İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Plan değişikliği görevi ile ifraz-tevhid görev aynı makamda değildir.

Plan değişikliği yapılması istemiyle yapılan başvurunun belediye meclisince, ifraz ve tevhid yapılması istemiyle yapılan başvurunun ise belediye encümenince incelenerek karara bağlanması gerektiği, davacı tarafından imar planı değişikliği istemli başvurunun belediye meclisince incelenerek karar verilmesi sonrasında mevcut plan ve değişiklik isteminin birlikte değerlendirilmesi mümkün olduğundan, davacının plan değişikliği istemli başvurusunun yetkili belediye meclisince karara bağlanmayarak belediye başkanlığı işlemiyle reddedilmesi karşısında imar planı değişikliği istemine konu imar planının bu aşamada incelenme olanağı bulunmadığı hk.
Danıştay Altıncı Dairesinin 27.12.2004 gün ve E: 2003–2646 K: 2004/7050 s.k.
 
Dava, davacılara ait Diyarbakır ili, ... Mahallesi, ... pafta, ... sayılı parselin bulunduğu alanda imar planı değişikliği ve buna bağlı olarak ifraz ve tevhid işlemlerinin yapılması yolundaki başvurunun reddine ilişkin ... günlü, ... sayılı belediye başkanlığı işlemi ile sözkonusu taşınmazlara ait imar planının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporla, dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, uyuşmazlık konusu taşınmazların büyük kısmının nazım ve uygulama imar planlarında yeşil alan, okul ve oyun alanında, küçük bir kısmının da konut alanında kaldığı, oyun alanı ve park kullanımlarının bölge için gerekli olduğu, yeşil alanda herhangi bir şekilde küçültme yapılmasının mevzuata aykırı olacağı, konum ve tasarım açısından planlama kararının yerinde olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacılar tarafından temyiz edilmiştir.
3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesinde nazım ve uyugulama imar planlarının belediye meclislerince onaylanarak yürürlüğe gireceği, onaylanmış planlarda yapılacak değişikliğinde aynı usule tabi olduğu, anılan Yasanın 16. maddesinde de, tevhid ve ifraz işlemlerinin belediye encümenince yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Bakılan uyuşmazlıkta, davacıların taşınmazlarına ait imar planında değişiklik yapılarak, ifraz ve tevhid yapılması istemiyle yaptıkları başvuru bu konuda karar vermeye yetkili belediye meclisine ve belediye encümenine intikal ettirilmeksizin ... günlü, ... sayılı belediye başkanlığı işlemiyle reddedildiğinden dava konusu işlemde bu yönüyle mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.
Uyuşmazlığın, davacılara ait taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali istemine gelince; 2577 sayılı Yasanın 10. maddesi uyarınca ilgilisi tarafından imar planı değişikliği istemiyle yapılan başvurunun, imar planı değişikliği isteminin yetkili organlarca reddi üzerine dava açma süresi içerisinde hem imar planı değişikliği isteminin reddi işlemine hem de imar planı değişikliği istemine konu imar planına karşı birlikte dava açılması durumunda, her iki işlemin birlikte incelenerek karara bağlanması, imar planı değişikliği isteminin yetkili organlarca görüşülerek karara bağlanmaması halinde ise ancak usulüne uygun şekilde karar oluşması üzerine bu işlemle birlikte imar planı değişikliği istemine konu imar planının esasının incelenmesi mümkündür.
Dosyanın incelenmesinden, dava konusu imar planının Diyarbakır belediye meclisinin 5.2.1993 günlü, 1 sayılı kararı ile kabul edilerek bir ay süreyle ilan edildiği davacı tarafından, son ilan tarihinden itibaren altmış gün içinde dava açılmadığı ve anılan planın bir uygulama işleminin de bulunmadığı, ancak taşınmazlara ait imar planında değişiklik yapılması isteminin belediye başkanlığınca reddi yolundaki ... günlü, ... sayılı işlemi üzerine her iki işlemin birlikte iptali istemiyle 16.5.2001 gününde bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, davacı tarafından imar planı değişikliği istemli başvurunun belediye meclisince incelenerek karar verilmesi sonrasında mevcut plan ve değişiklik isteminin birlikte değerlendirilmesi mümkün olduğundan, olayda ise, davacının plan değişikliği istemli başvurusunun yetkili belediye meclisince karara bağlanmayarak belediye başkanlığı işlemiyle reddedilmesi karşısında imar planı değişikliği istemine konu imar planının bu aşamada incelenme olanağı bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; …  kararının BOZULMASINA.

 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.