlükçe diğer şüphelilerden bazılarıyla birlikte dekanlara isnat edilen 3.1, 3.2, 4.1 4.2 ve 4.3 maddelerdeki suçlardan şüpheliler ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında Rektör başkanlığında rektör yardımcılarından oluşturulan Kurulun 6.12.2006 günlü, 1764 sayılı kararıyla men-i muhakeme kararı verildiği, 3.3, 3.4, 3.6 ve 3.7 maddelerdeki suçlar yönünden üniversite yönetim kurulu üyeleri arasından oluşturulan yetkili kurulun 26.1.2007 günlü, sayısız kararıyla 3.3 ve 3.4 üncü maddelerdeki suçlardan ... ve ..., 3.6 ncı maddedeki suçtan ..., ... ve ... hakkında lüzum-u muhakeme, 3.7 maddedeki suçtan ..., ...; ...,... , ..., ... ve ... hakkında men-i muhakeme kararı verildiği, 3.5 ve 5 numaralı maddelerden ise bu maddelerde adı geçen ...'in ve ...'ın Üniversitenin idari personeli olduğu ve 2547 sayılı Yasaya tabi olan bir şüpheli ile de iştirak halinin bulunmadığından bahisle İl İdare Kurulunca karar verilmek üzere soruşturma dosyasının Sivas İl İdare Kurulu'na gönderildiği, İl İdare Kurulunca karar verilmek üzere gönderilen dosyada Valilikçe bu kişilerin 4483 sayılı yasaya tabi oldukları yolunda yasaya aykırı bir değerlendirme yapılması sonucunda ön incelemeci tayin edilerek ön inceleme raporu hazırlattırıldığı ve Sivas Valisinin 25.12.2006 günlü, 2006/38 sayılı kararıyla 4483 sayılı Yasa uyarınca ... hakkında soruşturma izni verildiği, ... hakkında ise soruşturma izni verilmediği, Rektörlüğün 24.4.2007 günlü, 558-1534 sayılı yazısıyla sözü edilen üç kararın da incelenmek ve karar verilmek üzere Dairemize gönderildiği anlaşılmaktadır.
            Bu durumda, tüm şüphelilere isnat edilen suçların ihale ve satınalmalarda ita amiri sıfatıyla sorumluluğu bulunan dekanlarla birlikte işlenmiş suç olduğu ve Dairemizin 26.1.2006 günlü, E: 2005/1368, K: 2006/110 sayılı kararında da bu husus gözetilerek yeni bir soruşturma yapılması gerektiği belirtildiği halde, soruşturmada Dairemiz kararının gereğinin yerine getirilmediği, yukarıda adlarına yer verilen şüphelilerin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmadığı, dolayısıyla soruşturmanın eksik incelemeye dayandığı ve dekanlara göre oluşturulacak yetkili kurulca tüm şüpheliler hakkında karar verilmesi gerektiği anlaşıldığından, ayrı ayrı oluşturulan yetkili kurulların, 6.12.2006 günlü, 1764 sayılı men-i muhakeme kararı ile 26.1.2007 günlü, sayısız kısmen men-i muhakeme, kısmen lüzum-u muhakeme kararının bozulmasına, Üniversite personeli olan ve 2547 sayılı Yasanın 53 üncü maddesinin anılan hükmüne göre dekanlarla iştirak halinde suç işledikleri anlaşılan ... ve ... hakkında Sivas Valisince 4483 sayılı Yasa hükümlerine göre ön inceleme yaptırılarak karar verilmesine hukuken olanak bulunmadığından, Sivas Valisinin 25.12.2006 günlü, 2006/38 sayılı kısmen soruşturma izni verilmesine kısmen soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararının yetki gasbı nedeniyle yok hükmünde olduğuna, açıklanan bu gerekçeler karşısında sözü edilen eksiklikler giderilerek değişik statüdeki kişilerin birlikte suç işlemeleri halinde soruşturma usulü ve yetkili yargılama merciinin görev itibariyle üst dereceliye göre tayin edileceği hükmüne uygun olarak hazırlanacak fezlekeye göre tüm şüpheliler hakkında Rektör başkanlığında rektör yardımcılarından oluşturulacak Yetkili Kurulca karar verilmesi, verilecek kararın şikayetçilere ve şüphelilere tebligatları yapıldıktan sonra Yasa gereği veya itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçeleri de eklenerek incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın ... Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine, kararın bir örneğinin itiraz edenlere ve Sivas Valiliğine gönderilmesine 31.5.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.