İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Okul alanında kalan taşınmazın imar planında değişiklik yapılması isteminin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara yönelik olarak incelenmesi gerek

 

Okul alanında kalan taşınmazın imar planında değişiklik yapılması isteminin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara yönelik olarak incelenmesi gerektiği hk.
Danıştay Altıncı Dairesinin 21.11.2006 gün ve E:2004/5292, K:2006/5421 sayılı kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan : ?
Vekili : Av. ?
Karşı Taraf : Ordu Belediye Başkanlığı
Vekili : Av. ?
İstemin Özeti : Ordu İdare Mahkemesinin 26.4.2004 günlü, E:2003/222, K:2004/277 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi …'nun Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı …'nun Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava, Ordu, Merkez, Akyazı Mahallesi, ? ada, ? parsel sayılı taşınmazın imar planında değişiklik yapılarak ilkokul alanından çıkartılması ve imara açılması istemiyle yapılan başvurunun reddedilmesine ilişkin 7.2.2003 günlü, 72 sayılı belediye meclisi kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi üzerine düzenlenen raporun dosyada bulunan bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirilmesi sonucunda, uyuşmazlık konusu yerdeki okul alanının çevresinde, nazım imar planı ölçeğinde eşdeğer başka bir okul alanının bulunmadığı, planlama ilkeleri açısından bu gibi değişikliklerin üst ölçekli plan kararıyla yapılmasının uygun olacağı, imar planının bütünlüğü gözönüne alınmadan plan değişikliğine gidilmesinin imar planının uygulama etkinliğini azaltacağı, bu nedenle, söz konusu plan değişikliği işleminin üst ölçekli plan kararlarına ve imar mevzuatına uymadığı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, Ordu, Merkez, ? ada, ? parsel sayılı 4125m² lik taşınmazın yaklaşık 25 yıl önce okul alanına ayrıldığından ve bu süre içinde plandaki tahsis amacı doğrultusunda kamu eline geçmesinin sağlanmadığından bahisle, ölçek belirtilmeksizin imar planının değiştirilmesi istemiyle başvuruda bulunulduğu ve bu istemin yine plan ölçeği belirtilmeksizin belediye meclisi kararı ile reddedilmesi üzerine bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
İdare Mahkemesince karara esas alınan bilirkişi raporunun tek bir bilirkişi tarafından düzenlendiği, gerek bilirkişi raporunda, gerekse İdare Mahkemesi kararında, istemin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yönelik olarak ele alınması suretiyle davanın karara bağlandığı anlaşılmıştır.
Davacı temyiz dilekçesinde, taşınmazın büyüklüğünün okul alanı için aranılan asgari standartları sağlamadığı, yakın çevrede okul alanı bulunduğunu iddia etmektedir.
Belirtilen bu durum karşısında, üç kişilik yeni bir bilirkişi kurulu oluşturulması suretiyle, taşınmazın bulunduğu yerde yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması, uyuşmazlık konusu taşınmazın büyükşehir belediyesi niteliği taşımayan bir ilde bulunması ve belediye meclisinin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda değişiklik yapma yetkisine sahip olması nedeniyle, davanın konusunun 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlara yönelik olarak incelenmesi, bölgenin okul alanına olan ihtiyacının ve çevresinde mevcut okulların konumunun incelenmesi, taşınmazın yüzölçümünün okul alanına tahsis edilmesi için mevzuatta belirlenen asgari şartları taşıyıp taşımadığının araştırılması suretiyle dava hakkında yeniden karar verilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle Ordu İdare Mahkemesinin 26.4.2004 günlü, E:2003/222, K:2004/277 sayılı kararının BOZULMASINA, fazladan yatırılan 15,30-YTL harç ile 20,60-YTL karar harcının temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 21.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.