İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Lojman hakkı sosyal hak niteliğinde değildir

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Onüçüncü Daire
Esas No : 2005/5525
Karar No : 2005/977
 
Özeti : Tüzel kişiliği sona eren özelleştirme kapsamındaki şirketin taşınmazlarının hizmet binası ve lojman ayırımı yapılmadan bir idareye tahsisinde kamu yararı olduğunun tespit edilmesi ve devam etmesi gereken bir sosyal hak niteliğinde olmayan lojman hakkının yeni kurumda da sürdürülmesinin mümkün olmaması nedeniyle devir kararının lojmanlara yönelik kısmının hukuka aykırılığının iddia edilemeyeceği hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunanlar : 1- Başbakanlık
                                                            2- Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
            Vekili                                       : Av. ...
            Karşı Taraf                              : 1- ...
                                                            2- ...
                                                            3- ...
                                                            4- ...
                                                            5- ...
                                                            6- ...
                                                             7- ...
            İstemin Özeti              : Ankara 10.İdare Mahkemesi'nin 07.11.2001 tarih ve E:2001/1554, K:2001/1483 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti       : Yasal dayanaktan yoksun temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.
            Danıştay Tetkik Hakimi ..'ın Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, temyize konu mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığında temyiz isteminin reddiyle mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı …'ın Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
            Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
            Dava, özelleştirme çalışmaları devam eden Türkiye Zırai Donatım A.Ş.'ye ait Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Orman Çiftliği mahallesi 8619 Ada, 8 Parseldeki 19.544 m2.lik arsa ve üzerindeki 1 adet depo, 1 adet idare binası, 1 adet müdüriyet binası,1 adet atölye ve 3 adet kargir lojmanın Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi haline getirilerek eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak kaydıyla Devlet Personel Başkanlığı'na tahsisi amacıyla bilabedel Maliye Hazinesi'ne 4046 sayılı Kanun'un 2/i maddesine istinaden devrine ilişkin 22.03.2000 tarih ve 2000/24 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun kararının lojmanlara yönelik kısmının iptali istemiyle açılmıştır.
            İdare Mahkemesi'nce, 4046 sayılı Yasa'nın 2/i maddesinde milli güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği hallerde kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere devir yapılabileceğinin öngörüldüğü, olayda, Devlet Personel Başkanlığı'nın ihtiyaç belirtmesi üzerine dava konusu devir işlemi gerçekleştirilmiş ise de, henüz özelleştirilmesi tamamlanmayan kurum personeli davacıların sosyal hakları kapsamındaki lojman binalarının devri yoluna gidilmesi ve anılan kanun maddesi hükmü uyarınca milli güvenlik ve kamu yararını gerektiren bir husus olmadığının anlaşılması karşısında yasada öngörülen amacı aşar biçimde tesis edilen devir işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
            Davalı İdare, hukuka uyarlık bulunmadığını ileri sürerek anılan mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
            4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2.maddesinde, özelleştirme uygulamalarında esas alınacak ilkeler belirlenmiş "(i)" bendinde de, "Özelleştirme uygulamalarında milli güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği durumlar hariç kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere devir yapılmaması" öngörülmüştür.
            Dava dosyasının incelenmesinden, özelleştirme çalışmaları devam eden Türkiye Zirai Donatım A.Ş.'ne ait Ankara ili Yenimahalle ilçesinde bulunan 19.544 m2 arsa ve üzerindeki taşınmaz malların "Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi" haline getirtilerek, "eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılması" kaydıyla, Devlet Personel Başkanlığı'na tahsisi amacıyla Maliye Hazinesi'ne devredilmesinin öngörüldüğü, bu devir işlemine T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'nın, Eğitim Merkezinin fiziki kapasitesinin kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap veremediği ve tahsisin yapılması halinde kuruluş kanunlarında öngörülen eğitimlerin yapılması, yürütülmesi, konferans ve seminer düzenlenmesi gibi Başkanlığın görevlerinin daha etkili ve verimli yürütülmesinin sağlanabileceği yolundaki istem yazısının dayanak oluşturduğu anlaşılmaktadır.
            Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezinin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Devlet Memurları ile kamu görevlilerinin yabancı dil eğitimi görmesinin sağlanmasında hizmet ettiği kuşkusuz olduğundan bu hizmetleri sağlayacak yapılanmalar için uygun fiziksel mekanın temini amacıyla anılan arsa ve üzerindeki taşınmaz malların tahsisinin istendiği ve tahsis edilmesi halinde kuruluş kanununda öngörülen amaçlara uygun olarak eğitim yapılmasının, konferans ve seminer düzenlenmesinin hedeflendiği, özelleştirme çalışmaları devam eden şirketin de Sümer Holding bünyesinde birleştirilerek tüzel kişiliğinin sona erdirildiği, bu haliyle de söz konusu taşınmazların hizmet binası ve lojman ayırımı yapılmadan bir bütün olarak anılan idareye tahsisinin kamu yararına uygun olduğu sonucuna varılmaktadır.
            Öte yandan, Danıştay Onuncu Dairesi'nce verilen 07.02.2002 tarih ve E:2002/407 sayılı Ara Kararı üzerine davalı idarece gönderilen belgelerin incelenmesinden; özelleştirmesi devam eden Türkiye Zirai Donatım A.Ş.'nin çıkarılacak devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Sümer Holding A.Ş. ile birleştirildiğinin, bu şirketin tüm personeline ilişkin düzenlemelerin ilgili mevzuat çerçevesinde Sümer Holding A.Ş. tarafından yapılmasına karar verildiğinin anlaşılması nedeniyle devam etmesi gereken bir sosyal hak niteliğinde olmayan lojman hakkının yeni kurumda da sürdürüleceğini iddia etmek mümkün değildir.
            Bu itibarla, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediğinden, iptali yolunda verilen mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
            Açıklanan nedenlerle, davalı İdarenin temyiz isteminin kabulü ile Ankara 10.İdare Mahkemesi'nin 07.11.2001 günlü ve E:2001/1554, K:2001/1483 sayılı, dava konusu işlemin iptaline ilişkin kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine, 28.2.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.