İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Mühürleme üzerine ruhsata aykırılıkların giderilmesi gerekir.Yoksa yıkım kararı gelebilir.

Ruhsata aykırı inşaatın idarece tespit edilerek tutanak düzenlenmesi üzerine davacı tarafından idareye başvurularak ruhsata aykırılıkların giderilmesi için gerekli izinlerin verilmesi istenildiğinden 3194 sayılı yasanın 32. Maddesinde öngörülen hususların idarece yerine getirilmediğinden sözedilemeyeceği hk.
Danıştay Altıncı Dairesinin 22.12.2006 gün ve E:2005/107, K:2006/6507
 
 
Temyiz İsteminde Bulunan : Çarşıbaşı Belediye Başkanlığı
Vekili : Av. ?
Karşı Taraf : ?
Vekili : Av. ?
İstemin Özeti : Trabzon İdare Mahkemesinin 14.10.2004 günlü, E:2004/809, K:2004/945 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi …'ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı …'ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava, Trabzon, Çarşıbaşı, Büyükdere Mahallesi, Büyükdere Caddesi, ? pafta, ?ada, ? parsel sayılı taşınmaz üzerindeki yapının onaylı proje ve ruhsatına aykırı inşa edilen 7. katının yıkımına ve 40.000.000.000TL para cezası verilmesine ilişkin 13.7.2004 günlü, 55 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; dosyanın incelenmesinden, davalı idarece yapı tatil zaptı düzenlenmediği ve yapıya asılmadığı, inşaatın mevcut haliyle mühürlenmeden mevcut durumun tespiti yapılarak davacının uyarılması suretiyle aykırılıkların giderilmemesi üzerine yıkım ve para cezasına ilişkin kararın alındığı anlaşıldığından bu haliyle tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiş, karar davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesinde "Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürosunca) tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak belediyeden veya valilikten mührün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir." 42. maddesinde de; Ruhsat almadan veya ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının yapı sahibine ve müteahhidine idari para cezası verileceği kuralı yer almaktadır.
Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu yerde 28.4.2004 tarihinde yerinde yapılan tespitte davacıya ait taşınmaz üzerindeki yapının 7. kat inşaatının ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapıldığı saptanarak tespit tutanağı düzenlendiği, 29.4.2004 günlü, 11/334 sayılı işlemle de anılan inşaatın onaylı projeye uygun hale getirilmesi aksi takdirde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddeleri uyarınca işlem tesis edileceği yolunda uyarıda bulunulduğu, davacı tarafından 1.6.2004 gününde idareye başvuruda bulunularak 29.4.2004 günlü tespit tutanağına dayanılarak inşaatın durdurulduğundan bahisle gerekli izinlerin verilmesinin istenildiği, idarece inşaata devam edildiğinin 12.7.2004 günlü tutanakla tespiti üzerine de dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlık konusu olayda, ruhsata aykırı inşaatın idarece tespit edilerek tutanak düzenlemesi üzerine davacı tarafından idareye başvurularak ruhsata aykırılıkların giderilmesi için gerekli izinlerin verilmesinin de istenildiği görüldüğünden artık 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesinde öngörülen hususların idarece yerine getirilmediğinden sözetmeye olanak bulunmamaktadır.
Bu itibarla, davalı idarece mevzuatta öngörülen prosedür yerine getirilmek suretiyle tesis edildiği anlaşılan yıkım işleminde şekil açısından mevzuata aykırılık bulunmadığından İdare Mahkemesince işin esasının incelenerek yeniden bir karar verilmesi, öte yandan yıkım işlemi sonucu verilecek karar dikkate alınarak para cezası hakkında da yeniden bir değerlendirme yapılmak suretiyle karar verilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle Trabzon İdare Mahkemesinin 14.10.2004 günlü, E:2004/809, K:2004/945 sayılı kararının BOZULMASINA, 20,60 YTL. karar harcı ile fazladan yatırılan 15,30 YTL harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 22.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.