İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Tedviren yürütülen bir görevin, ilgili kamu görevlisine, yürütülen bu göreve ilişkin unvanı kazandırmayacağı

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Beşinci Daire
Esas No : 2001/1374
Karar No : 2004/5356
 
Özeti : Tedviren yürütülen bir görevin, ilgili kamu görevlisine, yürütülen bu göreve ilişkin unvanı kazandırmayacağı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): …
            Vekili                           : Av. …
            Karşı Taraf                  : Sağlık Bakanlığı
            İsteğin Özeti                  : Samsun Doğumevi Hastanesinde tedviren müdür yardımcılığı görevi yapmış olan davacının, Bakanlıkça açılan "Görevde Yükselme Eğitim Programına" yapmış olduğu başvurunun kabul edilmemesine ilişkin 18.05.2000 tarih ve 09027 sayılı işleme karşı yaptığı itirazının zımnen reddedilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davanın; Hastane müdür yardımcılığı görevini beş yıl süreyle tedviren yürüttüğü, asıl kadrosu sağlık memuru olan davacının 01.12.1999 tarih ve 23893 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki düzenleme uyarınca, görevde yükselme eğitimi programına hastane müdürlüğü alanında yaptığı başvurusunun kabul edilebilmesi için diğer koşulların yanında sınav tarihi itibariyle hastane müdür yardımcısı olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olması gerektiği, hastane müdür yardımcılığında tedvir yoluyla beş yıl süreyle çalışmış olmasının söz konusu eğitim programına kabul edilmesi için yeterli olmadığı, bu nedenle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddi yolunda Samsun İdare Mahkemesi'nce verilen 14.12.2000 günlü, E:2000/882, K:2000/1180 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
            Cevabın Özeti              : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi           :
            Düşüncesi                   : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı         :
            Düşüncesi                   : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
            Mevzuatta "tedviren görevlendirme" şeklinde bir yöntem öngörülmeyen durumlarda, asılda aranan koşullara sahip vekil memur bulunmadığı hallerde, idarelerce hizmetin aksamadan yürütülebilmesi bakımından herhangi bir şekilde boşalmış veya boş bulunan bir göreve asılda aranan koşullara en yakın personel arasından tedviren görevlendirme yapılmakta ve idari görev bu şekilde yürütülmektedir. Dolayısıyla tedviren görevlendirme geçici ve istisnai durumlarda başvurulan bir yoldur. Bu niteliği gözönüne alındığında tedviren yürütülen bir görevin gerektirdiği unvanı taşımayan kamu görevlisine görevin tedviren yaptırılması, bu şekilde yürütülen görevdeki unvanı kazandırmayacaktır. Uyuşmazlık konusu olayda, davacının hastane müdür yardımcılığı unvanını ilgili mevzuat çerçevesinde ve bu konuda idareye yapacağı başvurunun sonucunda tabi olacağı süreç çerçevesinde kazanacağı kuşkusuzdur.
            Bu nedenle, hastane müdür yardımcısı unvanına sahip olmayan davacının, hastane müdürlüğü için ilgili yönetmelikte aranan hastane müdür yardımcılığında en az iki yıl çalışmış olma koşulunu taşımadığı hususu açıktır.
            İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Samsun İdare Mahkemesi'nce verilen 14.12.2000 günlü, E:2000/882, K:2000/1180 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 14.12.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.