İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Kınama cezası aldığından bahisle, fazla çalışma ücretinin ödenmemesi isteminde ve bu yoldaki düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığı

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Onikinci Daire
Esas  No   : 2006/844
Karar No   : 2006/1422
 
Özeti : Davacının kınama cezası aldığından bahisle, fazla çalışma ücretinin ödenmemesi isteminde ve bu yoldaki düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.
 
            Davacı              :
            Davalı               : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
            Vekili                : Av. …
            İsteğin  Özeti   : Davacı tarafından, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kadrolarında Fiilen Çalışan Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretine Dair Usul ve Esasların; kınama cezası alanlara 3 ay süreyle fazla çalışma ücreti ödenemeyeceğini öngören 3/b maddesinin iptali ve bu nedenle davacının 1995 Eylül, Ekim ve Kasım ayları için maaşından kesilen 12.300.000 TL. fazla çalışma ücretinin yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle dava açılmıştır.
            Savunmanın Özeti : Davacının almış olduğu ceza nedeniyle yapılan kesintinin yasal olduğu savunulmaktadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi :
            Düşüncesi         : 2577 sayılı Yasanın 49.maddesinin 6.fıkrası uyarınca; İdari Dava Daireleri  Genel  Kurulunun  bozma  kararına  uyalarak, dava konusu Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kadrolarında Fiilen Çalışan Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretine Dair Usul ve Esasların  3/b maddesinin iptali ve davacının 1995 Eylül, Ekim ve Kasım ayları için maaşından kesilen çalışma ücretinin yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi gerektiği  düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı :
            Düşüncesi         : Dosyanın incelenmesinden; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı kadrolarında fiilen Çalışan Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretine Dair Usul ve Esasların, kınama cezası alanlara 3 ay süreyle fazla çalışma ücreti ödenemeyeceğini öngören 3/b maddesinin iptali ve bu nedenle 1995 Eylül, Ekim ve Kasım ayları için davacının maaşından kesilen 12.300.000 lira fazla çalışma ücretinin yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan davanın reddine ilişkin Danıştay Onikinci Dairesinin 24.4.2000 günlü, E:1996/341, K:2000/1915 sayılı kararının, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 1.4.2004 günlü, E:2001/70, K:2004/441 sayılı kararıyla, davacının maaşından kesinti yapılmasında ve dayanağı düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle bozulduğu anlaşılmaktadır.
            2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesi uyarınca Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun kararlarına uyulması zorunlu olduğundan, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun anılan kararı doğrultusunda davacının maaşından kesinti yapılmasına ilişkin işlem ile dayanağı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kadrolarında Fiilen Çalışan Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretine Dair Usul ve Esasların 3/b maddesinin iptali gerektiği düşünülmektedir.
 
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 4.fıkrasıyla Danıştay'ın bozma kararlarına karşı mahkemelere "bozmaya uyarak eski kararında ısrar edebilme" yetkisi tanındığı halde, anılan maddenin 6.fıkrasında yer verilen Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davaların temyizen incelenmesinde de bu maddenin 4. fıkrası hariç diğer fıkraları kıyasen uygulanır." yolundaki hükümle Danıştay Dava Dairelerine ilk derecede bakılan davalarla ilgili bozma kararlarına karşı eski kararlarında ısrar edebilme yetkisi tanınmamış bulunduğundan, Dairemizce verilen 24.4.2000 günlü, E:1996/341, K:2000/1915 sayılı kararın; bozulmasına dair Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 1.4.2004 günlü, E:2001/70, K:2004/441 sayılı kararına uyularak işin gereği  düşünüldü.
            9.3.1995 gün ve 22222 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 15.4.1995 tarihinde yürürlüğe giren 547 sayılı KHK'nin 20. maddesi ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına ait kadrolarda fiilen çalışan ve 657 sayılı Yasanın 4. maddesinin A bendine göre aylık alan memurlara fazla çalışma ücreti ödeneceği belirtilmiş olup, bu hüküm uyarınca 7.4.1995 gün ve 05501 sayılı olur ile 15.4.1995 tarihinde yürürlüğe giren Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kadrolarında Fiilen Çalışan Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretine Dair Usul ve Esasların 1. maddesinde anılan ücretin her aylıkla birlikte peşin olarak ödeneceği hüküm altına alınmış, 3/b maddesinde de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesine göre cezalandırılanlardan kınama cezası alanlara 3 ay süreyle fazla çalışma ücreti ödenemeyeceği düzenlenmiştir.
            Bu hükümle personelin verimli çalışmasının sağlanması ve böylece Kurumun üstlendiği kamu hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amaçlanmıştır. Yasanın anılan hükmüne dayanılarak kurum personeline aylıkla birlikte verilen fazla çalışma ücreti genel nitelikte olup, bu ödeme sadece belli bir başarı veya performans gösterenlere değil aynı konumda olan personele, ünvanları ve çalıştıkları yerin özelliği ile işin niteliği gözönüne alınarak farklı oranlarda ödenmektedir.
            657 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde işlenilen eyleme göre yine Yasada öngörülen disiplin cezası verilmesi esası getirilmiştir. Bu cezalar arasında aylıktan kesme cezası da bulunmaktadır.
            Dava konusu düzenlemeyle herhangi bir disiplin cezası alanlara ayrıca bir de aylıktan kesme cezası niteliği taşıyan şekilde belli bir süre ek ödemeden yararlandırmama yoluna gidilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Zira disiplin cezasına konu eylemler için uygulanacak yaptırım mevzuatta belirlenmiş olup, idari düzenlemeyle disiplin cezasının yanında aynı eylemden dolayı bir de gelir mahrumiyetine yol açacak biçimde düzenleme getirilmesine olanak tanıyan bir yetki davalı idareye tanınmamıştır.
            Bu durumda; davacının maaşından kesinti yapılmasında ve dayanağı düzenlemede hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
            Açıklanan nedenlerle, dava konusu Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kadrolarında Fiilen Çalışan Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretine Dair Usul ve Esasların; kınama cezası alanlara 3 ay süreyle fazla çalışma ücreti ödenemeyeceğini öngören 3/b maddesinin iptaline, davacının 1995 Eylül, Ekim ve Kasım ayları için maaşından kesilen fazla çalışma ücreti miktarın (12.30 YTL.' yi aşmamak üzere) dava açma tarihi olan 18.12.1995 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü bulunan 27.52 YTL yargılama giderlerinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, eksik yatırılan 8 YTL' posta ücretinin davacıya tamamlattırılmasına, 14.4.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.