İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Mücavir alan sınırları dışında kalan taşınmaz için … belediye başkanlığının yıkım işlemi tesis etme yetkisinin bulunmadığı

T.C.
D A N I Ş T A Y
Altıncı Daire
Esas No   : 2002/1915
Karar No   : 2003/4413
 
Özeti: … köyünün … belediyesi mücavir alanı sınırları içine alınması yönünde 3194 sayılı İmar Kanununun 45. maddesine göre tesis edilmiş bir işlem bulunmadığından, mücavir alan sınırları dışında kalan taşınmaz için … belediye başkanlığının yıkım işlemi tesis etme yetkisinin bulunmadığı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan:
            Vekili                : Av. …
            Karşı Taraf      : … Belediye Başkanlığı
            Vekili                : Av. …
            İstemin Özeti   : Ankara 2.İdare Mahkemesinin 30.1.2002 günlü, E:2001/709, K:2002/99 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi …..'ın Düşüncesi: … Belediyesi mücavir alanında bulunmayan taşınmaz hakkındaki dava konusu belediye encümeni kararı yetki yönünden hukuka aykırı olduğundan, temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı …'ın Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
            Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
            Dava, …, …,… Köyü, 1068 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ruhsatsız inşaatın 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesi uyarınca yıktırılmasına ilişkin 12.4.2001 günlü, 2340.21 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince,dosyanın incelenmesinden, dava konusu taşınmazın davalı belediyenin mücavir alan sınırları içinde olduğu, ruhsatsız inşaatın 13.2.2001 günlü tutanakla tespit edilerek mühürlendiği, bu tarihten itibaren yasal süre içerisinde ruhsat için başvurulmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
            3194 sayılı Yasanın 45. maddesinde, mücavir alan sınırlarının belediye meclisi ve il idare kurulu kararına dayanarak vilayetlerce Bakanlığa gönderileceği, Bakanlığın bunları inceleyerek aynen veya değiştirerek tasdik etmeye veya değiştirilmek üzere iadeye yetkili olduğu, mücavir alanın ilgili belediye sınırlarına bitişik olması gerekmediği, ayrıca bu alanların köyleri de ihtiva edebileceği, mücavir alandan çıkarılmanın da aynı usule tabi olduğu, Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde mücavir alana alma ve çıkarma hususunda re'sen karar verebileceği hükme bağlanmıştır.
            3194 sayılı Yasanın 5. maddesinde, mücavir alan; imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrolü ve sorumluluğu altına verilmiş olan alanlar şeklinde tanımlanmıştır.
            3030 sayılı Yasanın 5. maddesinde, büyükşehir belediyelerinin sınırlarının ismini aldıkları büyükşehirlerin belediye sınırları, ilçe belediyelerinin sınırlarının, bu ilçelerin büyükşehir belediyesi içinde kalan kısımlarının sınırları olduğu; aynı Yasanın uygulanması ile ilgili Yönetmelik'in 7. maddesinde de Yasanın 5. maddesi doğrultusunda bir düzenleme ile, Büyükşehir dahilinde kurulan ilçe belediyelerinin sınırlarının, bu ilçelerin büyükşehir belediyesi içinde kalan kısımlarının mülki sınırları olduğu, aynı mülki sınırlar içinde merkezden çevreye doğru genişleme ve katılmalar suretiyle ve usulüne göre ilçe belediyeleri sınırlarında yapılan değişiklik sonucu ortaya çıkan yeni sınırın, büyükşehir belediyesinin de yeni sınırı olacağı, mücavir alanlar ve sınırlarının büyükşehir bütünlüğü için imar mevzuatı hükümlerine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.
            Sözü edilen hükümlere göre, ilçe belediyelerinin mücavir alan sınırlarının toplamından büyükşehir mücavir alanlarının oluştuğu, diğer bir anlatımla büyükşehir belediyelerinin ayrıca mücavir alanlarının olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
            Mücavir alan sınırları içinde imar mevzuatının yüklediği görevler ve yetkiler belediyeler tarafından dışında ise valiliklerce kullanılır.
            Dosyanın incelenmesinden, … Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırının 7.2.1994 günü onaylandığı, 30.6.1994 gününde sözkonusu mücavir alan sınırlarının küçültülmesi suretiyle ikinci bir onaylama yapıldığı, bu işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucu Ankara 2. İdare Mahkemesinin 17.6.1996 günlü, E:1995/1141, K:1996/668 sayılı kararı ile sözkonusu mücavir alanları küçülten işlemin iptal edildiği, büyükşehir belediyeleri ve bağlı ilçe belediyelerinin mücavir alanları ile ilgili olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan 25.12.1995 günlü genelgede, büyükşehir belediyesi mücavir alanı olarak onaylanan alan hangi ilçe sınırları içinde kalıyor ise bu alanın o ilçe sınırları içinde kalan büyükşehir belediyesine bağlı ilçe belediyesinin mücavir alanı olduğunun belirtildiği, uyuşmazlık konusu yıkım işleminin tesis edildiği taşınmazın bulunduğu … Köyünün 7.2.1994 günü onaylanan büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırı içinde kalması nedeniyle … Belediyesi mücavir alanı içinde olduğundan bahisle ruhsatsız yapının yıkımına … Belediye Encümenince karar verildiği anlaşılmaktadır.
            Belediyelerin imar mevzuatı açısından doğan görev ve yetkilerinin kullanımı mücavir alan ölçütüne uygun olarak kesinleşmiş mücavir alan sınırları içinde mümkün olabilir.
            Belediyelerin mücavir alanları belirlenirken belediyelerin olası gelişme alanlarını denetim ve kontrol altında tutmak, bu bölgelerde imar mevzuatı açısından ortaya çıkabilecek sorunlara önlem almak, planlama ve altyapı hizmetleri gibi belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, mücavir alan sınırları saptanırken, kamu yararı ve kamu hizmeti gerekleri esas alınmalıdır.
            Belirtilen ölçütler değerlendirilerek … Belediyesi mücavir alanının genişletilmesi yönünde bir karar alınmaksızın yukarıda anılan genelgeye dayanılarak bu belediyenin mücavir alanının … Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı sınırlarına kadar genişletilmiş kabul edilmesi mümkün değildir.
            Bu durumda, … Belediyesi mücavir alan sınırları dışında kalan … Köyündeki yapının ruhsatsız olduğundan bahisle tesis edilen işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığından idare mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle Ankara 2. İdare Mahkemesinin 30.1.2002 günlü, E:2001/709, K:2002/99 sayılı kararının bozulmasina, 10.120.000.-lira karar harcı ile fazladan yatırılan 7.530.000.-lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 22.9.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.