İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Memur hakkında disiplin soruşturması yapılmaksızın doğrudan savunması alınarak disiplin cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Onikinci Daire
Esas No   : 2002/1367
Karar No   : 2005/2816
 
Özeti : Memur hakkında disiplin soruşturması yapılmaksızın doğrudan savunması alınarak disiplin cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Vakıflar Genel Müdürlüğü-ANKARA
            Vekili                           : Av. …
            Karşı Taraf                  : …
            İsteğin Özeti               : Dava, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Kanunun 125/C-d ve g maddesi uyarınca 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali ile maaşından yapılacak kesintinin yasal faizi ile birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.
            İzmir 4. İdare Mahkemesinin 10.10.2001 günlü, E:2001/20, K:2001/856 sayılı kararıyla; olayda, davacıya isnat edilen fiiller hakkında disiplin soruşturması yapılmaksızın doğrudan disiplin amirince savunması alınarak disiplin cezası verilmesi suretiyle tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı, ayrıca davacının maaşından yapılacak kesintinin yasal faizi ile birlikte ödenmesini istediği, ancak davanın açıldığı tarihe kadar henüz yapılmayan ileride yapılabilecek kesinti hakkında bir hüküm verilemeyeceğinin de açık olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.
            Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olarak tesis edildiğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
            Savunmanın Özeti       : Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi           : Egemen Devrim Durmuş
            Düşüncesi                   : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı         : Yaşar Uğurlu
            Düşüncesi                   : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
            Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
            İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İzmir 4. İdare Mahkemesince verilen 10.10.2001 günlü, E:2001/20, K:2001/856 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına, 5.7.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.