İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Parselasyon yapılan bir alanda sonradan imar planı değişikliği yapılması

 
Parselasyon yapılan bir alanda sonradan imar planı değişikliği yapılmasının parselasyonun dayanağını ortadan kaldıramayacağı hk.
 
Danıştay Altıncı Dairesi’nin 11.6.2003 gün ve E: 2002/1904, K: 2003/3599 s.k. 
 
 Dava, İstanbul, Silivri, ... ada, ... parsel sayılı taşınmazda, 3194 sayılı yasanın 18.maddesi uyarınca parselasyon yapılmasına ilişkin 25.11.1998 günlü, ... sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, 4.2.1999 günlü belediye meclisi kararı ile dava konusu parselin bulunduğu alanda plan değişikliği yapıldığı söz konusu kararda parselasyon işleminin mevzuata aykırı olduğunun vurgulandığı dolayısıyla idarenin de parselasyon işleminin mevzuata aykırı olduğu kabul ettiği, plan tadilatı yapılmakla dava konusu işlemin dayanaksız kaldığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idarece temyiz edilmiştir.
 
Parselasyon işlemlerinde imar planı esas alınarak planda öngörülen konut ve diğer umumi alanların oluşturulması, konut alanlarının yapılaşmaya uygun imar adası ve parseli haline getirilmesi amaçlanır Bu nedenle parselasyon yapılan bir alanda sonradan plan değişikliği yapılması parselasyonun dayanağını ortadan kaldırmayacağından plan tadilatı yapılmasıyla söz konusu işlemin hukuka aykırı hale gelmeyeceği açıktır. Ancak yeni plana göre gerekirse yeniden parselasyon işlemi yapılabilmesi de mümkündür. Bu durumda dava konusu parselasyon işlemi plan değişikliği ile dayanaksız hele gelmediğinden bu gerekçe ile işlemin iptaline karar verilmesinde isabet bulunmamaktadır.
 
Açıklanan nedenlerle İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 8.11.2001 günlü, E:1999/1005, K:2001/163 sayılı kararının BOZULMASINA,17.650.000.- lira karar harcı ile fazladan yatırılan 7.530.000.-lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 11.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.