İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Sanığın, tedavi için hastaneye getirilen kişinin resen takibi gerektiren şüpheli bir olay sonucunda öldüğünü Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmemek şeklindeki eylemi

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Birinci Daire
Esas No : 2004/687
Karar No : 2005/221
 
Özeti : Sanığın, tedavi için hastaneye getirilen kişinin resen takibi gerektiren şüpheli bir olay sonucunda öldüğünü Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmemek şeklindeki eylemininin 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 154’üncü maddesi hükmü uyarınca adli göreve ilişkin olduğu anlaşıldığından genel hükümlere göre gereğinin yapılması gerektiği hakkında.
 
            SANIK : … - … Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
            Suç      : İlaç içerek zehirlenen ve tedavi için Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen …'ın resen takibi gerektiren şüpheli bir olay sonucunda öldüğünü Cumhuriyet Savcılığına bildirmemek
            Suç Tarihi                    : 2.2.2004
            İncelenen Karar          : … Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 29.9.2004 günlü 2004/17 sayılı men-i muhakeme kararı
            Karara İtiraz Eden      : Yok
            İnceleme Nedeni         : Yasa gereği
            Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün 2.11.2004 günlü, 1111-8010 sayılı yazısı ve eki soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen kurul kararı, Tetkik Hakimi Arzu Bozkurt Şen'in açıklamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi:
            Gereği Görüşülüp Düşünüldü:
            1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 154 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında "Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenen adliyeye müteallik vazife veya işlerde suistimal veyahut ihmal ve terahileri görülen Devlet memurları ile Cumhuriyet Savcılığının sözlü veya yazılı talep ve emirlerini yapmakta suistimal veya terahileri görülen zabıta amir ve memurları hakkında savcılıkça doğrudan doğruya takibatta bulunulur" hükmü yer almıştır.
            İncelemeye konu olayda, sanığın, tedavi için hastaneye getirilen …'ın resen takibi gerektiren şüpheli bir olay sonucunda öldüğünü Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmemek şeklindeki eyleminin, yukarıda açıklanan hüküm uyarınca adli göreve ilişkin olduğu anlaşıldığından … Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun son soruşturmanın açılmamasına ilişkin (men-i muhakeme) 29.9.2004 gün ve 2004/17 sayılı kararının bozularak, genel hükümlere göre gereği yapılmak üzere Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi için dosyanın … Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine 24.2.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.