İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Memuriyette kazanılan mühendis unvanının, mühendis kadrosuna naklen atanmak için yeterli olmadığı; kadro unvanının da atanılacak göreve uygun olması gerektiği

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Beşinci Daire
Esas No   : 2003/7180
Karar No   : 2006/1805
 
Özeti : Memuriyette kazanılan mühendis unvanının, mühendis kadrosuna naklen atanmak için yeterli olmadığı; kadro unvanının da atanılacak göreve uygun olması gerektiği hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
                                                                    Rektörlüğü
            Vekilleri                       : Av. …, Av. …, Av. …
            Karşı Taraf                  : …
            İsteğin Özeti   : İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin 1.10.2003 günlü, E:2003/82, K:2003/1193 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
            Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi           : ...
            Düşüncesi        : Davacının, bitirdiği yüksek öğrenim nedeniyle mühendis unvanına sahip olduğu açık ise de; adı geçenin, S.S.K. Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'nde "fiilen" mühendis olarak çalışmadığı, memur kadrosunda görev yaptığı dosyanın incelenmesinden anlaşılmaktadır.
            Davalı idarenin kurumlar arası nakil yoluyla personel alımına ilişkin ilanında, bu şekilde ataması yapılacak kadronun "mühendis kadrosu" olduğunun belirtilmesi, davacının ise fiilen bu kadroda bulunmaması nedeniyle, adı geçenin, sözü edilen ilanda aranan koşulları taşımadığı tartışmasızdır.
            Bu fiili ve hukuki durum karşısında, İdare Mahkemesi'nce anılan husus gözardı edilmek suretiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmesinde hukuki isabet bulunmadığından, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle anılan kararın bozulması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı : ...
            Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
            İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan ve SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'nde memur olarak görev yapan davacı, davalı idarenin 12.11.2002 tarihli ilanına istinaden mühendislik kadrosuna atanmak için yaptığı başvurunun reddine ilişkin 9.1.2003 günlü, 143-148 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.
            İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin 1.10.2003 günlü, E:2003/82, K:2003/1193 sayılı kararıyla; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği'nde, aynı veya başka hizmet sınıflarındaki alt görevlerden üst görevlere yapılacak atamaların düzenlendiği; Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan memur kadrosundan, kurumlararası nakil yoluyla ve bitirilen öğrenim durumu itibariyle girilebilecek sınıftan bir kadroya yapılacak atamanın ise görevde yükselme olarak değerlendirilmesi olanağı bulunmadığı; bu itibarla, olayda davacının mühendislik kadrosuna naklen atanma isteminin Devlet Memurları Kanunu ve yükseköğretim personel mevzuatı hükümlerine göre değerlendirilerek, adı geçenin mühendis kadrosuna atanıp atanamayacağına karar verilmesi gerekirken, görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına girilmesi gerektiğinden bahisle davacı isteminin reddi yolundaki dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle anılan işlemin iptaline karar verilmiştir.
            Davalı idare, memur kadrosunda bulunan davacının, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği'nin 22. maddesine göre mühendis kadrosuna naklen atanabilmesi için görevde yükselme eğitimi ve sınavına girmesi gerektiğini, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
            Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği'nin "Geçişler" başlıklı 22. maddesinin dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibariyle yürürlükte bulunan 5. fıkrasında "Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından kuruma naklen atanacaklar için, aynı düzeyde unvanlı kadrolarda görev yapmış olmak şarttır. Bunların atanmış oldukları unvanlardan daha üst unvanlara yükselebilmeleri bu Yönetmelik hükümlerine tabidir." hükmüne yer verilmiştir.
            Olayda, davacının, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olduğu ve bunun sonucu olarak mühendis unvanını taşıdığı; ancak SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'nde memur kadrosunda çalıştığı; bir başka anlatımla, "fiilen mühendis" olarak görev yapmadığı tartışmasızdır. Her ne kadar İdare Mahkemesi'nce; "memur kadrosundan, kurumlararası nakil yoluyla ve bitirilen öğrenim durumu itibariyle girilebilecek sınıftan bir kadroya yapılacak atamanın görevde yükselme olarak değerlendirilemeyeceği" gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiş ise de; dosyada mevcut bulunan ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü'nce verilen 12.11.2002 günlü ilanda da açıkça belirtildiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca kuruma naklen atama yoluyla alınacak personele ilişkin kadrolar arasında "mühendis" kadrosuna yer verildiği, bu ilanda "memur" kadrosuna yer verilmediği; bu itibarla davacının, kuruma ataması yapılacak "kadrolu personel" açısından ilanda belirtilen koşulları taşımadığı açıktır.
            Bu durumda; davalı idarenin mühendise ihtiyacı olduğundan ve yukarıda adı geçen Yönetmelik uyarınca, "kurumlararası atama" yoluyla davalı idareye atanabilecek personelin, "geldiği kurumun mühendis kadrosunda görev yapan personel" olması gerektiğinden, fiilen memur kadrosunda görev yapan ve bu itibarla davalı idarenin verdiği ilandaki şartları taşımadığı açık olan davacının, davalı idaredeki mühendislik kadrosuna atanmak için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı işbu davanın reddine hükmedilmesi gerekirken, İdare Mahkemesince dava konusu işlemin iptali yolunda hüküm kurulmasında hukuki isabet görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, İzmir 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 1.10.2003 günlü, E:2003/82, K:2003/1193 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 4.4.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.