İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Savcılık makamının resen soruşturulacak eylem kapsamında gördüğü bir hususu, itiraza konu etmeden doğrudan soruşturabileceği

T.C.
D A N I Ş T A Y
Birinci Daire
Esas  No   : 2007/551
Karar No   : 2007/738
 
Özeti : Savcılık makamının resen soruşturulacak eylem kapsamında gördüğü bir hususu, itiraza konu etmeden doğrudan soruşturabileceği hakkında.
 
KARAR
            Hakkında Soruşturma 
            İzni İstenen                 : …, Afyonkarahisar İli, … Belediyesi Başkanı
            İtiraz Edilen Karar         : Hakkında soruşturma izni istenen için soruşturma izni verilmemesine  ilişkin İçişleri Bakanının 12.2.2007 günlü, 2007/5139 sayılı kararı
            Karara İtiraz Edenler     : 1- Şuhut Cumhuriyet Başsavcılığı
                                                   2- Şikayetçi …
            Soruşturulacak Eylem   : Gali Çayı'nın yatağını değiştirerek çevre kirliliğine neden olmak, yetkisi olmadığı halde gölet oluşturarak şikayetçiye ait araziye zarar vermek.
            Eylem Tarihi                  : 2006  Yılı
            İçişleri  Bakanlığının 11.5.2007 günlü, 3649 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 12.2.2007 günlü, 2007/5139 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz,  Tetkik Hakimi  Halime Hacıoğlu'nun  açıklamaları dinlendikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;
            Gereği Görüşülüp Düşünüldü :
            Dosyanın incelenmesinden, şikayetçi tarafından Afyonkarahisar Valiliğine ve … Kaymakamlığına verilen 17.7.2006 günlü dilekçede, belediyeye ait araçlarla Gali Çayı'nın yatağı değiştirilerek çevre kirliliğine neden olunduğu ve gölet oluşturarak arazisine zarar verildiğinin belirtilmesi üzerine yapılan inceleme sonucunda düzenlenen durum tespit tutanağı ile yapılan yazışmalardan, belediyenin bu nitelikte bir çalışmasının bulunmadığı gibi şikayetçinin arazisi ile çevre kirliliği yarattığı ileri sürülen alan arasından yol geçmesi  nedeniyle gölet suyunun arazisine çarparak zarar verdiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle soruşturma izni verilmediği ve bu karara şikayetçinin ve Şuhut Cumhuriyet Başsavcılığının itirazda bulunduğu anlaşılmaktadır.
            Şuhut  Cumhuriyet Savcısı … itiraz dilekçesinde, çevre kirliliğine yol açma suçunun memurlar ya da kamu görevlilerine özgü suç olmadığı ve adli açıdan resen soruşturmasının yapılması gerektiğinden bahisle İçişleri Bakanının soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararında bu yönden hukuka uyarlık bulunmadığını ileri sürmekte ise de, savcılık makamının resen  soruşturulacak  eylem  kapsamında  gördüğü  bir  hususu  Dairemiz nezdinde itiraza konu etmeden doğrudan soruşturabileceği, ancak, ilgiliye isnad edilen eylemin 4483 sayılı Yasa kapsamında ön incelemeye konu olacak nitelikte bir eylem olduğu, bu durumda, dosyadaki bilgi ve belgelere göre ilgiliye isnat edilen eylemin hakkında hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından, soruşturma izni verilmemesine ilişkin yetkili merci kararına şikayetçi ve Savcılıkça yapılan  itirazların reddine, dosyanın İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin itiraz edenlere  gönderilmesine 12.6.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.