İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Noterler, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması gerekir

T.C.
D A N I Ş T A Y
Sekizinci Daire
Esas  No   : 2007/1518
Karar No   : 2008/2488
 
Özeti : Noter olarak görev yapan davacının, 3572 sayılı Yasa’nın 2. maddesinde sayılan istisnai işyerleri arasında yer almayan bürosu için işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması gerektiği hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan : Cihanbeyli Belediye Başkanlığı
            Vekili                :  Av. …
            Karşı Taraf        :  …
            İstemin Özeti     : …, … ilçesinde noter olarak görev  yapan davacının, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince noterlik faaliyeti nedeniyle işyeri açma izni alması gerektiğine ilişkin olarak tesis edilen Cihanbeyli Belediye Başkanlığının 7.7.2006 gün ve 243 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında sayılan işyerlerinden hiçbirine benzerlik göstermeyen, Noterlik Kanunu ve Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde düzenlenen usullere bağlı olarak yerleri tespit edilen ve kurulan Noterlik dairelerinin ayrıca işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaları gerekmezken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu  işlemi iptal eden Konya 2. İdare Mahkemesinin 22.12.2006 gün ve E:2006/2747, K:2006/3427 sayılı kararının, yönetmelik değişikliği ile işyeri ve meslek ayrımı yapılmadan işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma zorunluluğunun getirildiği ileri sürülerek 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
            Savunmanın Özeti :  Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi ...Düşüncesi : İstemin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı ...'nun Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay  Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
            Uyuşmazlık, …, … ilçesinde noterlik olarak görev  yapan davacının, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik gereğince noterlik faaliyeti nedeniyle işyeri açma izni alması gerektiğine ilişkin olarak tesis edilen işlemin iptali isteminden doğmuştur.
            3572  sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 1. maddesinde bu kanunun amacının, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmelere, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılması olduğu belirtildikten sonra 2. maddesinde  bu kanun hükümlerinin
            a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 268-275 inci maddeleri kapsamına giren 1'inci sınıf gayrisıhhi müesseselere,
            b) Nerede açılırsa açılsın, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle, oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taş ocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerlere,
            c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına giren turizm işletmelerine,
            d) 1'inci, 2'inci ve 3'üncü sınıf gıda maddesi üreten gayri sıhhi müesseselere uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.
            Aynı kanunun 4. maddesinde, 3'üncü maddede belirtilen mercilerin, iznin verilmesi için yapılacak beyan ve incelemelerde;
            a) İnsan sağlığına zarar vermemek
            b) Çevre kirliliğine yol açmamak
            c) Yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranmamak genel kriterlerine göre düzenlenecek yönetmeliği esas alacakları belirtilmiştir.
            Bu kanun uyarınca çıkarılan ve işlem tarihinde yürürlükte bulunan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesinde,işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz kuralı yer almıştır.
            Yukarıda belirtilen tüm mevzuatın incelenmesinden, 3572 sayılı Kanunun 2. maddesinde istisnai olarak sayılan müesseseler dışında, yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ruhsatı alınmadan işyeri açılması ve çalıştırılmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Belirtilen durumda 3572 sayılı Kanunun 2. maddesinde istisnai olarak sayılan işyerleri arasında yer almayan Noterlik bürolarının da yukarıda anılan yasal düzenlemeler uyarınca yetkili makamlardan işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaları gerektiğinden aksi yöndeki idare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir .
            Açıklanan nedenlerle, Konya 2. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine 04.04.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.