İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Müdür Yardımcılığından norm kadro fazlası sayılarak alınan kişinin, görev yaptığı okulda, branşında boş kadro olmaması halinde ihtiyaç bulunan bir okula öğretmen olarak atanabilir

T.C.
D A N I Ş T A Y
İkinci Daire
Esas No   : 2004/3972
Karar No   : 2006/77
 
Özeti : Müdür Yardımcılığından norm kadro fazlası sayılarak alınan kişinin, görev yaptığı okulda, branşında boş kadro olmaması halinde ihtiyaç bulunan bir okula öğretmen olarak atanabileceği hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): İzmir Valiliği
            Karşı Taraf                  : …
            İsteğin Özeti               : İzmir 1. İdare Mahkemesi'nin 15.2.2001 günlü, E:2001/764, K:2002/104 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
            Cevabın Özeti              : Temyizi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi           : ...
            Düşüncesi                    : 6.8.1999 günlü işlemin (ikinci defa) iptaline ilişkin Mahkeme kararının Dairemizce bozulduğu da dikkate alındığında, ilgili mevzuata uygun olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından aksi yöndeki Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı         : ...
            Düşüncesi                   : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
            Davacı, … İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılığından … İlköğretim Okulu Öğretmenliğine atanmasına ilişkin 24.8.2001 günlü işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.
            İzmir 1. İdare Mahkemesinin 15.2.2001 günlü, E:2001/764, K:2002/104 sayılı kararıyla; davacının … İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılığı görevinden norm kadro fazlası sayılmak suretiyle alınarak aynı okul öğretmenliğine atanmasına ilişkin 6.8.1999 günlü işlemin, İzmir 3. İdare Mahkemesinin 13.9.2000 günlü, E:1999/819, K:2000/525 sayılı kararıyla iptal edildiği, bu kararın Danıştay Beşinci Dairesinin 24.4.2001 günlü, E:2000/7040, K:2001/1534 sayılı kararıyla bozulması üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği, anılan dosyada İzmir 3. İdare Mahkemesinin 12.12.2001 günlü, E:2001/813, K:2001/1074 sayılı kararıyla davacının müdür yardımcılığından alınmasına ilişkin işlemin iptal edildiği, bu durumda, Danıştayın bozma kararı üzerine davacının okul müdür yardımcılığından aynı okula öğretmen olarak atanmasına ilişkin 6.8.1999 günlü işlem, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte hukuk aleminde varlığını sürdürdüğünden davacının … İlköğretim Okulundaki öğretmenlik görevine devam etmesi gerekmekte olup, İzmir 3. İdare Mahkemesi kararının bozulmuş olması davacı hakkında yeni bir işlem tesisini gerektirecek bir durum olmadığı gibi, davacının müdür yardımcılığından alınmasına ilişkin işlem İzmir 3.İdare Mahkemesinin 12.12.2001 günlü, E:2001/813, K:2001/1074 sayılı kararıyla iptal edilmiş olmakla idarece ileri ileri sürülen gerekçe de ortadan kalkmış olduğundan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
            Davalı idare; davacının görev yaptığı okulda, kendi branşında boş norm kadro olmadığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
            Öğretmen ihtiyacının karşılanmasında personel istihdam sisteminde önemli değişiklikler öngören "norm kadro" uygulaması ile her okul ve kurumda eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, personel boyutunda atıl kapasitenin oluşturulmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilerek verimliliğe dönüştürülmesi suretiyle kamu yararı ve hizmet gereklerinin gözetildiğinde kuşkuya yer bulunmamaktadır.
            Dava konusu işlem tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin değişik 30.maddesinin 4.fıkrasında, norm kadro fazlası müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının, istekleri ve müdür yardımcılığı boş bulunan kurum müdürünün önermesi halinde aynı tür ve tipteki kurumlara müdür yardımcısı olarak, bunun da mümkün olmaması halinde norm kadro durumuna göre öncelikle kadrolarının bulunduğu kurumlara ya da diğer kurumlara öğretmen olarak atanacakları hükmü yer almış; 21.6.2000 günlü, 2000/68 sayılı Genelgenin 6.maddesinde de, bu durumda olanların bulundukları okul ve kurumlarda açık öğretmen norm kadrosu bulunması durumunda öncelikle bu kadroyla ilişkilendirilecekleri; bunlardan görevli olduğu okul ve kurumlarda branşında açık öğretmen norm kadrosu bulunmaması nedeniyle ilişkilendirilemeyenlerin birden fazla eğitim bölgesi oluşturulan yerlerde koordinatör okula, eğitim bölgesi oluşturulamayan veya tek eğitim bölgesi oluşturulan yerlerde ise aynı yerleşim yeri içindeki branşında boş öğretmen norm kadrosu bulunan okul ve kurumlara atanacaklari belirtilmiştir.
            Anılan Yönetmeliğin değişik 30. maddesinde, norm kadro fazlası olan müdür yardımcılarının öncelikle kadrolarının bulunduğu kurumlara ya da diğer kurumlara öğretmen olarak atanacaklarının öngörülmüş olması karşısında, 21.6.2000 günlü, 2000/68 sayılı Genelgenin 6.maddesiyle, bu konunun; bulundukları okul veya kurumda branşlarında açık öğretmen norm kadrosu bulunması durumunda öncelikle bu kadroyla ilişkilendirilecekleri, açık öğretmen norm kadrosu bulunmaması nedeniyle ilişkilendirilemeyenlerin ise diğer okul ve kurumlara atanacakları yolunda açıklama getirilmiştir.
            Davacının … İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılığı görevinden alınarak aynı okula öğretmen olarak atanmasına ilişkin 6.8.1999 günlü işlemin iptali yolunda İzmir 3. İdare Mahkemesi'nce verilen 13.9.2000 günlü, E:1999/819, K:2000/525 sayılı kararın, Danıştay Beşinci Dairesinin 24.4.2001 günlü, E:2000/7040, K:2001/1534 sayılı kararıyla ve ''norm kadro içinde kalan müdür yardımcıları ve norm kadro fazlası davacı hakkında düzenlenmiş değerlendirme formları dikkate alınarak dava konusu işlemin irdelenmesi gerektiği'' gerekçesiyle bozulması üzerine bakılan davaya ait 24.8.2001 günlü işlemin tesis edildiği, sözü edilen bozma kararı üzerine İzmir 3.İdare Mahkemesinin 12.12.2001 günlü, E:2001/813, K:2001/1074 sayılı kararıyla 6.8.1999 günlü işlemin yeniden iptal edildiği, ancak bu kararın, ''değerlendirme puanına göre en son sırada bulunan davacının norm kadro fazlası sayılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı'' gerekçesiyle Dairemizin 22.11.2005 günlü, E:2004/1123, K:2005/3712 sayılı kararıyla bozulduğu anlaşılmıştır.
            Bu durumda, davacının, … İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılığı görevinden alınarak aynı okula öğretmen olarak atanmasına ilişkin 6.8.1999 günlü işlem yürürlük kazandığından yukarıda açıklanan Yönetmelik ve Genelge hükümlerine uygun olarak, anılan okulda kendi branşında (Sosyal Bilgiler) açık norm kadro olmaması nedeniyle ihtiyaç bulunan … İlköğretim Okulu Öğretmenliğine atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, aksi yönde verilen Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle İzmir 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 15.2.2001 günlü, E:2001/764, K:2002/104 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 20.1.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.