İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Koruma Kurulunun plan değişikliği istemi hakkında 1 ay içinde karar verilmezse değişikliğin yapılmış sayılacağı

T.C
D A N I Ş T A Y
Altıncı Daire
Esas No:2000/6064
Karar No:2002/274
 
Özeti : Koruma Kurulunun plan değişikliği istemi hakkında 1 ay içinde karar verilmezse değişikliğin yapılmış sayılacağı, trafo yerinin enerji müştemilatı olduğu ve TİP İmar Yönetmeliğine göre ruhsat gerekmediği, bildirilmesinin yeterli olduğu hk.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan       : Kültür Bakanlığı
            Karşı Taraf                               : ... Genel Müdürlüğü
            Vekili                                        : Av. ...
            İstemin Özeti                           : Bursa 1. İdare Mahkemesinin 26.10.1999 günlü, E:1998/517,
K:1999/1114 sayılı kararının iptale ilişkin bölümünün usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti                    : Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi …'ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı …'ın Düşüncesi             : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
            Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının temyiz edilen bölümünün onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
            Dava, ..., ..., ... pafta, ... ada, ... parsel sayılı taşınmaz üzerindeki tescilli Caminin bitişiğindeki trafo inşaatının koruma kurulundan izin alınmadan yapılması nedeniyle yıktırılmasına ve imar planındaki trafo yerinin iptal edilmesi amacıyla belediyesince hazırlanacak plan değişikliğinin koruma kuruluna getirilmesine ilişkin 28.5.1998 günlü, 6433 sayılı ... Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, koruma amaçlı imar planının hazırlanması sırasında elektrik dağıtım projesine göre tesisi gereken bina tipi trafo merkezlerinin yerlerinin, belediye imar müdürlüğü ve planlama grubu ile temas kurularak kütle halinde imar planına işlendiği, 4.5.1991 tarihinde ... Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca uygun görülmesi üzerine ... Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan bu planın ... imar paftası üzerinde kadastral ... pafta, ... ada, ... sayılı parseldeki ... Caminin doğu tarafında trafo yeri ayrıldığı, sit alanlarında inşa edilecek trafo binalarına ait tip projelerin 10.10.1992 tarihli koruma kurulu kararı ile onaylandığı, dava konusu trafo inşaatı kurulca onaylı tip projeye göre, ancak imar planında cami duvarına bitişik kütle şeklinde işlenmiş yere değil biraz daha uzağına inşa edildiği, 4.5.1991 tarihinde ... Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca uygun görülüp 19.8.1991 tarihinde ... Büyükşehir Belediye Başkanlığınca da onaylanarak yürürlüğe konulan ... Koruma Amaçlı İmar Planında,dava konusu trafo yerinin kaldırılması istediğini içeren dava konusu Kurul kararı 11.6.1998 günlü, 100 sayılı yazı ile aynı gün ... Belediye Başkanlığına tebliğ edilmiş olmasına karşın,belediye meclisince bu yönde bir karar alınmadığından 2863 sayılı Yasanın 17.maddesi hükmü gereği kurul kararı ile trafo yerinin kaldırılmasına ilişkin plan değişikliğinin kesinleştiğinin kabulü gerektiğinden davanın plan değişikliğiyle ilgili kısmının reddine;plan notlarının I.Genel Hükümler bölümü 5.maddesine göre kuruldan önce izin alınması gerektiği öne sürülmekte ise de, anılan maddenin bu konuyla ilgisinin bulunmadığı, koruma amaçlı imar planında iki farklı plan metodolojisinin izlendiği, bunlardan birisinin kütle ile düzenlenen alanlar, diğerinin imar düzeni verilerek düzenlenen alanlar olduğu, kütle ile düzenlenen alanların şartları II-A maddesinde açıklandıktan sonra III-B maddesinde diğer özel durumlarda uygulanacak hükümlerin belirtildiği,bu maddenin 5.alt maddesinde resmi kurum alanlarına koruma kurulu onayı ile yapılaşma izni verilebileceği öngörülmüş ise de;İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Yönetmelik eki cetvellere göre trafo merkezleri, kentsel teknik alt yapı alanları kapsamına giren enerji üretim dağıtım merkezi, resmi kurum alanları ile kentsel çalışma alanı kapsamında yönetim merkezi olduğu için plan notlarının resmi kurum alanı ile ilgili maddesinin trafo için uygulanamayacağı, Tip İmar Yönetmeliğinin 59.maddesinde kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ve yaptırılacak olan enerji tesisleri ve bunların müştemilatları için ruhsat alınmasına gerek bulunmadığı öngörüldüğünden trafo inşaatına başlandığı hususunun belediye başkanlığına bildirilmesinin yeterli olduğu, trafo inşaatı, koruma amaçlı imar planındaki yerinde değilse de, uygulamada tescilli binanın korunması için 2863 sayılı Kanunun amacına uygun olarak tescilli binadan uzağa yapıldığından inşaatın o tarihte yürürlükte olan koruma amaçlı imar planına, onaylı projesine ve 2863 sayılı Kanuna aykırı sayılamayacağı, inşa edildiği tarihteki plana uygun olduğu, yapıldığı tarihteki plana ve mevzuata uygun bir yapının sonradan değiştirilen imar planına dayanılarak yıktırılamayacağı gerekçesiyle dava konusu işlemin yıkıma ilişkin bölümünün iptaline karar verilmiş; kararın iptale ilişkin bölümü davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
            Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle kısmen iptali kısmen davanın reddi yolundaki temyize konu Bursa 1. İdare Mahkemesinin 26.10.1999 günlü, E:1998/517, K:1999/1114 sayılı kararının temyiz edilen bölümünde, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek mahkeme kararının anılan bölümünün ONANMASINA, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 14.1.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.