İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Tıp Fakültesinde hemşire olarak görev yapmakta iken, geçici olarak Devlet Hastanesinde görevlendirilen davacının, görevlendirildiği hastanenin döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemelerden yararlandırılması gerekir

T.C.
D A N I Ş T A Y
Onbirinci Daire
Esas No   : 2003/4284
Karar No   : 2006/1102
 
Özeti : Tıp Fakültesinde hemşire olarak görev yapmakta iken, geçici olarak Devlet Hastanesinde görevlendirilen davacının, görevlendirildiği hastanenin döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemelerden yararlandırılması gerektiği hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …
            Vekilleri                                   : Av. …, Av. …
            Karşı Taraf (Davalı)    : Bursa Valiliği - BURSA
            İsteğin Özeti               : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde hemşire olarak görev yapmakta iken geçici olarak Bursa Devlet Hastanesinde görevlendirilen davacının döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılması için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ve yoksun kaldığı döner sermaye ek ödemesi tutarının yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açtığı davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin 29.5.2003 gün ve E:2002/1674, K:2003/734 sayılı kararıyla; Sağlık Bakanlığı personeline döner sermaye katkı payı ödemelerinin 209 sayılı Yasa ile bu Yasa uyarınca çıkarılan yönerge hükümlerine göre yapıldığı, 209 sayılı Yasada Bakanlık personeline yapılacak ek ödemelerin düzenlendiği ve ilgili yönergede de, kadrosu Bakanlığa ait olmayan ve başka kurumdan geçici görevlendirilen personelin ek ödemeden faydalanamayacağı kurala bağlandığı, bu durumda kadrosu Tıp Fakültesinde bulunup Bakanlık personeli olmayan davacının döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılması için yaptığı başvurunun reddi yolunda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Davacı vekili tarafından, elde edilmesine katkı sağladığı döner sermaye gelirinden yararlandırılmamasının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti       : Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi           :
            Düşüncesi        : Temyiz isteminin kabulü ile kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı :
            Düşüncesi        : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
            Dava, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde hemşire olarak görev yapmakta iken geçici olarak Bursa Devlet Hastanesinde görevlendirilen davacı tarafından, döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılması için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ve yoksun kaldığı döner sermaye ek ödemesi tutarının yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılmıştır.
            209 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun5. maddesinde , "Döner sermaye işlerini tedvirle görevli teşkilatın çeşitli personeline ait kadrolar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken tesbit olunur. Bu kadrolara tayin edilecek elemanların her türlü istihkakı ve giderleri döner sermayeden ödenir.
            İşin icabettirdiği mütehassıs tabip ve sair elemanların müessesede bulunmaması halinde, münferit vakalara münhasır olmak üzere müessese amirleri hariçten lüzumlu elemanları celbedebilirler.Bu elemanlara hizmetlerinin önemi ve çalışma sürelerine göre Bakanlıkça tesbit edilecek tarife dairesinde ücret verilebilir. Zaruri yol masrafları ayrıca ödenir.
            (Ek : 27/6/1989 - KHK - 375/27 md.; Değişik: 11/1/2001 - 4618/1 md.) Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden; o birimde görevli yardımcı hizmetler ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personele bunların bir yılda alacakları aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam ve temsil tazminatı hariç) tutarının % 80'ini, diğer personele ise % 100'ünü aşmamak üzere ek ödeme yapılabilir. ...." kuralına yer verilmiştir.
                1.8.2002 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Kurum ve Kurum ve Kuruluşlarda Görevli Personele Döner Sermayeden Yapılacak Ek Ödeme Hakkında Yönergenin 4. maddesinin (h) bendinin 1. fıkrasında ise, döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tâbi olmayan personel ile başka kurumdan görevlendirilen ve kadrosu Bakanlığa ait olmayan personelin ek ödemeden faydalanamayacağı kuralı yer almıştır.
            Yasaların uygulanmasını göstermek için çıkartılan tüzük, yönetmelik ve talimatların dayalı oldukları yasalara aykırı düzenlemeler taşıyamayacağı İdare Hukuku ilkelerinden olup düzenleyici işlemin dayanağı olan üst norm kuralına aykırı olması durumunda, bu düzenleme iptal edilmemiş ya da iptali istenilmemiş olsa bile bu düzenlemeye dayalı olarak tesis edilen bireysel işlemlerin hukuka uygunluk denetiminin yapılabileceği tabiidir.
            209 sayılı Yasanın yukarıda anılan 5. maddesinde, personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerden yapılacak ek ödemeler konusunda "o birimde görevli personel" olması yeterli görülmüş, anılan personelin kadrosunun ait olduğu kurum açısından herhangi bir ayrıma yer verilmemiştir.
            Dolayısıyla idarece bir üst norm olan Yasa hükmü gözetilmeksizin, Yasada öngörülmeyen bir sınırlamanın bir alt norm kuralı olan Yönerge ile getirilmesinde ve aynı birimde görevli personel arasında ayrım yapılarak kadrosu Bakanlığa ait olmayan personelin ek ödemeden faydalandırılmaması sonucunu doğuran düzenlemeye dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmayıp bu işlemin iptali istemiyle açılan davayı reddeden idare mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir.
            Davacının bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı mali haklarının ise idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte tazmin edilmesi gereği Anayasanın 125. maddesinden kaynaklanan bir zorunluluktur
            Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Bursa 2. İdare Mahkemesinin 29.5.2003 gün ve E:2002/1674, K:2003/734 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, gereksiz olarak alınan 11.97.-YTL temyiz başvuru harcının istemi halinde davacıya iadesine 10.3.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
 

         

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.