İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Tanının zamanında yapılmaması ve buna uygun tedavi uygulanmaması nedeniyle, hastanın ölümüne yol açılmasının, lüzum-u muhakemeyi gerektirdiği

T A Y
Birinci Daire
Esas  No   : 2007/1183
Karar No   : 2007/1294
 
Özeti : Tanının zamanında yapılmaması ve buna uygun tedavi uygulanmaması nedeniyle, hastanın ölümüne yol açılmasının, lüzum-u muhakemeyi gerektirdiği hakkında.
 
KARAR
            Şüpheliler :
            1-…-İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fak.Üroloji A.B.D. Öğr.Üyesi
            2-...-     "          "            "             "    "         "         "       Doktor
            3- ...     "          "            "             "    "         "         "           "
            4-...-     "          "             "            "     "         "         "     Hemşire
            5-...-      "           "             "            "     "        "          "           "
            6-...-       "          "             "            "     "         "         "           "
            7-...        "          "             "            "     "         "          "           "
            Suç : Teşhis, tedavi ve bakımda gerekli özeni göstermeyerek ölüme sebebiyet vermek
            Suç Tarihi         : 2004 Yılı
            İncelenen Karar : ... Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 23.5.2007 günlü, 2007/23 sayılı  men-i muhakeme kararı
            Karara İtiraz Eden        : Şikayetçi ...
            İnceleme Nedeni           : Yasa gereği kendiliğinden ve itiraz üzerine
            ... Üniversitesi Rektörlüğünün 2.10.2007 günlü, 46626 sayılı yazısı ve eki soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen kurul kararı, Tetkik Hakimi Arzu Bozkurt Şen'in açıklamaları dinlendikten sonra 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;
            Gereği Görüşülüp Düşünüldü:
            Dosyanın incelenmesinden, ... Üniversitesi ... Tıp Fakültesi Üroloji Bölümünde tedavi görmekte iken 2.9.2004 tarihinde mide delinmesinden dolayı vefat eden hastanın, üroloji servisine gelmeden önce Özel ... Hastanesine başvurduğu ve burada yapılan tetkiklerde midesinin sıvıyla dolu olduğunun tesbit edildiği, sözkonusu tetkiklerin ... Tıp Fakültesinde hastanın tedavisini yapan ...' e gösterilmesine ve mide ağrısına dikkat çekilmesine karşın, bu tetkikler dikkate alınmadan ve mideyle  ilgili herhangi bir araştırma yapılmadan hastaya sadece  böbrek rahatsızlığı teşhisinin konularak, buna yönelik bir tedavinin uygulandığı, teşhis ve tedavinin yanlış yapılması nedeniyle de hastanın mide delinmesi sonucu vefat ettiği iddiasıyla şikayette bulunulduğu, soruşturmada ise hastanın değerlendirilmesi ve tedavisinde bir eksikliğin bulunmadığı sonucuna varıldığı ve Rektörlükçe oluşturulan Yetkili Kurulun 5.4.2006 günlü kararıyla şüphelilerin men-i muhakemelerine karar verildiği, bu kararın Dairemizce yasa gereği kendiliğinden ve şikayetçi itirazı üzerine incelenmesi sonucu 19.10.2006 günlü, E: 2006/731, K: 2006/924 sayılı kararımızla "Üniversite dışından oluşturulacak bilirkişilerden, hastanın ... Tıp Fakültesi Üroloji Servisine gelmeden önce ... Özel ... Hastanesinde yaptırdığı tetkiklerin de dikkate alınması suretiyle, üroloji servisinde mideyle ilgili olarak herhangi bir tetkik ve tedavinin yapılıp yapılmadığının da araştırılarak hazırlanan bir rapor temin edilmesi ve bu rapor da dikkate alınarak karar verilmesi" gerektiğinden bahisle bozulması üzerine ,Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyelerinden oluşturulan bilirkişi heyetince hazırlanan raporda; bilinçli bir ihmal ve hata yapıldığı kanısında olmadıkları vurgusu yapılmakla birlikte, hastanın bir genel cerrahi uzmanı tarafından değerlendirilmediği, iç  içe giren patolojilerin karıştırıldığı ve mide perforasyonunun daha önce oluşmuş olabileceği görüşlerine de yer verildiği anlaşılmıştır.
            Bu durumda tanının zamanında yapılamamasının ve buna uygun tedavi uygulanmamasının hastanın ölümüne yol açtığı sonucuna varıldığından, ..., ..., ve ...'un üstlerine atılı suçu işlediklerini doğrulayacak ve haklarında kamu davasının açılmasını gerektirecek yeterli kanıtın dosyada mevcut olduğu anlaşıldığından, ... Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 23.5.2007 günlü, 2007/23 sayılı men-i muhakeme kararının ..., ... ve ... yönünden bozulmasına, adı geçenlerin lüzum-u muhakemelerine ve eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 85 inci maddesi gereğince yargılanmalarına, yargılamanın Fatih Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına,
            Hemşireler ..., ..., ... ve 'ın hastaya konulan tanıyla ilgilendirilemiyecekleri ve hasta takibinin sorumlu hemşire ... tarafından gereği gibi yapıldığı, bu durumda ..., ..., ... ve ...'ın üstlerine atılı suçu işlediklerini doğrulayacak ve haklarında kamu davasının açılmasını gerektirecek yeterli kanıt bulunmadığı anlaşıldığından  Yetkili  Kurulca  verilen  men-i  muhakemelerine ilişkin  kararın  onanmasına,
            Dosyanın ..., ... ve ... yönünden gereği yapılmak üzere Fatih Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin ... Üniversitesi Rektörlüğüne ve şikayetçiye gönderilmesine 1.11.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.