İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Müfettişlerin, teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan ahlaki, sıhhi ve mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe, istekleri dışında idari görevlere atanamayacakları

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Beşinci Daire
Esas No : 2002/882
Karar No : 2005/2183
 
Özeti : Müfettişlerin, teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan ahlaki, sıhhi ve mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe, istekleri dışında idari görevlere atanamayacakları hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Türk Telekomünikasyon A.Ş.
                                                                    Genel Müdürlüğü
            Vekili                : Av. …
            Karşı Taraf      :
            İsteğin Özeti   : Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğünde Başmüfettiş olarak görev yapan davacının, hakediş, izin, rapor gibi işlemleri APK Dairesi Başkanılğınca takip edilmek üzere, onay tarihi itibariyle mevcut istihdam yerinde kalmak kaydıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı dışında Genel Müdürlük makamına bağlı olarak görevlendirilmesine ilişkin 25.8.2000 tarihli işlemin kendisiyle ilgili kısmının; müfettişlerin teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan, ahlaki, mesleki ve sıhhı yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamayacakları ve istekleri dışında idari göreve atamayacakları yolundaki genel düzenleme dikkate alındığında ve davacının asli ve sürekli görevlere ilişkin kadrolarda yer alan 1. dereceli başmüfettişlik kadrosuna atanmasının yapılmaması yönündeki işlemin Mahkemelerince iptal edilmesi nedeniyle davacının asli ve sürekli başmüfettişlik kadrosuna atanmasının zorunlu olması karşısında hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptali yolunda Ankara 6. İdare Mahkemesi'nce verilen 25.10.2001 günlü, E:2001/350, K:2001/1209 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
            Cevabın Özeti              : Cevap verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi           :
            Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı         :
            Düşüncesi                   : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince 2577 sayılı Yasanın 17/2. maddesi uyarınca duruşma yapılmasına gerek görülmeyerek işin gereği düşünüldü:
            İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Ankara 6. İdare Mahkemesince verilen 25.10.2001 günlü, E:2001/350, K:2001/1209 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, posta pulundan artan 2.500.000.- liranın isteği halinde davalıya verilmesine 25.4.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.