İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Özelleştirme kapsamında bulunan bir kuruluşun, özelleştirme programından çıkarılarak bir kamu idaresine kamu yararını gerektiren somut koşullar açıkça ortaya konulmadan devredilmesi

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Onüçüncü Daire
Esas No : 2005/376
Karar No : 2005/909
 
Özeti : Özelleştirme kapsamında bulunan bir kuruluşun, özelleştirme programından çıkarılarak bir kamu idaresine kamu yararını gerektiren somut koşullar açıkça ortaya konulmadan devredilmesinin hukuka aykırı olduğu hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan      : Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
            Vekili                                       : Av. ...
            Davalı İdare Yanında Müdahil : Edremit Belediye Başkanlığı
            Vekili                                        : Av. ...
            Karşı Taraf                              : Zeytinli Belediye Başkanlığı
            Vekili                                        : Av. ...
 
            İstemin Özeti              : Bursa 1.İdare Mahkemesi'nin 13.9.2002 tarih ve E:2001/862, K:2002/1372 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti       : Yasal dayanaktan yoksun temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.
            Danıştay Tetkik Hakimi …'ın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı …'in Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçelerinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemlerin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
            Dava, Edremit Zeytinli Beldesi Kumparçalar mevkiinde Turban Turizm A.Ş.'ye ait 6957 ve 6958 parsel sayılı taşınmazların halka açık plaj, günübirlik tesis, eğlence ve dinlence yerleri, gezinti alanları, park, çocuk bahçesi ve otopark gibi projelerin uygulanması amacıyla Edremit Belediye Başkanlığı'na devrine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2.1.2001 tarih ve 2001/1 sayılı kararının iptali istemiyle dava açılmış, İdare Mahkemesi'nce; uyuşmazlık konusu Kurul kararında 17 parça taşınmazın hepsinin sınırları içinde kaldığı belediye ve il özel idarelerine devredildiği halde sadece Zeytinli Belediyesi sınırları içinde kalan ihtilaf konusu yerin başka bir belediyeye devredildiği ancak anılan taşınmazların devir gerekçesinde belirtilen işlerin devredilen belediyece yapılmasında ne gibi bir kamu yararının bulunduğunun Kararda ve gerekçede açıklanmadığı, Özelleştirme Yüksek Kurulu Karar'ında belirtilen devir amaçlarının1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesinde sayılan belediye görevlerinden olup her belediyenin ancak kendi sınırları içerisinde yerine getirme hakkına sahip olabileceği kamu gücünü yerine getirme yetkisinin doğrudan veya dolaylı olarak bir başka belediyeye verilmesinin de söz konusu olamayacağı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, davalı idare ve müdahil vekilince bu karar temyiz edilmiştir.
            Dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Bursa 1.İdare Mahkemesi'nin 13.9.2002 tarih, E:2001/862, K:2002/1372 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 21.02.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.