İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Parselasyon işleminin yargı kararı ile iptali sonucunda iptal kararının gereğinin yerine getirilmesi

T.C.
D A N I Ş T A Y
Altıncı Daire
Esas  No   : 2004/8073
Karar No   : 2007/1098
 
Özeti : Parselasyon işleminin yargı kararı ile iptali sonucunda iptal kararının gereğinin yerine getirilmesinin ilk koşulunun, ilgilisi açısından parselasyon öncesi hukuki duruma yeniden gelinmesinin sağlanması olduğu, bu itibarla davalı idarece ileri sürülen hususların iptal gerekçeleri çerçevesinde irdelenmesi ve yargı kararının uygulanıp uygulanmadığı hakkında bir karar verilmesi gerektiği hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan : …
            Vekili    : Av. …
            Karşı Taraf : Bağcılar Belediye Başkanlığı
            Vekili    : Av. …
            İstemin Özeti : İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 2.4.2004 günlü, E:2002/901, K:2004/486 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi ……in Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı ….in Düşüncesi :İstanbul 6.İdare Mahkemesinin 30.11.2001 günlü, K:2001/1672 sayılı kararının uygulanmadığından bahisle uğranıldığı ileri sürülen zarar karşılığı 20 milyar maddi,5 milyar manevi tazminat ödenmesi istemiyle açılan davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
            2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28.maddesi uyarınca,mahkeme kararlarının icaplarına göre idarenin,gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur oludğu,bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği,hükmüne bağlanmıştır.
            Dosyanın incelenmesinden,davacıya ait taşınmazla ilgili imar uygulamasının İstanbul 6.İdare Mahkemesinin 30.11.2001 tarih ve E:2001/698, K:2001/1672 sayılı kararıyla iptal edildiği,iptal kararının davalı idareye 19.3.2002 tarihinde tebilğ edildiği,ancak uygulama alanının dar olması ve etrafındaki parsellerin ifraz görmeleri nedeniyle uygulama alanının genişletilerek yeniden düzenleme yapılmasının çözüm getirmeyeceği,ayrıca 1/5000 ölçekli planın yapılmasından sonra bahse konu mahkeme kararı gereğinin yerine getirilebileceği gerekçesiyle karar gereğinin yerine getirilmediği diğer taraftan,karar gereklerini erine getirmeyen Bağcılar Belediye Başkanı ve diğer ilgililer hakkında soruşturma izni verildiği anlaşılmaktadır.
            Bu durumda mahkeme kararının yasada belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği anlaşıldığından davalı idare aleyhine tazminata hükmedilmesi gerekirken kararda belirtilen gerekçelerle tazminat isteminin reddedilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.
            Açıklanan nedenle,temyize konu kararın bozulması gerektiği düşünülmüştür.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
            Dava, mahkeme kararı uyarınca işlem tesis edilmediğinden bahisle uğranıldığı ileri sürülen 20.000.000.000.000 lira maddi ve 5.000.000.000 lira manevi zararın tazmini istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, parselasyon işleminin iptaline ilişkin İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 30.11.2001 günlü, K:2001/1672 sayılı kararı uyarınca işlem yapılabilmesi için nazım imar planının değişmesinin gerektiği  ve planlama sürecinin başlatılarak devam ettirildiği anlaşıldığından, yargı kararının uygulanmamasından bahsedilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
            T.C. Anayasasının  2.  maddesinde,  Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti olduğu, 125. maddesinde, idarenin kendi  eylem  ve  işlemlerinden doğan  zararı ödemekle yükümlü olduğu, 138. maddesinin son fıkrasında da yasama, yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda oldukları; 2577 sayılı Yasanın 28. maddesinin  birinci  ve  üçüncü  fıkralarında  ise,  idarenin Danıştay,  bölge  idare  mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre en geç otuz gün içinde işlem tesis etmeye ya da eylemde bulunmaya mecbur oldukları, işlem tesis edilmeyen  ya da  eylemde  bulunulmayan  hallerde  idare  aleyhine  Danıştay  ve  ilgili idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabileceği hükme bağlanmıştır.
            Dosyanın incelenmesinden, İstanbul, Bağcılar, İnönü Mahallesinde  bulunan davacıya ait parselleri kapsayan parselasyon işleminin iptaline  ilişkin mahkemenin 30.11.2001 günlü, K:2001/1672 sayılı kararının Dairemizin 24.10.2003 günlü, E:2002/2513, K:2003/5138 sayılı kararıyla onandığı anlaşılmaktadır.
            Parselasyon işleminin yargı kararı ile iptali sonucunda iptal kararının gereğinin yerine getirilmesinin ilk aşaması kadastal parsellere dönüş cetvellerinin hazırlanması, onanması ve tapu kayıtlarında değişiklik olmuşsa eski hale dönüş yapılarak ,ilgilisi açısından parselasyon öncesi hukuki duruma yeniden gelinmesinin sağlanmasıdır.
            Kaldı ki, bir bölgede parselasyon işleminin iptali üzerine idarelerce dağıtım ilke ve esaslarına uygun yeni bir parselasyon işleminin herzaman yapılabileceği açıktır.Başka bir anlatımla,kadastral duruma dönüş yeni bir parselasyon işlemi tesis edilmesine engel bir durum teşkil etmemektedir.
            Dava konusu olayda,idare iptal kararı sonrasında yeni bir parselasyon işlemi yapma   yoluna gitmiş ve yeni bir işlem için de plan değişikliği gerekliliğini iddia etmiş bulunduğundan, bu gerekliliği gerekçeleriyle ortaya koymak durumundadır.
            Bu itibarla,parselasyon işleminin iptal gerekçeleri çerçevesinde yargı kararının uygulanabilmesi için plan değişikliğinin önkoşul olup olmadığı ve gerekliliği hususları irdelenmeksizin verilen idare mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle, İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 2.4.2004 günlü, E:2002/901, K:2004/486 sayılı kararının BOZULMASINA, 22,60 YTL. karar harcı ile fazladan yatırılan 15,30 YTL harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 23.2.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.