İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Resen Bakan tarafından verilen ve kesin ve yürütülmesi gerekli işlem niteliğinde bulunan disiplin cezasına karşı açılan davanın esasının incelenmesi gerektiği

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Onikinci Daire
Esas No   : 2005/118
Karar No   : 2005/2956
 
Özeti : Resen Bakan tarafından verilen ve kesin ve yürütülmesi gerekli işlem niteliğinde bulunan disiplin cezasına karşı açılan davanın esasının incelenmesi gerektiği hakkında.
 
           
            Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde APK Uzmanı olan davacının, 657 sayılı Kanunun 125/C-a maddesi uyarınca 1/15 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin … tarihli işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı maaş ve diğer parasal haklarının işlem tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle dava açılmıştır.
            Ankara 8. İdare Mahkemesinin 29.9.2004 günlü, E:2003/1435, K:2004/1381 sayılı kararıyla; dosyanın incelenmesinden; davacının Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğe aykırı olarak görevde yükselme sınavı yapılmadan 24 personelin şef ünvanlı kadrodan APK Uzmanı ünvanlı kadroya doğrudan atamaları yapılmak suretiyle yürürlükteki mevzuat hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler tarafından düzenlenen … günlü ön inceleme raporu esas alınarak, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından davacının bu fiilinden dolayı 657 sayılı Yasanın 125/C-a maddesi uyarınca 1/15 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasının önerildiği, getirilen bu teklifin 7.8.2003 günlü Bakan oluru ile onandığının anlaşıldığı, ancak Bakan oluru üzerine davacıya disiplin amirlerinin herhangi birisi tarafından 1/15 oranında aylıktan kesme cezası verilmesi yönünde işlem tesis edilerek davacıya tebliğinden sonra bu işlemin iptali istemiyle dava açılması gerekirken, davacıya 1/15 oranında disiplin cezası verilmesi yönünde alınan Bakan olurunun 2577 sayılı Kanunun 14/3-d maddesi uyarınca idari davaya konu olacak bir niteliği bulunmadığından, inceleme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle, 14/3-d maddesine aykırı olarak açılan davanın, aynı Yasanın 15/1-b maddesi uyarınca incelenmeksizin reddine karar verilmiştir.
            Davacı, disiplin cezasının re'sen Bakan oluru ile verildiğini, 7.8.2003 tarihli Bakan oluru ile re'sen verilen aylıktan kesme cezasının iptali istemiyle dava açtığını, hukuka aykırı karar verildiğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
            657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/C-a maddesinde, "Kasıtlı olarak, verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek '' fiillerinin memurun brüt aylığından 1/30 -1/8 oranında kesinti yapılmasını gerektirdiği belirtilmiştir.
            Dosyanın incelenmesinden;Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde personel atamalarında usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla ilgili olarak, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Personel Daire Başkanı olan davacı hakkında, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğe aykırı olarak görevde yükselme sınavı yapılmadan 24 personelin Şef ünvanlı kadrodan APK Uzmanı ünvanlı kadroya doğrudan atamaları yapılmak suretiyle yürürlükteki mevzuat hükümlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen Müfettişler tarafından düzenlenen … günlü ön inceleme raporu esas alınarak, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından davacının bu fiilinden dolayı 657 sayılı Yasanın 125/C-a maddesi uyarınca 1/15 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasının önerildiği, bu teklife göre, … günlü Bakan oluru ile re'sen disiplin cezalarının verildiği anlaşılmıştır.
            Bu durumda, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde personel atamalarında usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla ilgili olarak başlatılan ortak soruşturma sonucunda getirilen teklif doğrultusunda re'sen Bakan tarafından ceza verilmesi suretiyle dava konusu işlemin kesinleştiği anlaşıldığından, İdare Mahkemesince dava konusu işlemin esası hakkında karar verilmesi gerekirken disiplin cezası verilmesi yönünde alınan Bakan olurunun, 2577 sayılı Kanunun 14/3-d maddesi uyarınca idari davaya konu olacak bir niteliği bulunmadığından davanın incelenmeksizin reddi yolunda verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.
           Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz talebinin kabulü ile Ankara 8. İdare Mahkemesinin 29.9.2004 günlü, E:2003/1435, K:2004/1381 sayılı kararı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, kullanılmayan 16.400.000.TL yürütmenin durdurulması harcı ile 3.000.000.TL posta pulu ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, 16.9.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.