İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Sertifika bedeli

 
          T.C.
D A N I Ş T A Y
Altıncı Daire
Esas No   : 2005/6192
Karar No   : 2006/163
 
Özeti : Sertifika bedelinin Asliye Hukuk Mahkemesi kararından belirtilen miktara uygun olarak düzenlenmesi gerekmekle beraber bu miktara ayrıca faiz uygulanamayacağı, faiz uygulanması halinde bunun mükerrer olacağı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan: Maliye Bakanlığı - ANKARA
            Karşı Taraf                  : …
            Vekili                           : Av. …
            İstemin Özeti              : Mersin İdare Mahkemesinin 28.4.2005 günlü, E:2004/505, K:2005/564 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti       : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi ...'in Düşüncesi: Dava, davacının 1. derece doğal sit alanında kalan taşınmazı için 1.3.2001 gününde düzenlenen sertifikanın, adli yargı kararıyla belirlenen 72.000.000.000.- lira bedel üzerinden yasal faizi ile birlikte yeniden belirlenmesi isteminin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
            Mahkeme kararının adli yargı kararıyla belirlenen miktar üzerinden sertifikanın düzenlenmesi gerektiğinden bahisle dava konusu işlemin iptaline karar vermesine ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmadığından mahkeme kararının anılan kısmının onanması, kararın faize ilişkin kısmı 4706 sayılı Kanun uyarınca mükerrer faiz hesaplanmasına neden olacağından anılan kararın bu kısmının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı ...'in Düşüncesi: Davacının hissedarı olduğu Mersin ili, Silifke ilçesi, Kurtuluş köyü, … parsel sayılı 1.derece doğal sit alanında kalan taşınmaz için düzenlenen sertifikanın, Silifke Asliye Hukuk Mahkemesi kararında belirtilen miktar üzerinden yasal faizi ile birlikte yeniden düzenlenmesi isteminin reddine ilişkin işleminin iptali ile 72.000.000.000./lira sertifika bedelinin anılan Mahkeme kararından itibaren işletilecek yasal faizinde eklenmesi suretiyle bulunacak miktara yükseltilmesine karar verilmesi istemiyle açılan dava sonucunda, İdare Mahkemesince, karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizinde hesaplanması suretiyle sertifika bedelinin artırılması gerekirken davacının bu yöndeki isteminin reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından ipali yolunda verilen kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
            4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. maddesinde, taşınmazın bedelini gösteren sertifikanın işleme tabi tutulacağı tarihteki bedelinin belgede yazılı bedele kıymet takdir tarihinden itibaren kanuni faiz uygulanmak suretiyle tesbit edileceği, hükme bağlanmıştır.
            Davacıya adli yargı kararı ile belirlenen miktar üzerinden sertifika düzenlenmesi gerektiğinden İdare Mahkemesince verilen kararın bu kısmında 2577 sayılı Yasanın 49. uncu maddesinine 1. fıkrasında yazılı bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmamaktadır.
            Mahkeme kararının faize ilişkin kısmına gelince; anılan yasa hükmü uyarınca tesbit edilen sertifika bedeline, adli yargı kararından itibaren ayrıca kanuni faiz uygulanması mükerrer faiz uygulanmasına neden olacağından aksi yönde verilen Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.
            Açıklanan nedenle temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının sertifika bedeli yönünden onanması, faize ilişkin kısmının ise bozulması gerektiği düşünülmüştür.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
            Dava, davacının hissedarı olduğu Mersin İli, Silifke İlçesi, Kurtuluş Köyü, … parsel sayılı 1. derece doğal sit alanında kalan taşınmaz için düzenlenen sertifikanın, Silifke Asliye Hukuk Mahkemesi kararında belirtilen miktar üzerinden yasal faizi ile birlikte yeniden düzenlenmesi isteminin reddine ilişkin 2.9.2003 günlü, 30393 günlü işlem ile sertifika bedelinin Silifke Asliye Hukuk Mahkemesince belirlenen 72.000.000.000.- liraya anılan mahkeme kararından itibaren işletilecek yasal faizin de eklenmesi suretiyle bulunacak miktara yükseltilmesine karar verilmesi istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; davacı adına düzenlenen 1.3.2001 günlü, 2753 sayılı sertifikanın bedelinin taşınmazın değerinden daha düşük olarak belirlendiği ve anılan sertifika bedelinin 72.000.000.000.-lira olması gerektiğinin kesinleşmiş yargı kararıyla tespit edilmiş olması karşısında, davalı idarece söz konusu yargı kararında belirtilen miktar ile karar tarihinden (14.12.2001) itibaren işleyecek yasal faizin de hesaplanması suretiyle sertifika bedelinin arttırılması gerekirken davacının bu yöndeki isteminin reddinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
            Temyize konu idare mahkemesi kararının, adli yargı kararıyla belirlenen miktar üzerinden sertifikanın düzenlenmesi gerektiğinden dava konusu işlemin anılan kısmının iptaline ilişkin kısmında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmamaktadır.
            İdare Mahkemesi kararının faize ilişkin kısmına gelince;
            4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun, sit alanlarında kalan taşınmaz mallar başlıklı 6. maddesinde, "21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, sit alanı ilan edilmiş ve onanlı koruma amaçlı imar planında kesin inşaat yasağı getirilmiş arsa ve arazilerin, Hazineye ait taşınmazlarla değiştirilmesi işlemlerinde, taşınmaz maliklerinin kabul etmesi halinde Hazineye ait taşınmazların satış işlemlerinde ödeme aracı olarak kabul edilmek üzere, taşınmazın bedelini gösteren bir belge verilir.
            Belgenin işleme tâbi tutulacağı tarihteki bedeli, belgede yazılı bedele kıymet takdir tarihinden itibaren kanunî faiz uygulanmak suretiyle tespit edilir. " hükmü yer almıştır.
            Yukarıda içeriği yazılı hüküm uyarınca, davacıya ait sertifikanın işleme tabi tutulacağı tarihteki bedeli, 1.3.2001 gününde düzenlenen sertifikada yazılı bedele kıymet takdir tarihinden itibaren kanuni faiz uygulanmak suretiyle tesbit edileceğinden, Silifke Asliye Hukuk Mahkemesi kararından itibaren ayrıca kanuni faiz uygulanması mükerrer faiz uygulanmasına neden olacağından davacının bu konudaki isteminin reddinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
            Bu durumda dava konusu işlemin faize ilişkin kısmının iptaline ilişkin mahkeme kararında isabet görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle, Mersin İdare Mahkemesi'nin 28.4.2005 günlü, E:2004/505, K:2005/564 sayılı kararının sertifika bedeline ilişkin kısmının onanmasına, faize ilişkin kısmının bozulmasina, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 26.1.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.