İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Objektif esaslara uygun olarak hazırlanmayan soruların yer aldığı sınavda, katılanların bilgi ve beceri düzeyinin ölçüldüğü sonucuna varılamayacağı

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Beşinci Daire
Esas No   : 2003/4102
Karar No   : 2006/1831
 
Özeti : Objektif esaslara uygun olarak hazırlanmayan soruların yer aldığı sınavda, katılanların bilgi ve beceri düzeyinin ölçüldüğü sonucuna varılamayacağı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Adalet Bakanlığı - ANKARA
            Diğer Davalı     : Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı -
            Karşı Taraf      : …
            İsteğin Özeti   : Ankara Onbirinci İdare Mahkemesinin 25.3.2003 günlü, E:2002/348, K:2003/401 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
            Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi           : ...
            Düşüncesi        : Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı: ..
            Düşüncesi        : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
            Zabıt katibi olarak görev yapan davacı katıldığı hizmet içi eğitim programında girdiği yazılı sınavın 65 puanla değerlendirilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.
            Ankara Onbirinci İdare Mahkemesinin 25.3.2003 günlü, E:2002/348, K:2003/401 sayılı kararıyla; davalı idarece söz konusu sınav için cevap anahtarı düzenlenmediği, bu durumda cevap anahtarı hazırlanmadan yapılan sınavda, davacı için takdir edilen puanda nesnel esaslara ölçme ve değerlendirme kurallarına uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.
            Davalı idare, mevzuatta söz konusu sınav için cevap anahtarı düzenlenmesini gerektiren bir kural bulunmadığı, cevap anahtarlarının test sınavları için düzenlenebileceği, aynı sınavda en az puanla başarılı olan kişinin cevap kağıdı üzerinden değerlendirme yapılabileceği, temyize konu kararın sınavın tümünün iptaline neden olabileceği, söz konusu kararın nasıl uygulanacağının, davacının başarılı sayılıp sayılmayacağının belirsiz olduğu savlarıyla İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
            Davacının katıldığı sınav için cevap anahtarı düzenleneceği yolunda bir düzenleme mevzuatta bulunmamaktadır.
            Ancak söz konusu sınavda sorulan bazı soruların objektif esaslara göre hazırlanmadığı, bunların cevabının kişiden kişiye değişebildiği, cevap anahtarı hazırlanması durumunda bile sınava katılanların bilgi ve beceri düzeyinin ölçüldüğü sonucuna varılamayacağı anlaşılmaktadır.
            Bu durumda dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
            Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle, Ankara Onbirinci İdare Mahkemesince verilen ve hüküm fıkrası itibarıyla hukuka uygun bulunan 25.3.2003 günlü, E:2002/348, K:2003/401 sayılı kararın yukarıdaki gerekçeyle onanmasına, yargılama giderlerinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, 5.4.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.