İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Turizmi Teşvik Kanununun 34. maddesinin (c), (e) ve (f) bentleri kapsamında turizm işletme belgesinin iptali

        T.C.
D A N I Ş T A Y
Altıncı Daire
Esas No : 2002/319
Karar No : 2003/2581
 
Özeti : 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 34. maddesinin (c), (e) ve (f) bentleri kapsamında turizm işletme belgesinin iptali için, tespit edilen aykırılıkların giderilmesi yönünde ilgililere herhangi bir süre verilmesine gerek olmadığı, anılan maddeler uyarınca doğrudan turizm işletme belgesinin iptali yoluna gidilebileceği hk.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan : … Otelcilik Turizm Tic.A.Ş.
            Vekili                : Av. …
            Karşı Taraf      : Turizm Bakanlığı
            İstemin Özeti : Antalya 1. İdare Mahkemesinin 8.5.2001 günlü, E:2000/203, K:2001/520 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi …'in Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı ..'ın Düşüncesi         : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
            Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
            Duruşma yapılmasına gerek görülmedi.
            Dava, davacı şirkete ait 3 yıldızlı … Otel için verilmiş bulunan turizm işletme belgesinin 2634 sayılı Yasanın 34. maddesinin a, c, e, ve f bentleri uyarınca iptaline ilişkin 7.12.1999 günlü, 1290 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, yapılan denetimler ile davacı şirkete ait otelin Bakanlığın onayı olmaksızın tadil edildiğinin gerek turizm işletmeciliği, gerek genel sağlık açısından tesis vasıflarını önemli ölçüde yitirdiğinin ve işletme döneminde tesisin belgelendirme için gerekli vasıflarını kaybettiğinin tesbit edildiği, davacı tarafından tesiste yapılan denetimlerle ilgili raporlara ve verilen para cezaları ile eksikliklerin giderilmesi için 3 ay süre tanınmasına ilişkin tebligatın kendilerine yapılmaması nedeniyle belge iptali yoluna gidilemeyeceğinin iddia edildiği, davalı idarece de 2634 sayılı Yasanın 34. maddesine göre, verilen üç para cezasının ve eksikliklerin giderilmesi için üç aylık süre tanınmasına ilişkin yazının davacıya tebliğine ilişkin bir belgenin sunulamadığı, bu durumda işletme belgesinin iptalinin anılan Yasanın 34. maddesinin (a) bendi kapsamında değerlendirilmeyeceği ancak denetimler sırasında tesbit edilen eksikliklerin ve aykırılıkların 34. maddenin (c), (e) ve (f) bentleri kapsamına girdiği ve bu bentlerdeki hükümlere göre de tespit edilen aykırılıkların giderilmesi için herhangi bir süre verilmeksizin doğrudan belge iptali yoluna gidilebileceği anlaşıldığından, turizm işletme belgesinin iptaline ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmi, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
            Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Antalya 1. İdare Mahkemesinin 8.5.2001 günlü, E:2000/263, K:2001/520 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına, fazla yatırılan 4.920.000.- lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 25.4.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.