İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Naklen personel alımına ilişkin duyurunun dava açma süresi içinde geri alınmasında, hukuka aykırılık bulunmadığı

T.C.
D A N I Ş T A Y
Beşinci Daire
Esas  No   : 2005/179
Karar No   : 2007/5789
 
Özeti : Naklen personel alımına ilişkin duyurunun dava açma süresi içinde geri alınmasında, hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı)      :
            Karşı Taraf        : Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü
            Vekili                : Av. …
            İsteğin Özeti    : Davacının, diş hekimliği kadrosuna atanmak istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 25.4.2003 günlü, 574-675 sayılı işlemin iptali istemiyle açtığı davada; Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü tarafından 13.3.2003 günlü, 25047 sayılı Resmi Gazete'de açıktan ve naklen personel alınacağı ilan edilerek, belirtilen ilanda 1 adet diş tabibi kadrosuna yer verildiği; davacının, anılan diş hekimliği kadrosuna atanmak için yaptığı başvurunun "halen görev yapmakta olan diş hekiminin naklen tayin talebinden vazgeçmesi ve ikinci bir diş hekimine yeni bir çalışma ortamı sağlanamayacağından bahisle" reddedilmesi karşısında; söz konusu ilanın açıktan veya naklen 1 adet diş hekimi alınacağına ilişkin kısmının dava açma süresi içinde geri alınmasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda Kocaeli İdare Mahkemesi'nce verilen 30.9.2004 günlü, E:2003/781, K:2004/1256 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
            Cevabın Özeti   : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi :
            Düşüncesi         : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı :
            Düşüncesi         : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
            İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden  birinin  varlığına  bağlıdır. Kocaeli İdare Mahkemesi'nce verilen 30.9.2004 günlü, E:2003/781,  K:2004/1256  sayılı  karar  ve  dayandığı  gerekçe  hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, fazla yatırılan 15,30.-YTL temyiz başvurma harcının istemi halinde davacıya verilmesine, 2.11.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.