İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Tescilli yapının bahçesinde ruhsatsız inşaat hk. 3194 32./42. mad belediyeler yetkilidir.

Kentsel sit alanı içerisinde kalan tescilli yapının bahçesinde ruhsatsız olarak yapılan inşaatla ilgili olarak ilgili belediyenin imar mevzuatı açısından koruma kurulundan bir karar almadan 3194 sayılı Yasanın 32. maddesine göre yıkım ve 42. maddesine göre para cezası verme yetkisinin bulunduğu hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 23.12.2008 gün ve E:2007/8615, K:2008/9440 sayılı kararı.
 
ÖZET: Kentsel sit alanı içerisinde kalan tescilli yapının bahçesinde ruhsatsız olarak yapılan inşaatla ilgili olarak ilgili belediyenin imar mevzuatı açısından koruma kurulundan bir karar almadan 3194 sayılı Yasanın 32. maddesine göre yıkım ve 42. maddesine göre para cezası verme yetkisinin bulunduğu hk.[1]
Dava, Ankara, Altındağ, ... Mahallesi, ... sokak, .. adresinde bulunan binada ruhsata aykırı şekilde yapılan eklentinin 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca yıktırılmasına ve aynı Yasanın 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin 5.6.2003 günlü, 715 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, Danıştay Altıncı Dairesinin 13.3.2007 günlü, E:2004/7813, K:2007/1612[2] sayılı bozma karına uyularak, uyuşmazlık konusu olayda, kentsel sit alanı içerisinde kalan ve 1.2.2002 tarihinde tescil edilen yapının bahçesinde ruhsatsız olarak yapılan inşaatla ilgili olarak, 6.2.2002 tarihinde davalı idareye yapılan bildirim de dikkate alındığında imar mevzuatına göre işlem yapılması konusunda davalı idarenin yetkili olduğu, bu nedenle ruhsata aykırı yapılan eklentinin yıktırılmasında ve davacıya para cezası verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu ….. İdare Mahkemesinin 20.9.2007 günlü, E:2007/859, K:2007/1168 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmağından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının ONANMASINA, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 23.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.