İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Taşınmazların ayrıldığı fonksiyona yönelik bir değişiklik olmadığı, dolayısıyla hukuki sonuçlar doğurmaya devam ettiği anlaşıldığından, dava konusu planların yürürlükten kalktığı ve davanın konusuz kaldığından sözedilmeyeceği nedeniyle işin esasının incelenmesi gerektiği

          T.C.
D A N I Ş T A Y
İdari Dava Daireleri
Kurulu
Esas No: 2005/3438
Karar No: 2006/232
 
Özeti : Uyuşmazlık konusu alana ait Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine karşı açılan dava sırasında Bakanlıkça anılan planlarda değişiklik yapılmışsa da, taşınmazların ayrıldığı fonksiyona yönelik bir değişiklik olmadığı, dolayısıyla hukuki sonuçlar doğurmaya devam ettiği anlaşıldığından, dava konusu planların yürürlükten kalktığı ve davanın konusuz kaldığından sözedilmeyeceği nedeniyle işin esasının incelenmesi gerektiği hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunanlar:
            I- (Davacılar)              : 1- …
                                                2- …
                                                3- …
            Vekili                           : Av. …
            II-Davacılar Yanında Müdahil: ... Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği
            Vekili                           : Av. …
            Karşı Taraf (Davalı )   : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ANKARA
            İstemin Özeti              : Danıştay Altıncı Dairesinin 26.4.2005 günlü, E:2001/4971, K:2005/2502 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması davacılar ve müdahil tarafından istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti       : Danıştay Altıncı Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi ....'ın Düşüncesi: Dava konusu işlemden sonra tesis edilen 18.6.2003 günlü imar planı değişiklikleri ile uyuşmazlığa konu taşınmazların fonksiyonunda herhangi bir değişiklik yapılmadığı anlaşıldığından, işin esasının incelenmesi suretiyle karar verilmek üzere Daire kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı ...'in Düşüncesi: Danıştay dava dairelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Danıştay Altıncı Dairesince verilen kararın onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü:
            Dava, Başkent Üniversitesine ait Ankara ili, Çankaya İlçesi, Yukarı Bahçelievler, … ada, … ve … sayılı parseller ile … ada … sayılı parselin Başkent Üniversitesi Hastanesi ve Eğitim Tesisleri Alanı olarak ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinin onanması yolundaki 4.6.2001 günlü, B.09.TAU.01700001244 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
            Danıştay Altıncı Dairesi 26.4.2005 günlü, E:2001/4971, K:2005/2502 sayılı kararıyla; mevcut imar planının iptal edilerek yeni bir plan yapılması veya yetkili makam tarafından değiştirilmesi durumunda eski planın yürürlükten kalkacağının imar hukukunun bilinen ilkelerinden olduğu, ayrıca, plan tadilatının yargı kararı ile iptal edilmesi durumunda ise, plan değişikliğinden önceki imar planının tekrar yürürlüğe girmeyeceği, aksine plan değişikliğine konu sahanın plansız alan durumuna geleceğinin yargı içtihatları ile kabul edilmiş bir husus olduğu, dosyanın Danıştay Altıncı Dairesinin E:2003/5806 ve E:2003/6785 sayılı dava dosyalarıyla birlikte incelenmesinden; 3194 sayılı Yasanın 9.maddesi uyarınca yetkili merci olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından giderek artan hasta ve öğrenci sayısıyla tıptaki gelişmelere paralel olarak artan gereksinim nedeniyle edinilen … ve … sayılı parsellerin … Üniversitesi Hastanesi ve Eğitim Tesisleri Alanına İlave edildiği hususları vurgulanarak, … ada, … ve … sayılı parsellere ilişkin eski planların iptal edilerek 1/5000 ve 1/1000; … ada, … sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli yeni imar planı yapıldığı ve 18.6.2003 günlü, B.09.TAU.0170000 sayılı işlemle Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylandığı, bu ikinci planın iptali istemiyle aynı davacılar tarafından Danıştay Altıncı Dairesinin E:2003/5806 sayısına kayıtlı dava açıldığı, bu davaya ilişkin olarak yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verildiğinin anlaşıldığı, eski planın davalı idarece geri alınarak yeni planların yürürlüğe konulmuş olması karşısında artık yürürlükte bulunmayan 4.6.2001 günlü imar planlarına ilişkin bu davanın konusunun kalmadığı gerekçesiyle dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermiştir.
            Davacılar ve davacılar yanında müdahil bu kararı temyiz etmekte ve 18.6.2003 günlü işlemle onaylanan planların yeni bir plan sayılamayacağı, işin esasının incelenmesi suretiyle karar verilmesi gerektiği iddiasıyla bozulmasını istemektedirler.
            Davacılar, dava konusu işlemle uyuşmazlığa konu alanın konut kullanımından hastane kullanımına dönüştürülmesiyle alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin olumsuz etkilendiği, çevre ve gürültü kirliliğine neden olunduğu ve bölge kat nizamının aşıldığı iddialarıyla işlemin iptalini istemektedirler.
            Dosyanın incelenmesinden, … Üniversitesine ait Ankara, Çankaya İlçesi, Yukarı Bahçelievler … ada, … ve … sayılı parseller ile … ada … sayılı parselin … Üniversitesi Hastanesi ve Eğitim Tesisleri Alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinin onanması yolundaki 4.6.2001 tarihli Bayındırlık ve İskan Bakanlığı işlemine karşı açılan bakılmakta olan davada, Danıştay Altıncı Dairesince uyuşmazlığın çözümlenebilmesi amacıyla yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 18.6.2003 günlü, 415 sayılı işlemiyle 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında değişiklik yapıldığı anlaşılmakta ise de, 18.6.2003 tarihli imar planı değişiklikleri ile … ada'da bulunan mevcut tesislerin ihtiyaca yetmemesi nedeniyle … ve … sayılı parsellerin de hastane alanına dahil edildiği, … ada, … sayılı parselin H:12:50 metreden H:24:55 metreye, aynı ada … sayılı parselin H:24:50 metreden H:24:55 metreye çıkarıldığı yine … ada … sayılı parsele yönelik olarak 1/1000 ölçek imar planında yapılan değişiklikle de bu parselde öngörülen yapılarda yüksekliğin H:7:80 metreden H:7:95 metreye ve H:10:10 metreden H:10:20 metreye çıkarıldığı, böylece bazı parsellerdeki yüksekliklerin arttırılması dışında uyuşmazlığa konu taşınmazların ayrıldığı fonksiyona yönelik olarak herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve davacıların dava açmakla elde etmek istedikleri hukuki sonuçlara ilişkin bir değişiklik olmadığı, dolayısıyla menfaatlerinin devam ettiği anlaşıldığından, 18.6.2003 tarihli imar planı değişiklikleri ile dava konusu planların yürürlükten kalktığı ve davanın konusuz kaldığından sözedilemeyeceği açıktır.
            Bu durumda, öngörülen fonksiyon yönünden herhangi bir değişikliğe uğramayan ve hukuki sonuçlar doğurmaya devam eden dava konusu imar planları hakkında işin esasının incelenmek suretiyle bir karar verilmesi gerekmektedir.
            Açıklanan nedenle davacılar ve davacılar yanında müdahilin temyiz istemlerinin kabulü ile işin esası hakkında karar verilmek üzere temyize konu Danıştay Altıncı Dairesinin 26.4.2005 günlü, E:2001/4971, K:2005/2502 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın Danıştay Altıncı Dairesine gönderilmesine 23.3.2006 günü oybirliği ile karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.