İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Nazımda konut olan yerde zemin ticari olabilir.

 
 
 
1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarında konut alanında kalan uyuşmazlık konusu taşınmazın zemin katında ticari amaçlı kullanıma imkan verecek şekilde 1/1000 ölçekli imar planına plannotu ilavesi getirilmesinin üst ölçekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı ama kararlarını bozucu fonksiyonel bir değişiklik niteliğinde olmadığı hk.[1]

Temyiz İsteminde Bulunan
: …. Derneği
 
Vekili : Av. ?
 
Karşı Taraf : Muratpaşa Belediye Başkanlığı-ANTALYA
 
Vekili : Av. ?
 
İstemin Özeti : Antalya 2. İdare Mahkemesinin 16.02.2005 günlü, E:2003/950, K:2005/208 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
 
Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.
 
Danıştay Tetkik Hakimi ….'in Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
 
Danıştay Savcısı ….'nun Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
 
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
 
Dava, Antalya İli, Merkez İlçe, Yüksekalan Mahallesi, ? ada, ? sayılı parsele yönelik olarak 6.5.2003 tarihli, 152 sayılı belediye meclisi kararıyla yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, uyuşmazlık konusu parselin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarında konut alanı olarak belirlenmiş bulunduğu,konut kullanımı fonksiyonunda değişiklik yapılmadan bölgedeki diğer parsellerin de kullanımıyla uyumu sağlayabilmek için zemin katın ticari amaçlı kullanımına imkan verecek şekilde dava konusu işlemle 1/1000 ölçekli imar planına plannotu ilavesinin getirildiği anlaşıldığından,söz konusu değişikliğin üst ölçekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı ana kararlarını bozucu fonksiyonel bir değişiklik niteliğinde olmaması karşısında, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
 
Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Antalya 2. İdare Mahkemesinin 16.02.2005 günlü, E:2003/950, K:2005/208 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının ONANMASINA, fazla yatırılan 17,00 YTL harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 5.10.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 
 
 


[1] Danıştay Altıncı Dairesinin 05/10/2007 tarih ve E:2005/4142, K;2007/5432 sayılı karar.
 
 
 
 
 
 
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.