İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Özel sağlık kuruluşlarınca verilen ilanlarda, kurumda çalışanların ismine yer verilmiş olması ve reklam yasağına aykırı tutum nedeniyle hekimlerin sorumlu tutulmasının cezaların şahsiliği ilkesine aykırı olacağı

T.C.
D A N I Ş T A Y
Sekizinci Daire
Esas No   : 2005/3529
Karar No   : 2006/4395
 
Özeti : Özel sağlık kuruluşlarınca verilen ilanlarda, kurumda çalışanların ismine yer verilmiş olması ve reklam yasağına aykırı tutum nedeniyle hekimlerin sorumlu tutulmasının cezaların şahsiliği ilkesine aykırı olacağı, dolaysıyla ilanda iradesi olmayan hekimin hiçbir kusurunun olmayacağı, sorumlu tutulamayacağı hakkında.
            Temyiz İsteminde Bulunan :
            Karşı Taraf      : Türk Diş Hekimleri Birliği 
            Vekili                : Av. …
            İstemin Özeti : Antalya İlinde hizmet vermekte olan özel bir sağlık kuruluşunda diş hekimi olarak görev yapan davacının, çalıştığı kurumun ilan yasağına aykırı davrandığından bahisle hakkında oda asgari muayene ücretinin 50 (elli) katı para cezası olan 975.000.000 TL para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Antalya Diş Hekimleri Odası Disiplin Kurulu'nun 16.10.2003 gün ve 09.04/8 sayılı kararına karşı yaptığı itiraz üzerine, kararı oda asgari muayene ücretinin 10 (on) katı para cezası olan 195.000.000 TL para cezası şeklinde düzelterek onayan Türk Diş Hekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu'nun 19.02.2004 gün ve 08 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; Türk Diş Hekimleri Birliği ve Diş Hekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinde "ilan vermek" fiilinin para cezasını gerektirdiğinin kurala bağlandığı, bunun yanında, çalışan diş hekimlerinin sorumlu müdürle birlikte diş hekimliği ile ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmekle sorumlu olduklarının düzenlenmesi karşısında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden Ankara 10. İdare Mahkemesinin 28.12.2004 gün ve E:2004/1456, K:2004/2326 sayılı kararının; cezaya konu ilanda isminin yer almasında herhangi bir iradesinin olmadığı ve bundan dolayı sorumluluğunun bulunmadığı öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
            Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi ....'in Düşüncesi : İstemin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı ....'nın Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
            Uyuşmazlık, Antalya ilinde özel bir sağlık kuruluşunda çalışan davacının, oda asgari muayene ücretinin 10 katı para cezası olan 195.000.000 TL ile cezalandırılmasına ilişkin Türk Diş Hekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu kararından doğmuştur.
            Türk Diş Hekimleri Birliği ve Diş Hekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/b maddesinde "Özel sağlık kuruluşlarının açılış, adres değişikliği, telefon değişikliği gibi durumlarda; bu değişiklik ve açılışı izleyen bir ay içinde, en çok üç kez ve mevzuattaki kurallara uygun biçimde verilen ilanlar hariç, her türlü iletişim araçlarına ve sanal ortamlara ilan vermek" fiilinin para cezasını gerektirdiği kurala bağlanmış, diğer yandan, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinde, mesul müdürün sorumluluğu düzenlenmiş olup, mesul müdür; idari işlerden bizzat sorumlu tutulurken, tıbbi işlemlerden diğer diş hekimleri ile birlikte sorumlu tutulmuş, (m) bendinde de, "sağlık kuruluşlarında çalışan diş hekimi ile birlikte diş hekimliği ile ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek" mesul müdürün görevleri arasında sayılmıştır.
            Dava dosyasının incelenmesinden, davacının görev yaptığı Antalya İlinde bulunan özel sağlık kuruluşunun, 7. yılını kutlamaya yönelik olarak … Gazetesinin Akdeniz ilavesinde reklam niteliğinde ilan verildiği, ilanda davacının hastane çalışanları arasında ismine yer verildiği, Antalya Diş Hekimleri Odasınca yapılan incelemede, davacının ilanda ismine yer verilerek reklam yapıldığı nedeniyle hakkında oda asgari muayene ücretinin 50 (elli) katı olan 975.000.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, davacının bu cezaya karşı yaptığı itiraz üzerine Türk Diş Hekimliği Birliği Yüksek Disiplin Kurulunca 10 (on) katı para cezası olarak düzeltilerek onanması üzerine açılan davada, İdare Mahkemesince, ilanın reklam niteliğinde olduğu ve para cezasını gerektirdiği, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin sorumlu müdürün sorumluluğunu düzenleyen 9. maddesi uyarınca diş hekimlerinin, diş hekimliği ile ilgili mevzuatın yerine getirilmesinden sorumlu olacağı, dolayısıyla hakkında tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
            Diş hekimlerinin diş hekimleri mevzuatı hükümlerini yerine getirmekle sorumlu tutulmuş olması, diş hekimlerinin şahsi tutumundan kaynaklanan ihlallerini kusur ya da ihmallerini içermektedir.
            Olayda, söz konusu gazete ilanında davacının adının da bulunduğu hususu ihtilafsız olmakla beraber, ilanın davacı tarafından verildiği, ya da ilanın verilmesinde katkısının olduğu hususunda herhangi bir iddia ve tespitin olmaması, dolayısıyla, ilanın çalıştığı hastane yönetimince verildiği dikkate alındığında söz konusu ilanda sadece adının yer alması nedeniyle davacıya sorumluluk yüklenmesi, disiplin hukukunun temel ilkelerinden olan cezaların şahsiliği ilkesiyle çelişmektedir.
            Bu durumda, hastane yönetimi tarafından verilen ilan nedeniyle davacının da sorumlu tutulmasına ilişkin Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle, Ankara 10. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine 15.11.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.