İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Kamu Görevlileri (Memur) Hukuku > İçtihat

Sendika şubelerinin, sendika üyelerini temsil yetkisinin bulunmadığı hakkında.

  T.C.
D A N I Ş T A Y
Beşinci Daire
Esas  No   : 2005/7280
Karar No   : 2008/481
 
Özeti :  Sendika şubelerinin, sendika üyelerini temsil yetkisinin bulunmadığı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacılar) : … adına …  Sendikası … Şubesi
            Vekili                : Av.  …
            Karşı Taraf        : Sağlık Bakanlığı (S.S.K. Başkanlığı)
            İsteğin Özeti    : SSK Bursa Şevkat Yılmaz Hastanesi'nde sözleşmeli olarak görev yapan personelin 2002/2003 yıllarına ilişkin giyecek yardımlarının verilmesi istemiyle yaptıkları başvurunun  reddine ilişkin 11.8.2004 günlü işlemin iptali ve giyecek yardımının faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açtıkları davanın, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 19. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde sendika ve konfederasyonların kuruluş amaçları doğrultusunda üyelerinin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirascılarını, her düzeydeki ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil edeceği veya ettireceği, dava açabileceği ve bu nedenle açılan davalarda taraf olabileceği düzenlendiği halde, bu yetkinin sendika şubelerince kullanılabileceğine dair bir hükme yer verilmediği gerekçesiyle ehliyet yönünden reddi yolunda Bursa 3. İdare Mahkemesi'nce verilen 26.10.2004 günlü, E:2004/954, K:2004/301 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
            Cevabın Özeti   : İstemin reddi gerektiği yolundadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi :
            Düşüncesi         : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı :
            Düşüncesi         : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
            19.1.2005 günlü, 25705 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığı'na Devredilmesine Dair Kanun'un 4/1-C bendi uyarınca, SSK Başkanlığı davalı konumundan çıkarılıp dava Sağlık Bakanlığı'nın husumetiyle incelenerek işin esasına geçildi.
            İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına  bağlıdır. Bursa 3. İdare Mahkemesi'nce verilen 26.10.2004 günlü, E:2004/954, K:2004/301 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacılar üzerinde bırakılmasına, 4.2.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
İstihdam fazlası personel belirlenirken, hizmet gerekleri dışında bir amacın güdülmemesi; sicil, liyakat, hizmet süresi gibi nesnel ölçütlerin esas alınması gerekir.
Disiplin suçu nedeniyle, geçici görevlendirme yoluna gidilmesinde; geçici görevlendirmenin amacına uygunluk bulunmamaktadır.
Muayyen tarifeli taşıtların bulunduğu bir yerin denetimiyle görevlendirilen müfettişlere gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan taşıtlara ait ücretin ve diğer giderlerine karşılık olacak gerçek masrafın karşılanmasının esas olduğu ve ödeme için bu hususu açıklayan belgelerin idareye sunulması gerektiği halde, Sivas esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinden alınan ve yol masrafına ilişkin rayiç bedeli içeren bölgeye dayanılarak ödeme yapılmasına hükmeden mahkeme kararının kanun yararına bozulması gerektiği hk.

Kamu Görevlileri (Memur) Hukuku

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.