İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

"Mera" olarak tahsis amacı değiştirilmeyen ve halen "mera" vasfını koruyan bir alan hakkında imar planı

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Altıncı Daire
Esas No   : 2002/1843
Karar No   : 2003/4061
 
Özeti: "Mera" olarak tahsis amacı değiştirilmeyen ve halen "mera" vasfını koruyan bir alanın, mevzi imar planı ile "spor tesisleri alanı" olarak belirlenmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan:Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
            Vekili                : Av….
            Diğer Davalı İdare: … Belediye Başkanlığı
            Vekili                : Av….
            Karşı Taraf      : … Muhtarlığı
            Vekili                : Av….
            İstemin Özeti   : Eskişehir İdare Mahkemesinin 15.1.2002 günlü, E:2000/1474, K:2002/43 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi ….'ın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı …'un Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
            Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
            Dava, …, Merkez, …, Köyü, 42 pafta, 4930 ve 4931 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin mevzi imar planının kabulü yolundaki 6.7.2000 günlü, 121 sayılı belediye meclisi kararının iptali istemiyle açılmış, idare Mahkemesince; yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporla dosyada yer alan bilgi ve belgelerin birlikte incelenmesinden, dava konusu mevzi imar planıyla, mevcut nazım imar planı esasları irdelenmeden, tarım alanı olan uyuşmazlık konusu yerin kadastral sınırlar esas alınarak spor tesisleri alanı olarak belirlendiği, taşınmazların tarım alanı ve mera vasfının yeterince değerlendirilmediği sonucuna ulaşıldığından işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, karar davalı idarelerden Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce temyiz edilmiştir.
            4342 Sayılı Mera Kanunu'nun 14/d maddesinde; anılan Kanuna veya daha önceki kanunlara göre mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden, imar planlarının hazırlanması, toprak muhafazası, gen kaynaklarının korunması, milli park ve kültürel varlıkların korunması, sel kontrolü, akarsular ve kaynakların düzenlenmesi için ihtiyaç duyulan yerlerin, ilgili Bakanlığın, Bakanlığa (Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına) talebi, Maliye Bakanlığının ve Valiliğin uygun görüşü üzerine Bakanlıkça tahsis amacının değiştirilebileceği ve söz konusu yerlerin Hazine adına tescilinin yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
            Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu taşınmazın bulunduğu alanın … Arazi Kadastro Mahkemesinin, Yargıtayca da onanarak kesinleşen 6.2.1958 günlü, E:1957/295, K;1958/10 sayılı kararı ile … Tüzel Kişliği adına mera olarak tahdit ve tespit edildiği, sonradan 26.11.1962 tarihinde meralık niteliği usulüne uygun olarak kaldırılmadan taşınmazın idari yoldan "tarla" vasfı ile Hazine adına tapuya tescil edildiği anlaşılmış ise de, anılan tescilin yolsuz olduğu Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 22.1.2002 günlü, E:2001/8104, K:2002/187 sayılı kararı ile de belirtilmiş bulunduğundan söz konusu taşınmazın halen Meralık vasfını koruduğu anlaşılmaktadır.
            Bu durumda, 4342 Sayılı Yasanın 14/d maddesi hükmünde öngörülen usul ve esaslara uyulmak suretiyle "mera" olarak tahsis amacı değiştirilmeyen ve halen "mera" vasfını koruyan alanın dava konusu mevzi imar planı ile "spor tesisleri alanı" na ayrılmasında mevzuata uyarlık görülmediğinden işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında sonucu itibariyle hukuka aykırılık görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle, Eskişehir İdare Mahkemesinin 15.1.2002 günlü, E:2000/1474, K:2002/43 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasina, fazladan yatırılan 7.530.000.- lira harcın temyiz isteminde bulunanan iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 19.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verlidi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.